Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51868
Title: Ультразвуковий метод та засіб для виявлення внутрішніх дефектів залізничних осей
Other Titles: Ultrasonic method and means for detecting internal defects of railway axles
Authors: Познякова, Маргарита Євгенівна
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.09
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Сучков Григорій Михайлович
Committee members: Гурин Анатолій Григорович
Сучков Григорій Михайлович
Костюков Іван Олександрович
Keywords: дисертація; ультразвуковий контроль; імерсійний метод; ультразвукові імпульси; дефект; плоскодонний відбивач; п'єзоелектричний перетворювач; залізнична ось; генератор зондуючих імпульсів; посилювач сигналів; завади; ultrasonic testing; immersion method; ultrasonic pulses; defect; flat-bottomed reflector; piezoelectric transducer; railway axles; probe pulse generator; signal amplifier; interference
УДК: 620.179.16
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Познякова М. Є. Ультразвуковий метод та засіб для виявлення внутрішніх дефектів залізничних осей [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 : галузь знань 15 / Маргарита Євгенівна Познякова ; наук. керівник Сучков Г. М. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 142 с. – Бібліогр.: с. 116-132. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". Дисертація присвячена розробці нового методу та засобів для забезпечення ультразвукового імерсійного контролю з підвищеною чутливістю щодо виявлення внутрішніх дефектів мінімального розміру. Виконано аналітичний огляд та аналіз сучасних засобів і методів неруйнівного контролю та діагностики залізничних осей та заготовок до них. При цьому розглянуто вплив завад різного типу, технічний рівень приладів і установок для контролю залізничних осей, схемотехнічних рішень засобів їх живлення, прийому з виробів ультразвукових імпульсів, визначені відомі переваги, недоліки та можливості їх використання в дослідженнях і розробках. В результаті аналізу інформаційних джерел встановлено, що ультразвукові контактний та імерсійний методи мають свої переваги і недоліки при виявленні внутрішніх дефектів і оцінки структури сталі залізничних осей та заготовок для їх виготовлення. Технічні протиріччя для кожного з них диктують необхідність виконання досліджень вказаних методів з наступним їх вирішенням. У зв’язку з зростанням вимог до якості залізничних осей показана необхідність підвищення чутливості ультразвукової дефектоскопії за рахунок калібрування приладу контролю за моделями дефектів меншого розміру, наприклад плоскодонного відбивача діаметром 1 мм і більше замість 3 мм і більше. Для забезпечення високої чутливості щодо виявлення мінімальних дефектів необхідно розробити методи і засоби їх реалізації. Визначені та обґрунтовані напрямки дисертаційного дослідження. Визначено фізичну модель контролю виробу в імерсійному варіанті, за результатами аналізу якої визначено мінімальну товщину шару імерсійної рідини між суміщеним ПЕП і поверхнею. Ця товщина повинна бути більше просторової тривалості ультразвукового імпульсу рСt (де р С – швидкість розповсюдження поздовжніх хвиль в рідині; t – тривалість імпульсу в часі). Виконано розрахунок мінімальної товщини шару імерсійної рідини між суміщеним ПЕП і поверхнею заготовки залізничної осі, яка повинна складати не менше 46 мм при діаметрі залізничної осі 170 мм. Розроблено фізико-математичну модель контролю залізничної осі в імерсійному варіанті. Виконано теоретичний розрахунок ультразвукового тракту при контролі залізничної осі прямим перетворювачем при відбитті ультразвукових імпульсів від моделей дефектів у вигляді плоскодонних відбивачів різного діаметру з врахуванням загасання сигналів в імерсійній рідині та у матеріалі залізничної осі, а також втрат енергії імпульсів на границі розподілу рідина/метал за рахунок заломлення на криволінійній поверхні та трансформації. Встановлено однозначний зв’язок між розміром дефекту і частотою ультразвукових коливань, що говорить про необхідність встановлення раціонального значення частоти ультразвукових коливань при виявленні моделі дефекту заданого нормативно-технічною документацією на контроль. Вирішено питання раціонального вибору тривалості ультразвукових імпульсів живлення ПЕП, направленого на підвищення чутливості контролю. Доказано, що можливо суттєво підвищити чутливість контролю за рахунок збільшення тривалості ультразвукових імпульсів. Такий підхід обумовлений концентрацією енергії сигналів у вузькому діапазону спектру та широкими можливостями фільтрації корисного сигналу від завад. Доцільно вибирати тривалість імпульсів не менше 3…5 періодів частоти заповнення сигналу. Проте, використовувати імпульси значної тривалості не доцільно, оскільки при цьому збільшується «мертва» (не контрольована) при поверхнева зона металу. Теоретично і експериментально доказано, що чутливість ультразвукового імерсійного контролю залізничних осей можливо підвищити за рахунок живлення п’єзоелектричних перетворювачів пакетними імпульсами струму з заданими частотою заповнення і часовою тривалістю. Встановлено, що для забезпечення достатньої чутливості ультразвукового імерсійного контролю залізничних осей (виявлення внутрішніх дефектів з ефективним розміром, що відповідає плоскодонному відбивачу діаметром 1 мм) частоту УЗК необхідно встановлювати в інтервалі 4,2…4,5 МГц, а часову тривалість імпульсу – 6…8 періодів заповнення вказаної частоти. Розроблено метод ультразвукового імерсійного контролю, який включає розміщення контрольного зразка з моделлю дефекту заданого розміру в імерсійній рідині, опромінення одним п’єзоперетворювачем дефекту в зразку ультразвуковим імпульсом, що складається з кількох періодів високої частоти, прийом другим п’єзоперетворювачем імпульсу відбитого дефектом, корегування частоти і тривалості ультразвукового опромінюючого імпульсу до отримання максимальної амплітуди імпульсу, відбитого дефектом, і проведення дефектоскопії з встановленими параметрами опромінюючого імпульсу. Розроблені спеціальний генератор для живлення п’єзоелектричних перетворювачів та смуговий посилювач для прийнятих ультразвукових імпульсів. Розроблено модель акустичного імерсійного блока приладу, суть якої полягає в використанні двох прямих п’єзоперетворювачів, розташованих на відстані один від одного, яка визначається індикатрисою розсіювання дефекту, розмір якого заданий нормативно технічною документацією. Використання розробки дало можливість збільшити амплітуду імпульсу відлуння, відбитого від плоскодонного відбивача діаметром 1 мм, по відношенню до амплітуди завад до 15 дБ. Оцінено ефективність результатів виконаних досліджень в порівнянні з відомими розробками. Результати розробок захищені 2 патентами на корисну модель.
The dissertation on obtaining a scientific degree of Ph.D. in specialty 05.11.13 "Devices and methods of control and definition of structure of substances" - National technical university "Kharkiv polytechnic institute". The dissertation is devoted to the development of a new method and means for providing ultrasonic immersion testing with increased sensitivity to the detection of internal defects of minimal size. An analytical review and analysis of modern tools and methods of non-destructive testing and diagnostics of railway axles and their blanks. The influence of various types of noise, technical level of devices and instruments for testing of railway axles, circuit solutions of their power supplies, reception of ultrasonic pulses from products are considered, known advantages, disadvantages and possibilities of their use in research and development are defined. As a result of the information source analysis it is established that ultrasonic contact and immersion methods have their advantages and disadvantages in detecting internal defects and assessing the structure of steel of railway axles and blanks for their manufacture. Technical contradictions for each of them dictate the need to perform research of these methods, followed by their solution. Due to the increasing requirements for the quality of railway axles, the need to increase the sensitivity of ultrasonic flaw detection by calibrating the control device on models of smaller defects, such as flat-bottomed reflector with a diameter of 1 mm or more instead of 3 mm or more [10]. To ensure high sensitivity to the detection of minimal defects, it is necessary to develop methods and means of their implementation. The directions of dissertation research are defined and substantiated. The physical model of product testing in the immersion variant is determined by the results of the analysis of which the minimum thickness of the immersion liquid layer between the combined piezoelectric transducer (PET) and the surface is determined. This thickness must be greater than the spatial duration of the ultrasonic pulse рСt (where р С - the speed of propagation of longitudinal waves in the liquid; t - pulse duration in time). The calculation of the minimum thickness of the layer of immersion fluid between the combined PET and the surface of the workpiece of the railway axis, which must be at least 46 mm with a diameter of the railway axis of 170 mm. A physical-mathematical model of railway axle testing in the immersion variant has been developed. Theoretical calculation of the ultrasonic path for railway axles testing by a longitudinal transducer in the reflection of ultrasonic pulses from models of defects in the form of flat-bottom reflectors of different diameters, taking into account the attenuation of signals in refraction on a curved surface and transformation. An unambiguous relationship between the size of the defect and the frequency of ultrasonic oscillations, which indicates the need to establish a rational value of the frequency of ultrasonic oscillations in identifying the model of the defect specified by regulatory and technical documentation for control. The issue of rational choice of duration of ultrasonic pulses of PET power supply, aimed at increasing the sensitivity of testing, is solved. It is proven that it is possible to significantly raise the sensitivity of testing by increasing the duration of ultrasonic pulses. Such an approach is due to the concentration of signal energy in a narrow range of the spectrum and the wide possibilities of filtering the useful signal from interference. It is advisable to choose the pulse duration of at least 3… 5 periods of signal filling frequency. However, to use pulses of extra duration it is not expedient as at the same time the "dead" (not controlled) zone at a surface of metal increases. It has been theoretically and experimentally proven that the sensitivity of ultrasonic immersion control of railway axles can be increased by feeding piezoelectric transducers with packet current pulses with a given filling frequency and time duration. It is established that to ensure sufficient sensitivity of ultrasonic immersion testing of railway axles (detection of internal defects of an effective size corresponding to a 1 mm diameter flat-bottom reflector), the ultrasonic frequency must be set in the range 4.2… 4.5 MHz with pulse temporal duration of 8 periods of filling of the specified frequency. A method of ultrasonic immersion testing has been developed, which includes immersing a control sample with a model of a defect of a given size into immersion liquid, irradiating a defect in the sample using a singular probe and a singular ultrasonic pulse, which consists of several high-frequency periods, receiving a pulse reflected by the defect with a second probe, adjusting the frequency and duration of the irradiating ultrasonic pulse until obtaining the maximum amplitude of the pulse reflected by the defect, and conducting defectoscopy with the specified parameters of the irradiating pulse. A special generator for powering piezoelectric transducers and a band amplifier for received ultrasonic pulses have been developed. A model of the acoustic immersion unit of the device has been developed, the essence of which is to use two longitudinal PETs located at a certain distance from each other, which is determined by the scattering indicatrix of the defect, the size of which is specified by the normative technical documentation. The use of development made it possible to increase the amplitude of the echo pulse reflected from a 1 mm diameter flat-bottomed reflector, relative to the amplitude of the noise to 15 dB. The efficiency of the results of the performed researches in comparison with the known developments is estimated. The development results are protected by 2 utility model patents.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51868
Appears in Collections:05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tytul_dysertatsiia_2021_Pozniakova_Ultrazvukovyi.pdfТитульний лист, анотації, зміст849,15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
dysertatsiia_2021_Pozniakova_Ultrazvukovyi.pdfДисертація3,42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
literatura_dysertatsiia_2021_Pozniakova_Ultrazvukovyi.pdfСписок використаних джерел333,29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Antonets_T_Yu.pdfВідгук680,4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Storozhenko_V_O.pdfВідгук201,19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.