Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51691
Title: Моделі, методи та інформаційна технологія синтезу організаційної структури системи управління логістикою дистрибуції
Other Titles: Models, methods and information technology synthesis of the organizational structure of the logistics distribution management system
Authors: Годлевський, Ігор Михайлович
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.13.06 – інформаційні технології
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.07
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Куценко Олександр Сергійович
Committee members: Куценко Олександр Сергійович
Гамаюн Ігор Петрович
Дорофєєв Юрій Іванович
Keywords: автореферат дисертації; організаційна структура системи управління; конфігурація логістичного каналу; конструктивне рішення; векторна оптимізація; міжфункціональна координація; міжорганізаційна координація; інформаційна технологія; organizational structure of the management system; configuration of the logistics channel; constructive solution; vector optimization; inter-functional coordination; inter-organizational coordination; information technology
УДК: 004.942:519.816
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Годлевський І. М. Моделі, методи та інформаційна технологія синтезу організаційної структури системи управління логістикою дистрибуції [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Ігор Михайлович Годлевський ; [наук. керівник Куценко О. С.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: с. 20-22. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2021. У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-практичну задачу підвищення ефективності функціонування організаційної структури системи управління (ОССУ) логістикою дистрибуції шляхом пошуку конструктивного рішення багатокритеріальної задачі оптимізації. Виконано огляд та аналіз існуючих підходів до син-тезу ОССУ логістикою дистрибуції. З урахуванням наведених проблем поставлено задачу дослідження. Розроблено метод багатокритеріального синтезу конфігурації логістичного каналу дистрибуції, стійкої до надзвичайних ситуацій, і на її основі за-пропонована технологія формування варіантів ОССУ логістикою дистрибуції, які базуються на ієрархічних трирівневих моделях. Розроблено метод пошуку конструктивного рішення багатокритеріальної задачі оптимізації ієрархічної ОССУ на основі міжфункціональної та міжорганізаційної координації. На основі розроблених методів та моделей реалізовано інформаційну технологію системи підтримки прийняття рішень. Результати дослідження впроваджені в: фірмі-розробнику програмного забезпечення "Telesens" (м. Харків); логістичній компанії "Кюне-Нагель" (м. Київ); навчальному процесі кафедр системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій і програмної інженерії та інформаційних технологій управління НТУ "ХПІ".
Thesis for the degree of candidate of technical sciences in specialty 05.13.06 ‒ In-formation Technologies. National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2021. The thesis solved the important scientific and practical problem of increasing the efficiency of the functioning of the organizational structure of the management system (OSMS) for distribution logistics by searching a constructive solution of the multi-criteria optimization problem. The existing approaches to OSMS synthesis for distribution logistics were reviewed and analyzed. Considering the above-mentioned problems, the aim of the study was set. A method of multi-criteria synthesis for the logistics channel configuration of the emergency-resistant distribution was developed and the technology of the OSMS variants for distribution logistics, which are based on hierarchical three-level models, was proposed on its basis. A method was developed to find a constructive solution to the multi-criteria problem of optimizing the hierarchical OSMS through inter-functional and inter-organizational coordination. The information system technology of the decision support was introduced based on the developed methods and models. The results of the research were implemented in: a software company "Telesens" (Kharkov), a logistics company "Kuehne-Nagel" (Kyiv), a training process of the departments of system analysis and information and analytical technologies and software engineering and information technologies of management of NTU "KhPI".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51691
Appears in Collections:05.13.06 "Інформаційні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_2021_Hodlevskyi_Modeli_metody.pdf1,08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.