Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52214
Title: Оцінювання ефективності трансферу технологій на підприємствах туризму та гостинності
Other Titles: Evaluation of technology transfer efficiency at tourism and hospital enterprises
Authors: Маслак, Марія Володимирівна
Ілляшенко, Сергій Миколайович
Долина, Ірина Володимирівна
Кобєлєва, Тетяна Олександрівна
Глізнуца, Марина Юріївна
Keywords: економіка; туристичні підприємства; комерціалізація; інновації; виробничі процеси; процес інтелектуалізації; конкурентні переваги; technology transfer; efficiency; innovation; commercialization; tourism enterprises
Issue Date: 2019
Publisher: Донецький національний технічний університет
Citation: Оцінювання ефективності трансферу технологій на підприємствах туризму та гостинності / М. В. Маслак [та ін.] // Наукові праці Донецького національного технічного університету : всеукр. наук. зб. Сер. : Економічна / гол. ред. О. Ю. Попова. – Покровськ : ДонНТУ, 2019. – № 2 (21). – С. 11-21.
Abstract: Мета роботи полягає у розробці теоретико-методичних основ економічної оцінки трансферу технологій на підприємства індустрії туризму. Об'єктом дослідження є процес комерціалізації інноваційних технологій на туристичних підприємствах. Методи досліджень. Для досягнення поставленої мети були виконані аналітичні дослідження с використанням методів статистичного аналізу та функціонального аналізу, експертних оцінок, групувань, порівняння. Результати. У статті визначено, що системи трансферу технологій на підприємствах туризму та гостинності, її функціонування та розвиток знаходиться під перманентним впливом факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. Авторами визначено внутрішні та зовнішні фактори розвитку системи трансферу технологій. Доведено, що трансфер технологій в сфері туризму та гостинності забезпечує низку ефектів: підвищення інноваційної активності підприємства, підвищення прогресивності виробничо-технологічної бази, фінансова ефективність, інвестиційно-інноваційна ефективність, інноваційність персоналу, маркетингова, комунікативна та екологічна ефективність. Для оцінювання ефективності системи трансферу технологій в сфері туризму та гостинності на основі аналізу сучасних теоретичних і методичних джерел сформовано систему показників-індикаторів, об’єднаних за функціональними складовими. Наукова новизна. Удосконалено систему факторів, які в найбільшій мірі впливають на рівень економічної ефективності процесів трансферу технологій, до яких авторами віднесено: інноваційну активність, прогресивність виробничо-технологічної бази, фінансову забезпеченість, інвестиційно-інноваційна ефективність, маркетингову, комунікативну та екологічну складові. Практична значимість. Інноваційний розвиток суб'єктів бізнесу в в сфері туризму та гостинності та науково-обґрунтовані рекомендації по трансферу інноваційних технологій в даній сфері сприятиме досягненню конкурентних переваг, заснованих на регіональному історично-культурному і природно-ресурсному потенціалі, кваліфікованих кадрах, очікуваннях споживачів.
The purpose of the work is to develop theoretical and methodological bases for economic assessment of technology transfer to tourism industry. The object of the research is the process of commercialization of innovative technologies at tourism enterprises. Research Methods. To achieve this goal, analytical studies were performed using methods of statistical analysis and functional analysis, expert assessments, groupings, comparisons. Results. The article determines that the technology transfer systems at tourism and hospitality enterprises, its functioning and development are permanently influenced by factors of the internal and external environment. The authors identified internal and external factors of technology transfer system development. It has been proved that technology transfer in the sphere of tourism and hospitality provides a number of effects: increase of innovative activity of the enterprise, increase of progressiveness of production and technological base, financial efficiency, investment-innovative efficiency, innovativeness of personnel, marketing, communicative and ecological efficiency. To evaluate the efficiency of the technology transfer system in tourism and hospitality, based on the analysis of modern theoretical and methodological sources, a system of indicators, combined by functional components, was formed. Scientific novelty. The system of factors that most influence the level of economic efficiency of technology transfer processes, to which the authors refer: innovative activity, progressiveness of production and technological base, financial security, investment and innovative efficiency, marketing, communicative and environmental components, has been improved. Practical importance. Innovative development of business entities in the field of tourism and hospitality and science-based recommendations for the transfer of innovative technologies in this field will contribute to the achievement of competitive advantages based on regional historical, cultural and natural-resource potential, qualified personnel, expectations of consumers.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3322-740X
orcid.org/0000-0001-5484-9788
orcid.org/0000-0002-3507-5497
orcid.org/0000-0001-6618-0380
orcid.org/0000-0002-1845-3919
DOI: doi.org/10.31474/1680-0044-2019-2(21)-11-21
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52214
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
naukovi_pratsi_DonNTU_2019_2_Maslak_Otsiniuvannia.pdf602,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.