Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51913
Title: Методичні вказівки до виконання економічної частини бакалаврської роботи
Authors: Чернобровкіна, Світлана Віталіївна
Кучіна, Світлана Едуардівна
Keywords: методичні вказівки; економіка; програмні продукти; інформаційні технології; матеріальні витрати; електроенергія
Issue Date: 2021
Publisher: Моделіст
Citation: Методичні вказівки до виконання економічної частини бакалаврської роботи : для студентів усіх форм навчання спец. 22 – "Комп'ютерні науки" / уклад.: С. В. Чернобровкіна, С. Е. Кучіна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Моделіст, 2021. – 16 с.
Abstract: Згідно з навчальним планом спеціальності "Комп'ютерні науки" завершальним етапом підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" є виконання студентами дипломної роботи. Мета цього завершального етапу навчального процесу – узагальнити, систематизувати, закріпити і розширити знання, уміння і навички студента-випускника з обраної ним спеціальності, надати йому можливість отримати власний досвід практичного їх використання у процесі розв'язання конкретних завдань майбутньої професійної діяльності з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; розвинути у студентів уміння й навички виконання самостійної дослідницької роботи, розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення автоматизованих систем; сприяти поглибленню опанування студентами методів аналізу і синтезу під час розв'язання конкретних навчально-виробничих завдань інженерної (системотехнічної) діяльності; виявити рівень фахової підготовки студента до самостійної професійної роботи відповідно до сучасних вимог суспільства, науки, техніки, виробництва і культури. Дипломний проєкт виконується відповідно до завдання на дипломне проєктування на підставі глибокого вивчення відповідної літератури (підручників, навчальних посібників, монографій, періодичної літератури, нормативної літератури тощо) шляхом індивідуального підходу виконавця роботи до розв'язання конкретних завдань. За прийняті у дипломному проєкті рішення, достовірність усіх даних, якість виконання і оформлення, а також за подання роботи до захисту в установлений термін відповідає студент як автор роботи. Керівник і консультанти дипломного проєкту допомагають студенту у розв'язанні концептуальних питань і важких завдань, які виникають у процесі роботи над дипломним проєктом, проводять систематичний контроль за ходом та успішністю виконуваних робіт. Дипломний проєкт повинен включати розділ з питань економіки, який містить розрахунки показників економічної ефективності та відповідні кількісні й якісні висновки. У даному розділі розглядають питання відповідно до завдання, яке видається консультантом за даним розділом додатково до завдання на дипломне проєктування. Потрібно враховувати, що кожне технічне рішення повинно бути економічно обґрунтованим. Особливу увагу у цьому розділі потрібно приділити питанням ефективності та якості.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6309-6466
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51913
Appears in Collections:Кафедра "Економіка та маркетинг"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Kompiuterni_nauky.pdf471,19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.