Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51634
Title: Бізнес-культура, її склад та механізм формування
Other Titles: Business culture, its composition and formation mechanism
Authors: Воробйова, Лариса Дмитрівна
Таловер, Володимир Адиславович
Keywords: етикет; підприємство; індикатори; ефективність; etiquette; enterprise; indicators; efficiency
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Воробйова Л. Д. Бізнес-культура, її склад та механізм формування / Л. Д. Воробйова, В. А. Таловер // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences: зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 5 (7). – С. 27-34.
Abstract: Під бізнес-культурою можна розуміти дещо різні явища. По-перше, її можна розглядати як загальне широке поняття, а можна як вузьке визначення бізнес-етикету. У першому випадку, бізнес-культура включає в себе складні системи взаємовідносин на підприємствах і між ними. У вузькому значення — це виконання норм і правил, які подекуди за змістом є не більше ніж умовностями. По-друге, бізнес-культуру можна розглядати як корпоративну культуру певного підприємства або ж сукупність культурних норм та цінностей певного регіону, країни або сучасного світу. Насправді, усі вище перелічені ознаки взаємопов’язані. Бізнес-культура — це модель або стиль ділових операцій та комунікації. Це способи ведення бізнесу, як в окремо взятій компанії, так і в глобальному середовищі. Культура бізнесу всередині компанії визначає, як різні рівні співробітників спілкуються один з одним, а також як співробітники працюють із клієнтами та партнерами. Тому було розглянуто склад і фактори впливу на бізнес-культуру, різноманітні функції, що визначаються внутрішнім станом формального механізму підприємства та ті, що визначаються необхідністю адаптації підприємства до свого зовнішнього середовища. Також досліджено складові компоненти корпоративної культури, особливості механізму формування бізнес-культури та систему індикаторів щодо оцінки складових бізнес-культури. Також у роботі були досліджені граничні інтервали для визначення якісного рівня бізнес-культури, що дозволить підвищити обґрунтованість та якість прийнятих управлінських рішень; поліпшити інформаційно-аналітичне забезпечення процесів управління бізнес-культурою; знизити ступінь невизначеності та ризику при здійсненні заходів щодо її формування. Бізнес-культура включає місію підприємства - найважливішу мету його існування та розвитку, а також цінності, що розділяють люди, які працюють на підприємстві; традиції, норми і правила поведінки, а також моральні та естетичні принципи, на яких вони ґрунтуються.
Business culture can be understood as slightly different phenomena. First, it can be considered as a general broad concept, and can be considered as a narrow definition of business etiquette. In the first case, business culture includes complex systems of relationships in enterprises and between them. In the narrow sense - is the implementation of norms and rules, which in some respects are no more than conventions. Second, business culture can be seen as the corporate culture of a particular enterprise or a set of cultural norms and values of a particular region, country, or modern world. In fact, all of the above are interrelated. Business culture is a model or style of business operations and communication. These are ways of doing business, both in a single company and in a global environment. The business culture within the company determines how different levels of e mployees communicate with each other, as well as how employees work with customers and partners. Therefore, the composition and factors influencing the business culture, various functions determined by the internal state of the formal mechanism of the enterprise and those determined by the need to adapt the enterprise to its external environment were considered. The components of corporate culture, features of the mechanism of business culture formation and the system of indicators for assessing the components of business culture are also studied. The paper also expl ored the intervals for determining the quality level of business culture, which will improve the validity and quality of management decisions; to improve information and analytical support of business culture management processes; reduce the degree of uncertainty and risk in the implementation of measures for its formation. Business culture includes the mission of the enterprise - the most important goal of its existence and development, as well as the values shared by people working in the enterprise; traditions, norms and rules of conduct, as well as the moral and aesthetic principles on which they are based.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5333-6091
orcid.org/0000-0001-6333-1112
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.5.27
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51634
Appears in Collections:Вісник № 05. Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_5_EN_Vorobiova_Biznes-kultura.pdf764,08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.