Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52254
Title: Економічна оцінка інноваційного та інтелектуального потенціалу з урахуванням показників економічної безпеки
Other Titles: Economic assessment of innovative and intellectual potential taking into account economic security indicators
Authors: Маслак, Ольга Іванівна
Гришко, Наталя Євгеніївна
Маслак, Марія Володимирівна
Keywords: потенціал підприємства; enterprise’s potential
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Маслак О. І. Економічна оцінка інноваційного та інтелектуального потенціалу з урахуванням показників економічної безпеки / О. І. Маслак, Н. Є. Гришко, М. В. Маслак // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences: зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 6 (8). – С. 21-24.
Abstract: У статті розкрито особливості обумовленості потенціалу розвитку будь-якого підприємства його економічною безпекою. Важливою умовою нормального функціонування і розвитку сфери підприємництва виступає об’єктивна економічна оцінка інноваційного та інтелектуального потенціалу підприємства, з урахуванням показників економічної безпеки. Виявлено, що причинами диспропорції між наявними інноваційними можливостями підприємства та їх практичним впровадженням є недостатня кількість інтегрованих досліджень і методичних розробок з управління інтелектуально-інноваційним потенціалом підприємства, а також ефективності його використання. Авторами наголошено, що підтримка економічної безпеки повинна здійснюватися за допомогою моніторингу та оцінки рівня ефективності системних механізмів підтримки інноваційного та інтелектуального потенціалу підприємства. Наведено основні універсальні показники оцінки інноваційного та інтелектуального потенціалу підприємства. Запропоновано для розуміння оцінки інноваційної та інтелектуальної складових потенціалу підприємства з позицій забезпечення економічної безпеки використати ресурсний, системний, стратегічний та системний підходи. Проаналізовано ключові характеристики процесної моделі управління економічною безпекою підприємства. У статті розглядаються основні шляхи забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання шляхом запровадження інтегрованої системи показників. Акцентовано увагу на тому, що в умовах нестабільності для підприємства послаблення його виробничого, інноваційного, інтелектуального потенціалів є значною загрозою, що може призвести до блокування можливостей подальшого розвитку. Також встановлено, що ефективне управління системою економічної безпеки напряму залежить від правильного вибору основних компонентів системи економічної безпеки, тобто врахування усіх складових компонент ресурсного забезпечення.
The article is dedicated to the features of the conditionality of the development potential of any enterprise by its economic security. An important condition for the normal functioning and development of entrepreneurship is an objective economic assessment of innovation and intellectual potential of the enterprise, taking into account indicators of economic security. It is revealed that the reasons for the disproportion between the existing innovative capabilities of the enterprise and their practical implementation are the lack of integrated research and methodological developments to manage the intellectual and innovative potential of the enterprise, as well as the efficiency of its use. The authors also note that the support for the economic security should be carried out by monitoring and assessing the level of efficiency of systemic mechanisms for supporting the innovative and intellectual potential of an enterprise. The main universal indicators for assessing the innovative and intellectual potential of an enterprise were proposed. It was also proposed to use resource, systemic, strategic and systemic approaches to understand the assessment of the innovative and intellectual components of the enterprise's potential from the standpoint of ensuring economic security. The key characteristics of the process model for managing the economic security of an enterprise were analyzed. The article discusses the main ways of ensuring the economic security of business entities by introducing an integrated system of indicators. Attention is focused on the fact that in conditions of instability at the enterprise, the we akening of its production, innovation, intellectual potential poses a significant threat, which can lead to blocking the possibilities of the further development. It was also found that an effective management of the economic security system directly depends on the correct choice of the main components of the economic security system which are the components of the resource provision.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6793-4367
orcid.org/0000-0003-1644-3861
orcid.org/0000-0002-3322-740X
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.6.21
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52254
Appears in Collections:Вісник № 06. Економічні науки
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_6_EN_Maslak_Ekonomichna.pdf460,85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.