Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51859
Title: Розрахунок компонентів моделі Беніша і проблема моніторингу можливих маніпуляцій з фінансовою звітністю (на прикладі індустрії гостинності)
Other Titles: Calculating the components of the Beneish model and the problem of monitoring possible manipulations of financial reporting (case of the hospitality industry)
Authors: Чайка, Тетяна Юріївна
Підгорна, В. В.
Keywords: облікова інформація; фінансова звітність; фальсифікація фінансової звітності; маніпулювання фінансовою звітністю; модель Беніша; індустрія гостинності; готельно-ресторанний бізнес; "червоні прапори"; accounting information; financial statements; falsification of financial statements; manipulation of financial statements; Beneish's model; hospitality industry; hotel and restaurant business; "red flags"
Issue Date: 2020
Publisher: ФОП Томенко Ю. І.
Citation: Чайка Т. Ю. Розрахунок компонентів моделі Беніша і проблема моніторингу можливих маніпуляцій з фінансовою звітністю (на прикладі індустрії гостинності) / Т. Ю. Чайка, В. В. Підгорна // Результати наукових конференцій Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу НТУ "ХПІ" за 2020 рік : в 2 т. Т. 1. Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2020" : тр. 16-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 грудня 2020 р. / ред. Є. М. Строков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Томенко Ю. І., 2020. – С. 81-87.
Abstract: Успішність підприємства залежить від багатьох чинників, зокрема, і від якості обліково-аналітичній роботи. Облікова інформація повинна мати високий рівень достовірності. Підвищенню рівня довіри до фінансової звітності сприяє застосування різних методик, що спрямовані на моніторинг нестандартних коливань, спотворень і маніпуляцій з фінансовою звітністю. Одна з найбільш відомих таких моделей – модель Беніша, або модель M-score (Beneish M-score model). Рекомендація про включення моделі Беніша в "золотий стандарт" обліково-аналітичної роботи підприємства доречна також і тому, що модель Беніша допомагає стійко прогнозувати прибутковість добропорядних компаній. При розрахунку підсумкового індикатора Беніша за відкритою фінансовою звітністю українських підприємств виникають деякі труднощі, оскільки для точного розрахунку деяких компонентів моделі Беніша недостатньо даних, проте можна використовувати приблизний розрахунок, який дає не дуже велику похибку. "Червоні прапори" за окремими показниками моделі Беніша можуть служити сигналом менеджменту підприємства приділити пильну увагу відповідним напрямам, але самі по собі не свідчать про можливі маніпуляції з фінансовою звітністю. Вважаємо модель Беніша зручним і ефективним інструментом моніторингу маніпуляцій з фінансовою звітністю, і вважаємо, що керівництву підприємств доцільно включати модель Беніша в свої аналітичні звіти.
The success of a company depends on many factors, including the quality of the accounting and analytical work. The accounting records should have a high level of reliability. The credibility of financial reporting is enhanced by the application of various methodologies aimed at monitoring irregular fluctuations, distortions and manipulation of financial reporting. One of the most famous such models is the Beneish M-score model. The recommendation to include the Beneish model in the «gold standard» of the accounting and analytical work is also appropriate because the Beneish model helps to predict the profitability of good companies in a sustainable way. There are some difficulties in calculating the Beneish indicator for open financial statements of Ukrainian enterprises, as there are not enough data for the accurate calculation of its some components, but an approximate calculation can be used, which doesn’t give you much of a margin of error. "Red flags" on separate indicators of the Beneish model can serve as a signal to the management to pay close attention to the corresponding directions, but by themselves do not show possible manipulations with financial reporting. We consider the Beneish model to be a convenient and effective tool for monitoring manipulations with financial statements, and we believe that it is advisable for the management to include the Beneish model in their analytical reports.
ORCID: orcid.org/0000-0002-7622-3193
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51859
Appears in Collections:Кафедра "Бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chaika_Rozrakhunok_komponentiv_2020.pdf294,39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.