Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51940
Title: Економічна оцінка промислових інновацій на окремих стадіях життєвого циклу товару
Other Titles: Economic evaluation of industrial innovations at separate stages of the product life cycle
Authors: Мартиненко, Аліна Василівна
Science degree: доктор філософії
Code and name of the discipline: 051 – Економіка
Thesis department: Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.040
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Перерва Петро Григорович
Keywords: дисертація; економічна оцінка; ефективність; інновації; промислові інновації; життєвий цикл товару; класифікація інноваційних товарів; стратегія; інноваційна діяльність підприємства; economic evaluation; efficiency; innovations; industrial innovations; product life cycle; classification of innovative products; strategy; innovative activity of an enterprise
УДК: 330.341.1:338.33
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Мартиненко А. В. Економічна оцінка промислових інновацій на окремих стадіях життєвого циклу товару [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра філософії : спец. 051 : галузь знань 05 / Аліна Василівна Мартиненко ; наук. керівник Перерва П. Г. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 325 с. – Бібліогр.: с. 203-234. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 – Економіка (05 – Соціальні та поведінкові науки). – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України, м. Харків, 2021. Роботу виконано на кафедрі Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" за адресою: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2. У дисертаційній роботі представлені результати дослідження теоретичних та науково-методичних положень, а також розробки практичних рекомендацій щодо удосконалення економічної оцінки промислових інновацій на окремих стадіях життєвого циклу товару. Об’єктом дослідження є процес оцінки ефективності промислових інновацій на окремих стадіях життєвого циклу товару. Предметом дослідження є сукупність теоретичних та методичних положень і практичних розробок щодо оцінювання ефективності промислових інновацій на окремих стадіях життєвого циклу товару. Методичним і теоретичним підґрунтям дослідження стали фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці та методичні розробки провідних вчених з питань теорій інновацій, життєвого циклу та інноваційного розвитку. При вирішенні завдань дисертаційного дослідження застосовано сучасні загальнонаукові та спеціальні методи: методи аналізу, синтезу, узагальнення та порівняння – для уточнення сутності економічних категорій; системного підходу – для систематизації показників оцінки ефективності інновацій; процесного та сценарного – при моделюванні алгоритму оцінки інноваційного товару; статистичні та графічні – для аналізу стану інноваційної активності промислових підприємств України; експертних оцінок – для виокремлення індикаторів та визначення їх впливу на ефективність інновацій; економіко-математичного та структурно-логічного моделювання – для розробки методичних положень економічної оцінки промислових інновацій на окремих стадіях життєвого циклу; абстрактно-логічного – для теоретичних узагальнень результатів дослідження. У вступі обґрунтовано актуальність задач дослідження, наведена наукова новизна та сформульоване практичне значення отриманих результатів. В першому розділі здійснено дослідження та аналіз близьких за економічною сутністю, але зовсім не тотожних, таких економічних категорій, як ефективність, результативність, економічність та продуктивність. Проведено детальний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств України, виявлено тенденції розвитку та стан їх інноваційної активності. Виділено причини, що перешкоджають вітчизняним підприємствам здійснювати інноваційну діяльність. Проведено дослідження та порівняльний аналіз традиційних та сучасних, статичних та динамічних методів економічної оцінки промислових інновацій. Визначено переваги та недоліки існуючих методів з урахуванням життєвого циклу товару. В результаті дослідження запропоновано використання відповідних методів оцінки інновацій на різних стадіях життєвого циклу, що обумовлено їх особливостями, відмінністю критеріїв та показників ефективності. У другому розділі проведено дослідження життєвих циклів товарів промислового призначення, наведена порівняльна характеристика стадій життєвого циклу промислового товару. Запропоновано методичний підхід до економічної оцінки ефективності інноваційного товару на різних стадіях життєвого циклу товару. Обґрунтовано систему ефектів від впровадження промислових інновацій. Сформовано систему показників для оцінювання ефективності промислових інновацій на окремих стадіях життєвого циклу та з використанням експертно-аналітичних методів розроблено методичні положення по їх ранжуванню та визначенню вагових коефіцієнтів груп показників ефективності та окремих показників в складі кожної групи окремо для кожної стадії життєвого циклу товару з урахуванням специфіки кожної з них. Проведено дослідження життєвих циклів електродвигунів ПАТ «Харкiвський електротехнiчний завод «Укрелектромаш». Проілюстрована історія та хронологія випуску моделей електродвигунів серії АІР. Розроблений концептуальний підхід до порівняння цін в різних валютах та в різні проміжки часу та їх приведення до сьогоднішніх. У третьому розділі розроблена класифікація інноваційних товарів по критерію їх залежності від рівня ефективності товару на окремих стадіях життєвого циклу. Розроблено методичні положення оцінювання промислових інновацій, що складаються з семи послідовних етапів. Запропонована шкала градації для оцінювання рівня економічної ефективності інноваційного товару промислового призначення на окремих стадіях життєвого циклу товару. Проведено апробацію теоретичних розробок автора на низці електротехнічних вітчизняних підприємств. Проведено розрахунки та інтерпретація інтегральних показників економічної ефективності електродвигунів електротехнічних підприємств на окремих стадіях життєвого циклу. За допомогою PEST-аналізу згруповано найсуттєвіші чинники зовнішнього середовища, що визначають основні проблеми та перспективи інноваційного розвитку електротехнічних підприємств України. Визначено основні ризики, перспективи та стратегічні напрямки ефективного розвитку вітчизняних електротехнічних підприємств. Побудовані прогнозні моделі та визначені найбільш впливові фактори на окремих стадіях життєвого циклу електродвигуна на прикладі моделі АІР 80 ПАТ "Харківський електротехнічний завод "Укрелектромаш"". З використанням методу кореляційно-регресійного аналізу обрано найбільш важливі показники та складено на кожній стадії життєвого циклу багатофакторні регресійні моделі, параметри яких мають високий рівень коефіцієнту детермінації та значимості, прогнозні дані несуттєво відрізняються від фактичних, що підтверджує доцільність даного методу прогнозування. Обґрунтовано та представлено економічні ефекти від зміни рівня ефективності досліджуваних електродвигунів електротехнічних підприємств. Наукова новизна проведеного дослідження полягає у обґрунтуванні теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо економічної оцінки промислових інновацій на окремих стадіях життєвого циклу товару. Удосконалено сутність економічних категорій "ефективність", "результативність", "економічність" та "продуктивність" шляхом надання авторських визначень, які на відміну від існуючих, виокремлюють та узагальнюють найбільш спільні та відмінні для цих близьких понять риси, що дозволяє розуміти більш точну та об’єктивну характеристику кожної з цих категорій та виключити випадки заміни одного поняття іншим. В дисертаційній роботі також удосконалено систему показників та методів оцінювання ефективності промислових інновацій, яка, на відміну від існуючих положень, дозволяє ранжувати та визначати вагові коефіцієнти груп показників ефективності та окремих показників в складі кожної групи окремо для кожної стадії життєвого циклу товару з урахуванням особливостей кожної з них. Дістав подальшого розвитку методичний підхід до економічної оцінки ефективності інноваційного товару на різних стадіях життєвого циклу, який, в порівнянні з існуючою практикою, дозволяє систематизувати методи оцінювання та контролю інновацій на кожній стадії життєвого циклу, що надає можливості більш ефективно управляти інноваційними проектами, починаючи від появи ідеї створення нового товару до моменту виведення його з ринку та приймати ефективні та своєчасні управлінські рішення. Набув розвитку концептуальний підхід до порівняння цін в різних валютах та в різні роки та їх приведення до сучасних, який, на відміну від існуючих, враховує девальвацію сталих валют, що дозволяє здійснювати обґрунтоване співставлення цін, обсягу виробництва, товарообігу та інших показників промислових інновацій за весь життєвий цикл товару, уникаючи спотворень, що вносяться інфляцією та іншими економічними факторами. Дістали подальшого розвитку методичні положення щодо оцінювання ефективності промислових інновацій на окремих стадіях життєвого циклу, відмінною рисою яких є формування індивідуальної системи показників для кожної стадії на основі використання експертно-аналітичних методів, їх ранжування та відбору найвпливовіших за допомогою принципу Парето, з подальшою їх трансформацією в інтегральний показник оцінки ефективності інноваційного товару на окремих стадіях життєвого циклу. Набула подальшого розвитку класифікація інноваційних товарів в залежності від рівня ефективності товару на окремих стадіях життєвого циклу, яка, на відміну від існуючих, передбачає рекомендації по проведенню НДДКР, розробки нових, модернізації існуючих та вилученню з виробництва неефективних товарів, що дозволяє промисловим підприємствам більш ефективно управляти своїм товарним портфелем та визначати точку переходу інноваційного товару з однієї стадії в іншу, розробляти конкретну стратегію і тактику маркетингу та за допомогою застосування ефективних рішень впливати на тривалість і перебіг циклу життя товару. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні, методологічні та методичні положення, висновки і рекомендації дисертаційної роботи доведені до рівня практичних розробок та впроваджені в діяльність підприємств: ООО "СКБ "Укрелектромаш" (акт від 18.10.2019), АТ "Електромашина" (акт від 17.09.2019), ТОВ "ІТЦ "Донвентилятор" (довідка від 20.11.2018), ДП "Харківський інститут землеустрою" (акт від 06.05.2019), ТОВ "ЕВЕРЕСТ КОМПАНІ" (довідка від 12.09.2019), ПП "ВІТАР ГРУП" (довідка від 14.02.2019), ТОВ "Ювента інжиніринг" (акт від 23.05.2019), ЗАТ "НТМЕЦ "Екосистема" (довідка від 12.02.2020), ТОВ "ЕНЕРДЖІ СЕЙВІНГ СОЛЮШН" (довідка від 17.03.2020) та у навчальний процес Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (акт від 16.02.2021).
Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 051 – Economics (05 – Social and Behavioral Sciences). – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. The work was performed at the Department of Management of Innovative Entrepreneurship and International Economic Relations of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" of the Ministry of Education and Science of Ukraine. The text of thesis is available in the library of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" at the address: 61002, Kharkiv, str. Kirpichova, 2. This thesis presents the research results of the theoretical and scientific-methodical principles, as well as the development of practical recommendations for improving the economic evaluation of industrial innovations at separate stages of the product life cycle. The object of the study is the process of the industrial innovation efficiency evaluation at separate stages of the product life cycle. The subject of the study is a set of theoretical and methodological principles and practical developments which provide the economic evaluation of the industrial innovation efficiency at different stages of the product life cycle. The methodological and theoretical framework of the study are the fundamental principles of the economic theory, scientific works and methodological developments of leading scientists regarding the theories of innovation, life cycle and innovative development. The work utilizes the modern general and special methods when solving the problems of the dissertation research namely: the methods of analysis, synthesis, generalization and comparison – to clarify the essence of economic categories; system approach – to systematize indicators for evaluating the efficiency of innovations; process and scenario approaches – when modeling the algorithm for the evaluation of an innovative product; statistical and graphical methods – to analyze the state of the innovation activity of industrial enterprises of Ukraine; expert evaluations – to identify indicators and determine their impact on the efficiency of innovations; economic-mathematical and structural-logical modelling – to develop methodical principles for the economic evaluation of industrial innovations at separate stages of the life cycle; regression analysis - for theoretical generalizations of research results. The Introduction section substantiates the relevance of the research tasks, presents the scientific novelty and formulates the practical value of the obtained results. The first section studies and analyzes the economic categories close in the economic essence, but not identical, such as the efficiency, the effectiveness, the cost-effectiveness and the productivity. It conducts the detailed analysis of the current state and prospects for the development of innovative activities of industrial enterprises of Ukraine, identifies trends and the state of their innovative activity. The reasons which prevent domestic enterprises from carrying out innovative activities are highlighted. Research and comparative analysis of traditional and modern, static and dynamic methods of economic evaluation of the industrial innovation are conducted. The work identifies the advantages and disadvantages of the existing methods taking into account the product life cycle. The research resulted in proposing the use of the appropriate methods for the innovation evaluation at separate stages of the life cycle due to their features, differences in criteria and performance indicators. The second section performs the study of the industrial product life cycles and presents the comparative characteristic of the industrial product life cycle stages. It proposes the methodical approach to the economic evaluation of the innovative product efficiency at separate stages of the product life cycle. The system of effects due to the introduction of industrial innovations is substantiated. The system of indicators for assessing the industrial innovation efficiency at separate life cycle stages is formed, while using the expert-analytical methods allowed to develop the guidelines for their ranking and determining the weights of groups of the performance indicators and separate indicators in each group for each stage of the product life cycle separately and taking into account the features of each stage. The study of the life cycles of electric motors of PJSC "Kharkiv Electrotechnical Plant "Ukrelectromash"" was performed. The history and chronology of the release of the AIR series electric motor models is illustrated. A conceptual approach to comparing the prices in different currencies of different years and bringing them to the modern ones was developed. The third section develops the classification of innovative products by the criterion of their dependence on the product efficiency level at separate stages of its life cycle. The work develops the methodical principles for the industrial innovation evaluation consisting of seven successive stages. The gradation scale to assess the level of the economic efficiency of innovative industrial products at separate stages of the product life cycle is proposed. This section also performs the approbation of the author’s theoretical developments using various electrotechnical domestic enterprises. The work carries out the calculations and interpretation of integral indicators of economic efficiency of electric motors of the electrical enterprises at separate stages of the life cycle. Conduction of the PEST-analysis allowed grouping the most significant external factors which determine the main problems and prospects for the innovative development of the Ukrainian electrotechnical enterprises. The main risks, prospects and strategic directions of the effective development of domestic electrotechnical enterprises are determined. The forecast models are constructed and the most influential factors at separate stages of the life cycle of the AIR 80 model electric motor of PJSC "Kharkiv Electrotechnical Plant "Ukrelectromash"" are defined. Using the method of the correlation-regression analysis, the most important indicators were selected and multifactor regression models were compiled at each stage of the life cycle parameters of which have a high level of the coefficient of determination and significance, while the forecast data differ slightly from the actual ones which confirms the feasibility of this predictive method. The economic effects due to change of the efficiency level of the studied electric motors of electrical enterprises are substantiated and presented. The scientific novelty of the study substantiates the theoretical and methodological principles and practical recommendations for the economic evaluation of industrial innovations at separate stages of the product life cycle. The essence of such economic categories as "efficiency", "effectiveness", "economy" and "productivity" was improved by separation and generalization of the most common and different for these close concepts features as well as formulation of the author's definitions which allows understanding the more accurate and objective description of each of these categories and excluding the cases of replacement of one concept by another. The dissertation also improved the system of indicators and methods for evaluating the efficiency of industrial innovations which, in contrast to the existing approaches, allows ranking and determining the weights of the efficiency indicator groups and separate indicators in each group for each stage of the product life cycle separately and taking into account their features. The methodical approach to the economic evaluation of the innovation product efficiency at different stages of the product life cycle was further developed, which, in comparison with the existing practice, allows systematizing the methods of evaluation and control of innovations at each stage of the life cycle, starting from the idea inception by the time when the innovation comes out from the market as well as making effective and timely management decisions. A conceptual approach to comparing the prices in different currencies and in different years and bringing them to the modern ones was developed, and it takes into account the devaluation of stable currencies that allows a reasonable comparison of prices, production, turnover and other indicators of industrial innovations throughout the product life cycle to be conducted, avoiding distortions caused primarily by the inflation and other economic factors. Methodical principles for evaluating the efficiency of industrial innovations at separate stages of the life cycle was further developed, and their distinctive feature is the formation of an individual system of indicators for each stage based on the use of expert analytical methods, their ranking and selection of the most influential ones on the basis of the Pareto principle, with their subsequent transformation into the integral indicator of the innovative product efficiency evaluation at separate stages of the life cycle. The classification of innovative products depending on the level of the product efficiency at separate stages of the life cycle was further developed, which in contrast to the existing ones provides recommendations for R&D, development of new products, modernization of the existing ones and withdrawal of the inefficient, that allows industrial enterprises to manage their product portfolio more effectively and determine the point of transition of innovative products from one stage to another, to develop specific marketing strategies and tactics and to impact on the duration and course of the product life cycle through the use of effective solutions. The practical significance of the obtained results is that the theoretical, methodological and methodological principles, conclusions and recommendations of the dissertation are brought to the level of practical developments and implemented in the activities of enterprises: LLC SKB "Ukrelektromash" (memorandum dated 18.10.2019), JSC "Electromashina" (memorandum dated 17.09.2019), LLC ITC "Donventilyator" (reference №1-11/61 dated 20.11.2018), SE "Kharkiv Institute of Land Management" (memorandum dated 06.05.2019), LLC "EVEREST COMPANY" (reference №132 dated 12.09.2019), PE "VITAR GROUP" (reference №44 dated 14.02.2019), LLC "Juventa Engineering" (memorandum dated 23.05.2019), CJSC NTMEC "Ecosystem" (reference №45/37 dated 12.02.2020), LLC "ENERGY SAVING SOLUTION" (reference №26 dated 17.03.2020) and in the educational process of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (memorandum dated 16.02.2021).
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51940
Appears in Collections:051 "Економіка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tytul_dysertatsiia_2021_Martynenko_Ekonomichna_otsinka.pdfТитульний лист, анотації, зміст1,01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
dysertatsiia_2021_Martynenko_Ekonomichna_otsinka.pdfДисертація6,96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
literatura_dysertatsiia_2021_Martynenko_Ekonomichna_otsinka.pdfСписок використаних джерел648,86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vysnovok_retsenzentiv.pdfВисновок рецензентів561,45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Maslak_O_I.PDFВідгук738,21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Voitko_V_V.pdfВідгук2,29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.