Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52253
Title: Дослідження життєвих циклів товарів промислового призначення
Other Titles: Research of life cycles of industrial products
Authors: Мартиненко, Аліна Василівна
Keywords: інновації; інноваційний процес; ефективність; innovations; innovation process; efficiency
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Мартиненко А. В. Дослідження життєвих циклів товарів промислового призначення / А. В. Мартиненко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences: зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 6 (8). – С. 9-14.
Abstract: Протягом всієї історії існування ринкових відносин в світі було вироблено десятки мільйонів різних товарів. Переважна їх частина має обмежений термін перебування на ринку, тому управління інноваційними проектами є дуже складною та ризикованою справою. Підприємства, які здійснюють інноваційну діяльність повинні прогнозувати життєві цикли своїх товарів, проводити фінансово-економічний аналіз діяльності та оптимізувати свій бізнес-портфель. Тому сьогодні дуже актуальним є управління промисловими бізнес-проектами на основі планування життєвих циклів. Метою статті є дослідження та аналіз життєвих циклів товарів промислового призначення та особливостей їх окремих стадій. Проведено дослідження життєвих циклів товарів промислового призначення, наведена порівняльна характеристика стадій життєвого циклу промислового товару, особливостей їх окремих стадій та обґрунтовано, що з метою визначення оптимального часу для оновлення продукції або впровадження принципово нової, керівництво підприємства повинно постійно вивчати життєвий цикл своєї продукції, при цьому, правильно передбачити його динаміку і тривалість, враховуючи такі зовнішні фактори, як стан економіки в цілому, рівень інфляції, рівень державної підтримки, платоспроможність ринків, загальний стан ринкової кон’юнктури та зміни в стилі життя, що можуть скоротити чи продовжити життєвий цикл товару. Також запропоновано алгоритм процесу оцінки інноваційного товару на різних стадіях життєвого циклу товару, в якому систематизовано методи оцінки та контролю інновації для окремих стадій та який включає управління інноваційними проектами, починаючи від появи нової ідеї до моменту виведення з ринку, проходячи через всі стадії життєвого циклу та описуючи різні сценарії розвитку інноваційного товару на ринку, що дозволить промисловим підприємствам здійснювати планування та розробку базових стратегій, в тому числі стратегій розвитку на різних етапах життєвого циклу товару, з метою визначення оптимального часу для оновлення продукції або впровадження принципово нової.
The world history of market relations contains tens of millions of different goods being produced. Most of them have a limited period of stay on the market. Therefore, managing innovative projects is a very complex and risky business. Enterprises that execute innovative activities should forecast the life cycle of goods, conduct a financial and economic analysis of their activities and optimize their business portfolio. Therefore, today it is very important to manage industrial business projects based on life cycle planning. The purpose of the article is to study and analyze the life cycles of industrial products and the characteristics of their individual stages. The paper investigates the life cycles of industrial products, presents the comparative characteristics of the stages of life cycle of industrial products and features of their individual stages. The paper investigates the life cycles of industrial products, presents the comparative characteristics of the stages of life cycle of industrial products, features of their individual stages and substantiates that in order to determine the optimal time update products or introduce a fundamentally new one, the management of the enterprise must constantly study the life cycle of their product, while, correctly predict its dynamics and duration, taking into account such external factors as the state of the economy as a whole, the level of inflation, the level of government support, the solvency of markets, the general state of the market situation and changes in lifestyle that can shorten or prolong the life cycle of a product. The paper also proposes an algorithm of the process of assessing innovative products at different stages of the product life cycle, which systematizes the methods for evaluating and monitoring innovation for separate stages and which includes the management of innovative projects from the emergence of a new idea to the moment оf with drawal from the market, passing through all stages of the life cycle and describing various scenarios for the development of an innovative product on the market, which will allow industrial enterprises to plan and develop basic strategies, including development strategies at different stages of the product life cycle, in order to determine the optimal time for updating products or introducing a fundamentally new one.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6384-9795
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.6.9
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52253
Appears in Collections:Вісник № 06. Економічні науки
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_6_EN_Martynenko_Doslidzhennia.pdf404,52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.