Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51945
Title: Деструктивний характер менеджменту українського "реформування" (причини, наслідки, порівняння)
Other Titles: Destructive factors of Ukrainian "reforming" management (causes, effects, comparisons)
Authors: Гармаш, Сергій Володимирович
Keywords: кланово-олігархічна модель управління; моральна деградація влади; інтелектуальна деградація влади; корупція; непотизм; іноземний спекулятивний капітал; деструктивне реформування; знищення державності; clan-oligarchic model of governance; moral and intellectual degradation of power; corruption; nepotism; foreign speculative capital; destructive reforming; destroying of statehood
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Гармаш С. В. Деструктивний характер менеджменту українського "реформування" (причини, наслідки, порівняння) / С. В. Гармаш // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 3 (5). – С. 15-20.
Abstract: Метою роботи є аналіз відкритих джерел інформації з ціллю підтвердження деструктивного характеру українського "реформування" через кланово-олігархічну модель правління, виявлення причин та наслідків цього процесу, надання практичних рекомендацій щодо запобігання подальшому руйнуванню державності. Було запропоновано на основі методу порівнянь дослідити шляхи та інструментарій перетворення України за роки її незалежності з шостої економіки у світі у саму бідну націю Європи і Норвегії – з самої бідної країни Європи у другій половині 20-го століття у найбільш процвітаючу країну світу. На підставі порівнянь статистичних показників та урахування думок відомих громадських діячів, спеціалістів у різних галузях було доведено, що у країни є два головні вороги: 1) іноземний спекулятивний капітал та 2) місцевий олігархат, який обслуговує цей самий капітал заради власних преференцій і власної наживи, грабуючи країну та її народ. Виявлено, що основою процвітання норвезького народу, як і будь-якого, є елементи його ментальності: працьовитість, чесність, законослухняність, патріотизм тощо. Доведено, що моральне та інтелектуальне зубожіння української влади, кланово-олігархічна авторитарна модель управління країною, цілеспрямоване знищення економіки корумпованими можновладцями заради власного збагачення, цинічне зовнішнє управління країною в інтересах іноземних кланів та корпорацій є основою корупційного знищення країни, її державності. Надлишок професійної некомпетентності та відвертої дурні "нових облич" без професійного минулого, але з розвиненим хапальним рефлексом тільки прискорюють деградацію влади, менеджменту всіх рівнів та знецінюють ступінь довіри народу до цієї влади. Більшість населення України давно вже зрозуміло, що покладатися у теперішній ситуації залишається тільки на себе, а імітація реформ у країні своєю ціллю має лише перенаправлення фінансових потоків, вивільнення території України від її населення, стрімке збагачення можновладців та цілеспрямоване знищення державності.
The purpose of the article is analyzing the sources of information in order to confirm the destructive features of Ukrainian "reforming" due to the clan-oligarchic model of governance in the country, identifying the causes and effects of this process, offering the practical recommendations to prevent the further destruction of statehood. It was offered, on the basis of the method of comparisons, to explore the ways and instruments of transforming of Ukraine over the years of its independence from the sixth economy in the world into the poorest nation in Europe and Norway – from the poorest country in Europe in the second half of the twentieth century to the most prosperous country in the world. Based on comparisons of the statistical indicators and taking into account the opinions of well-known public figures and experts in various fields, it was proved that the country has two main enemies: 1) foreign speculative capital and 2) local oligarchy, which serves this capital for its own preferences and own profit, robbing the country and its people. It is revealed that the basis for the prosperity of the Norwegian people, like any other, is the elements of its mentality: hard working, honesty, law-abiding, patriotism, etc. It is proved that the moral and intellectual impoverishment of Ukrainian power, the clan-oligarchic authoritarian model of governance in the country, the targeted destruction of the economy by corrupt officials for their own enrichment, the cynical external governance of the country in the interests of foreign clans and corporations is the basis of the corruption destruction of the country, its statehood. The excess of professional incompetence and obvious stupidity of "new faces" without a professional past, but with a developed grabbing reflex, only accelerate the degradation of power, the degradation of management at all levels and devalue the degree of people's trusting in this power. The majority of Ukraine’s population understood long ago that relying in such situation remains only on itself, and the imitation of reforms in the country is aimed only the redirecting financial flows, freeing the territory of Ukraine from its population, rapidly enriching the officials and targeted destroying of statehood.
ORCID: orcid.org/0000-0002-5471-379X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51945
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_3_EN_Harmash_Destruktyvnyi_kharakter.pdf535,75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.