Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51975
Title: Енергоефективний електропривід електромобіля з суперконденсаторною батареєю
Other Titles: Energy efficient electric vehicle electric drive with supercapacitor battery
Authors: Семіков, Олексій Володимирович
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.04
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Клепіков Володимир Борисович
Committee members: Клепіков Володимир Борисович
Сокол Євген Іванович
Івахно Володимир Вікторович
Keywords: автореферат дисертації; електропривід електромобіля; електромеханічна система; широтно-імпульсний перетворювач; рекуперація енергії; буксування; методи еквівалентування; суперконденсаторна батарея; коефіцієнт зчеплення; electric vehicle electric drive; electromechanical system; pulse-width converter; energy recuperation; slipping; equivalent methods; supercapacitor battery; adhesion coefficient
УДК: 681.511.4
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Семіков О. В. Енергоефективний електропривід електромобіля з суперконденсаторною батареєю [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.09.03 / Олексій Володимирович Семіков ; [наук. керівник Клепіков В. Б.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – "Електротехнічні комплекси та системи". Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Міністерство освіти і науки України, Харків, 2021. Робота пов'язана із створенням лабораторного зразка електромобіля для учбових і наукових цілей на кафедрі "Автоматизовані електромеханічні системи" в НТУ "ХПІ" для підготовки кваліфікованих кадрів здатних вирішувати задачі діагностування, програмування, експлуатації і ремонту ЕП електромобі-лів, перехід до яких зменшує витрати вуглеводневих ресурсів і покращує екологічну обстановку в великих містах, та кількість яких значними темпами збільшується в Україні. Проведено огляд по електромобілям ведучих зарубіжних фірм. Сформульовані принципи розробки ЕП електромобіля, розроблено функціональну та принципові схеми ЕП. Запропоновано використання в складі джерела енергії суперконденсаторної батареї. Запропоновані методики розрахунків компонентів ЕП. Розвинуто метод еквівалентування навантаження при виборі електродвигуна введенням питомих по масі сил та потужностей та масогабаритного коефіцієнту. Розроблені математична та комп'ютерна моделі тягової електромеханічної системи, що враховують: нелінійність сил опору внаслідок аеродинамічної складової, нелінійність сил зчеплення коліс з дорожнім покриттям, нелінійність характеристики намагнічування, широтно-імпульсну модуляцію, дискретність системи керування. Здійснено комп'ютерне моделювання електромеханічних, електромагнітних процесів в динамічних і статичних режимах для різних умов руху і встановлено відповідність характеру часових діа-грам фізичній сущності процесів. Створено лабораторний стенд для експериме-нтального дослідження роботи СКБ в рекуперативних режимах і обґрунтована доцільність її використання. Проведене комп'ютерне моделювання, аналіз результатів якого дозволив запропонувати нові принципи побудови багатофазного широтноімпульсного перетворювача, який забезпечує раціональний розподіл струмів між АБ та СКБ. Виконана оцінка енергоефективності запропонованих схем у різних стандартних циклах руху із урахуванням втрат в компонентах ЕП. Показано, що економія електроенергії в залежності від умов руху складає 13...24%. Досліджені аномальні режими роботи ЕП електромобіля при буксуванні коліс і показано, що легко вимірюваними величинами встановлення факта виникнення буксування при наявності імпульсного датчика швидкості на колесах можуть бути похідна тока якоря, прискорення колеса та його похідна. Розроблено і створено на базі автомобіля "Ланос" першій в Україні електромобіль з СКБ. Підтверджено роботоздатність розробленого ЕП.
Thesis for the degree of candidate of technical sciences at the specialty 05.09.03 “Electrotechnical complexes and systems” – National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. The work is related to the creation of a laboratory model of an electric vehicle for educational and scientific purposes at the Department “Automated Electromechanical Systems” at NTU “KhPI”. This is necessary for the training of qualified personnel capable for solving problems of diagnosing, programming, operation and repair of electric vehicles. The transition to them reduces the cost of hydrocarbon resources and improves the environmental situation in large cities. Also, their number is growing rapidly in Ukraine. A survey of electric vehicles of leading foreign companies was conducted. The principles of electric vehicles electric drive development are formulated; the functional and basic schemes of electric drive are designed. The use of a supercapacitor battery as a power source is proposed. Methods of electric drive components calculation are offered. The method of load equivalence at the choice of the electric motor by introduction of specific on weight of forces and capacities and mass-dimensional factor is developed. Mathematical and computer models of traction electromechanical system are developed, taking into account: nonlinearity of resistance forces due to aerodynamic component, nonlinearity of wheels coupling forces with a road surface, nonlinearity of magnetization chara-?teristics, pulse width modulation, discreteness of control system. Computer modeling of electromechanical and electromagnetic processes in dynamic and static modes for different conditions of movement is carried out and correspondence of time diagrams character to physical essence of processes is established. The laboratory stand for experimental research of supercapacitors in regenerative modes is designed and expediency of its use is proved. Computer simulation was carried out, the analysis of the results allowed to propose new principles of multiphase pulse-width converter design, which provides a rational distribution of currents between the accumulator battery and supercapacitors. The estimation of energy efficiency of the proposed schemes in various standard cycles of movement taking into account losses in electric drive components is executed. It is shown that the electricity saving is 13...24 % depending on traffic conditions. The anomalous modes of the electric vehicle electric drive operation during wheel slipping are investigated and it is shown that easily measured values of slipping occurrence establishing at the presence of a pulse speed sensor on wheels can be derived armature current, wheel acceleration and its derivative. The first in Ukraine electric vehicle with supercapacitors was developed and created on the basis of “Lanos” car. The operability of the developed electric drive is confirmed.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51975
Appears in Collections:05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_2021_Semikov_Enerhoefektyvnyi.pdf1,69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.