Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51764
Title: Теоретичні основи подрібнення і механоактивації матеріалів для наплавлення і газотермічного напилення
Other Titles: Тheoretical bases of milling and mechanical activation of materials forsurfaces and gas-term sprays
Authors: Лузан, Сергій Олексійович
Сідашенко, Олександр Іванович
Лузан, Аліса Сергіївна
Петренко, Д. М.
Keywords: руйнування; СВС-процес; деформування; тверді матеріали; destruction; shredding; composite material; SVS-process; mechanoactivation
Issue Date: 2019
Citation: Теоретичні основи подрібнення і механоактивації матеріалів для наплавлення і газотермічного напилення [Електронний ресурс] / С. О. Лузан [та ін.] // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів = Technical service of agriculture, forestry and transport systems. – Електрон. текст. дані. – 2019. – № 15. – С. 8-18. – Режим доступу: http://ts.khntusg.com.ua/index.php/ts/article/view/13/9, вільний (дата звернення 25.03.2021 р.)
Abstract: Одним з нових напрямків в отриманні композиційних матеріалів є застосування механічної активації компонентів суміші перед СВС-процесом. Дана операція дозволяє зробити взаємоподрібнення вихідних порошків і сформувати композиційні частинки з рівномірним розподілом вихідних реагентів за обсягом, а також знижує тепловтрати при синтезі, підвищує активність системи і гомогенність продукту горіння, сприяє утворенню нанорозмірних синтезованих включень в обсязі матриці. Процес подрібнення розглядається у фізиці руйнувань, як руйнування твердих тіл послідовною серією механічних впливів. Завданням теорії подрібнення є встановлення взаємозв'язку між дисперстністю порошку, фізико-хімічними і механічними властивостями частинок, витратами енергії і параметрами млинів. Кінцева мета досліджень в області тонкого подрібнення – пророкування результату диспергування матеріалів різних властивостей, тобто створення тонкодисперсних частинок з високою питомою поверхнею при мінімальній кількості експериментальних робіт по їх подрібненню. Проаналізована кінетична концепція міцності твердих тіл, яка довела, що руйнування – це термодинамічний процес, і дозволила прогнозувати руйнування на мікро- та макрорівні, а також двостадійна модель руйнування гетерогенних матеріалів, що базується на кінетичній моделі міцності. Розглянуто питання подрібнення – процесу руйнування шматків твердого матеріалу при критичних внутрішніх напруженнях, створюваних в результаті якого-небудь навантаження і які перевищують відповідну межу міцності. Подрібнення ділять на дроблення і помел, а машини, які застосовуються для цих цілей, називаються дробарками і млинами. Основною характеристикою процесу подрібнення є ступінь подрібнення. Проаналізовано фізику процесу механоактивації неорганічних матеріалів. Механоактивація – процес утворення хімічно активної речовини шляхом механічного подрібнення. Механохімічна активація твердих тіл вивчає комплекс взаємопов'язаних явищ і процесів, що протікають при механічному впливі на тверде тіло, як в момент механічної обробки, так і в ії результаті. Боуден і Тейбор запропонували модель "гарячих точок" для пояснення механічного ініціювання хімічних реакцій. Аморфізація поверхні, в першу чергу, спостерігається для матеріалів з високою твердістю і крихкістю, таких як корунд, кварц і т.д. Енергія, яка до них підводиться, не встигає розсіюватися. Система змушена значну її частину акумулювати в собі на створення внутрішніх дефектів.Для механоактивації матеріалів для наплавлення і напилення найбільше застосування отримали кульові млини, що представляють собою циліндричний барабан, закритий з торців, усередині якого містяться кулі і оброблюваний матеріал. В даний час активно розвивається метод механоактивованого високотемпературного синтезу при якому на першому етапі реакційну суміш обробляють протягом порівняно короткого часу в апараті-активаторі і потім використовують як прекурсор для СВС.Встановлено, що механоактивація розширює можливості проведення реакцій в саморозповсюджуваному режимі в концентраційних областях, де традиційний СВС не вдавалося реалізувати ні за яких умов. Процес механоактивації необхідний для ініціювання реакцій горіння низькокалорійних систем, в яких він може використовуватися замість попереднього підігріву. На основі аналізу сучасних уявлень про механізм руйнування твердих матеріалів, закономірностей подрібнення сумішей різноміцних матеріалів, процесу механоактивації матеріалів обгрунтовано актуальність проведення досліджень по створенню композиційних матеріалів із застосуванням СВС-процесу.
One of the new directions in the production of composite materials is the use of mechanical activation of the components of the mixture before the SHS process. This operation allows you to make mutual grinding of the initial powders and form composite particles with a uniform distribution of initial reagent volume, and reduces heat loss during the synthesis, increases the activity of the system and the homogeneity of the product of combustion, contributes to the formation of synthesized nanoscale inclusions in the volume of the matrix.The grinding process is considered in the physics of destruction, as the destruction of solids by a series of mechanical actions. The aim of the grinding theory is to establish the relationship between the dispersion of the powder, physical,chemical and mechanical properties of particles, energy costs and parameters of mills. The ultimate goal of research in the field of fine grinding is to predict the result of dispersion of materials of different properties, that is, the creation of fine particles with a high specific surface area with a minimum amount of experimental work on their grinding. The kinetic concept of strength of solids, which proved that the destruction is a thermodynamic process, and allowed to predict the destruction at the micro-and macro-level, as well as a two-stage model of destruction of heterogeneous materials, based on the kinetic model of strength.The problems of grinding - the process of destruction of pieces of solid material at critical internal stresses generated as a result of any load and exceeding the corresponding strength parameters. Grinding is divided into crushing and grinding, and the machines that are used for this purpose are called crushers and mills. The main characteristic of the grinding process is the degree of grinding. The physics of the process of mechanical activation of inorganic materials is analyzed.Mechanoactivation is the process of formation of a chemically active substance by mechanical grinding. Mechanochemical activation of solids studies a complex of interrelated phenomena and processes occurring during mechanical action on a solid body, both at the time of machining and as a result. Bowden and Tabor proposed a "hot spot" model to explain the mechanical initiation of chemical reactions. In the process of mechanical activation, the properties of the materials themselves play a significant role.Amorphization of the surface is primarily observed for materials with high hardness and brittleness, such as corundum, quartz, etc. the Energy that is supplied to them does not have time to dissipate. The system is forced to accumulate a significant part of it to create internal defects. For mechanical activation of materials for surfacing and spraying, ball mills, which are a cylindrical drum closed from the ends, inside which the balls and the processed material are placed, are most used.Currently, the method of mechanoactivated self-propagating high-temperature synthesis is actively developed in which at the first stage the reaction mixture is treated for a relatively short time in the activator apparatus and then used as a precursor for SHS. It is established that mechanoactivation extends the possibility of reactions in the self-propagating mode in the concentration areas where the traditional SHS could not be implemented under any conditions.The process of mechanical activation is necessary to initiate combustion reactions of low-calorie systems in which it can be used instead of preheating. Based on the analysis of modern ideas about the mechanism of destruction of solid materials, the laws of grinding mixtures of different materials, the process of mechanical activation of materials, the relevance of research on the creation of composite materials using SHS-process.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4808-0017
orcid.org/0000-0001-7473-1533
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51764
Appears in Collections:Кафедра "Зварювання"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TSALTK_2019_15_Luzan_Teoretychni_osnovy.pdf858,69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.