Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51635
Title: Трансформація компетенцій аудиторів готельної індустрії за нових тенденцій розвитку інституту аудиту
Other Titles: The Transformation of Competencies of Auditors in the Hotel Industry Concerning New Tendencies in the Development of the Audit Institute
Authors: Колєсніченко, Анастасія Сергіївна
Keywords: аудит; компетенція; стратегія; готельна індустрія; конкуренція; синергізм; audit; competence; strategy; hotel industry; competition; synergism
Issue Date: 2020
Publisher: ФОП Лібуркіна Л. М.
Citation: Колєсніченко А. С. Трансформація компетенцій аудиторів готельної індустрії за нових тенденцій розвитку інституту аудиту / А. С. Колєсніченко // Бізнес Інформ. – 2020. – № 12. – С. 319-326.
Abstract: Мета даної статті полягає в формулюванні ключових компетенцій аудиторів відповідно до сучасних напрямів розвитку аудиту; обґрунтуванні необхідності та розкритті логіки реалізації стратегічної адаптації компетенцій аудиторів підприємств готельної індустрії; визначити внутрішні та зовнішні процеси, які впливають на формування стратегічної адаптації системи компетенцій аудитора та розвиток інституту аудиту в цілому. Доведено, що впровадження новітніх інноваційних змін, методик і форм організації взаємодії між всіма суб’єктами та інститутами аудиторської діяльності дозволить задовольнити інтереси сучасних користувачів послуг аудиту й суміжних напрямів готельної індустрії, зберегти конкурентні переваги в галузі та буде виступати запорукою сталого розвитку бізнесу. Врахування затребуваних компетенцій, обумовлених новими тенденціями розвитку аудиту, сприятиме обґрунтуванню та побудові порядку реалізації стратегічної адаптації компетенцій аудиторів підприємств готельної індустрії на принципах адаптованості, комплексності та синергізму. В результаті, набір компетенцій аудитора стає дедалі цікавішим й затребуваним для користувачів управлінського обліку, звітності, набуває додаткових функцій, завдань в контексті розвиту готельної індустрії. Під впливом внутрішніх і зовнішніх процесів відбувається подальше виокремлення інституту аудиту в самостійну підсистему готельного кластеру. Підсумки, сформульовані в ході дослідження, дозволяють стверджувати, що у подальшому доцільним буде провести аналіз окремих факторів та компонент, що впливають на стратегію адаптації системи компетенцій аудиторів.
This article is aimed at: formulating the key competencies of auditors in accordance with modern directions of audit development; substantiating the need and disclosing the logic of implementation of strategic adaptation of the competencies of auditors of the hotel industry enterprises; determining the internal and external processes that impact the formation of strategic adaptation of the auditor’s competency system and the development of the audit institute in general. It is proved that the introduction of the latest innovative changes, methods and forms of organization of interaction between all subjects and institutes of audit activity will allow: to satisfy the interests of modern users of audit services and related areas of the hotel industry; to preserve competitive advantages in the industry; to provide guaranty for the sustainable business development. Taking into account the popular competencies caused by the new trends in the development of the audit will contribute to the substantiation and construction of the procedure for implementing strategic adaptation of the competencies of auditors of the hotel industry enterprises on the principles of adaptability, complexity and synergism. As a result, the set of competencies of the auditor is becoming more and more interesting and in demand for users of management accounting and reporting, acquires additional functions and tasks in the context of the development of the hotel industry. Under the influence of both the internal and the external processes, there is a further division of the audit institute into an independent subsystem of the hotel cluster. The results formulated in the course of the research allow us to state that in the future it will be expedient to analyze certain factors and components influencing the strategy of adaptation of the system of the auditors’ competencies.
ORCID: orcid.org/0000-0002-5007-9082
DOI: doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-319-326
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51635
Appears in Collections:Кафедра "Бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
business-inform-2020-12_0-pages-319_326.pdfОсновна стаття607,16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.