Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52260
Title: Напрями вдосконалення системи управління еколого-економічним розвитком за індексом конкурентоспроможності як основи добробуту країни, регіонів, промислових підприємств, суспільства
Other Titles: Directions for improving of the system of management of ecological and economic development with index of competetiveness as the bases of the country, regions, industrial enterprises and the population
Authors: Райко, Діана Валеріївна
Подрез, Ольга Іванівна
Черепанова, Вікторія Олександрівна
Keywords: розвиток; соціальний добробут; development; social welfare
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Райко Д. В. Напрями вдосконалення системи управління еколого-економічним розвитком за індексом конкурентоспроможності як основи добробуту країни, регіонів, промислових підприємств, суспільства / Д. В. Райко, О. І. Подрез, В. О. Черепанова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences: зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 6 (8). – С. 3-8.
Abstract: Пропонується науково-методичний підхід вдосконалення системи управління еколого-економічним розвитком країни, який базується наєдиній системі управління. Актуальність проблеми полягає в тому, що в умовах пандемії багато з підприємств працюють не на повну потужність. У результаті цього країна недоотримає обсяги матеріального виробництва – знижується валовий внутрішній продукт та інші показники економічного розвитку країни, а також знижується економічний добробут населення. З іншого боку призупинення або навіть зупинка діяльності промислових підприємств веде до покращення стану екології держави та її регіонів, але на його стан впливають природні катаклізми, виникнення додаткового сміття, що пов’язано з пандемією (маски, рукавичка, тощо) та інше. Тому, метою написання статті є обґрунтування напрямів вдосконалення управління розвитком, що охоплює усі рівні управління – макро-, мезо-, мікрорівень. У статті запропоновано новий підхід до оцінки соціального добробуту через еколого-економічний розвиток країни, регіонів, промислових підприємств та стан матеріальної, культурної та навчальної забезпеченості населення. Науково-методичний підхід побудовано на використанні зарубіжних показників оцінки, що дає можливість здійснювати порівняльний аналіз розвитку України з іншими країнами світу. Використання запропонованого підходу дозволить підвищити обґрунтованість прийняття управлінських рішень на всіх рівнях управління.
A scientific and methodological approach to improving the management system of ecological and economic development of the country, based on the construction of a unified management system, is proposed. The urgency of the problem is that in a pandemic, many companies are not working at full capacity. As a result, the country will not receive enough production - the gross domestic product and other indicators of economic development of the country, as well as the welfare of the population. On the other hand, the suspension or evencessation of industrial enterprises leads to improved ecology of the country and its regions, but the environment is also affected by natural disasters, the emergence of additiona l debris associated with the pandemic (masks, gloves, etc.). Therefore, the purpose of writing the article is to substantiate the areas of improvement of development management, covering all levels of management - macro-, meso-, micro-level. The article proposes a new approach to the assessment of social welfare through the ecological and economic development of the country, regions, industrial enterprises and the state of material, cultural and educational security of the population. The scientific and methodological approach is based on the use of foreign evaluation indicators, which makes it possible to carry out a comparative analysis of Ukraine's development with other countries. The use of the proposed approach increases the validity of management decisions at all levels of government.
ORCID: orcid.org/0000-0002-9307-103X
orcid.org/0000-0003-0099-0115
orcid.org/0000-0002-0294-1678
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.6.3
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52260
Appears in Collections:Вісник № 06. Економічні науки
Кафедра "Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент"
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_6_EN_Raiko_Napriamy.pdf538,93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.