Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51948
Title: Новітні виклики для вітчизняного машинобудування (застосування логістичного підходу для вирішення проблем)
Other Titles: New challenges for domestic machine building (application of logistics approach in solving problems)
Authors: Гармаш, Сергій Володимирович
Keywords: системний підхід; логістичний менеджмент; машинобудівний комплекс; світова криза; корупція; зовнішнє правління; знищення державності; system approach; logistics management; machine-building complex; world crisis; corruption; external government; destruction of statehood
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Гармаш С. В. Новітні виклики для вітчизняного машинобудування (застосування логістичного підходу для вирішення проблем) / С. В. Гармаш // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 4 (6). – С. 78-81.
Abstract: Метою роботи є аналіз відкритих джерел інформації (статистичні дані, науково-аналітичні довідки, публікації та виступи експертів) з ціллю простеження тенденцій розвитку вітчизняного машинобудування, яке ще нещодавно було одним з пріоритетів у розвитку національної економіки України; аналіз причин та наслідків штучного занепаду цієї галузі та надання практичних рекомендацій запобіганню подальшому руйнуванню вітчизняної промисловості, яка виготовляє наукоємну та високотехнологічну продукцію з високою доданою вартістю. Це може запобігти планомірному перетворенню країни у сировинний ресурс для міжнародних транснаціональних компаній та банкомат для політичних вітчизняних і закордонних гравців. Створення наглядових рад, в які входять переважно іноземці з захмарною заробітною платнею тільки за їхню номінальну бездіяльну присутність, а частіше за створення ще більшого безладу заради лобіювання власних інтересів – штучного знищення потенційного конкурента та тимчасове швидке власне збагачення, призводить до подальшого занепаду ключових галузей економіки, перетворенню країни на сировинний ресурс та до планомірного вивільнення території від її населення. Декларативні вислови українських високопосадовців – ставлеників олігархату щодо необхідності розвитку вітчизняної промисловості мають на меті лише виправдовувати видимість діяльності "нових облич" української "державності" з відсутністю у них не тільки професійного досвіду, відповідного мислення, але й совісті. У статті робляться висновки, що при наявності політичної волі і попри зовнішнього правління Україна може дати поштовх розвитку вітчизняному машинобудуванню навіть під час світової кризи, яка виникла з-за пандемії COVID-19 та масштабних карантинних заходів,оскільки ринок продукції машинобудування відіграє значну роль для технологічної, енергетичної та економічної безпеки країни, адже ступінь економічного розвитку країни визначається рівнем виробництва продукції машинобудування та її технічною досконалістю.
The purpose of the article is analyzing the sources of information (statistical data, scientific and analytical reports, publications and speeches of experts) in order to track trends in domestic engineering, which until recently was one of the priorities in the national economy of Ukraine; analysis of the causes and consequences of the artificial decline of this industry and providing practical recommendations to prevent further destruction of domestic industry, which produces science-intensive and high-tech products with high added value. This can prevent the planned transformation of the country into a raw material resource for international multinational companies and an ATM for political domestic and foreign players. Creation of supervisory boards, which include mostly foreigners with sky-high wages only for their nominal inactive presence, and more often for creating even more chaos to lobby for their own interests – artificial destruction of potential competitors and temporary rapid self-enrichment, leads to further decline of key industries, to transformation of the country into a raw material resource and to the systematic release of the territory from its population. The declarative statements of Ukrainian high-ranking oligarchs about the need to develop domestic industry are intended only to justify the appearance of "new faces" of Ukrainian "statehood" with a lack of not only professional experience, relevant thinking, but also conscience. The article concludes that with political will and despite external government, Ukraine can give impetus to the development of domestic engineering, even during the global crisis caused by the COVID-19 pandemic and large-scale quarantine measures, as the market for engineering products plays a significant role in technological, energy and economic security of the country, because the degree of economic development of the country is determined by the level of production of mechanical engineering products and its technical perfection. Special attention in the article is paid to Ukraine's loss of its subjectivity and, as a result, to a cynical external government due to which not only the destruction of the country's economy, but also the statehood itself occurs.
ORCID: orcid.org/0000-0002-5471-379X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51948
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_4_EN_Harmash_Novitni_vyklyky.pdf506,87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.