Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52262
Title: Практичні аспекти методології оцінки бізнесу: досвід країн ЄС, Америки і України
Other Titles: Practical aspects of business evaluation methodology: experience of the EU countries, America and Ukraine
Authors: Угрімова, Ірина Володимирівна
Замула, Олена Василівна
Keywords: майновий комплекс; підходи; методи; практика застосування; property complex; approaches; methods; application practice
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Угрімова І. В. Практичні аспекти методології оцінки бізнесу: досвід країн ЄС, Америки і України / І. В. Угрімова, О. В. Замула // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences: зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 6 (8). – С. 45-50.
Abstract: Сучасний світ бізнесу активно використовує оцінку як один із основних інструментів, що допомагає власникам зрозуміти вартість та цінність свого підприємства. Оцінка вартості стає неодмінним інструментом ефективного ведення діяльності суб’єкта господарювання; повно та сукупно характеризує діяльність підприємства. Оцінка бізнесу розглядається як визначення вартості підприємства у якості майнового комплексу, що здатний приносити прибуток своєму власнику. Існує велике розмаїття цілей та причин оцінки бізнесу, які багато в чому співпадають як для власника, так і для інвестора. Розуміння різних методів оцінки бізнесу дуже важливо. Наукові роботи з оцінки бізнесу пропонують нам велику кількість методів, але практичне застосування їх в різних країнах має відмінності. Для розрахунку вартості бізнесу доступна низка методів. Згідно чинного законодавства та Міжнародних стандартів оцінки для визначення вартості підприємства використовують спеціальні підходи та методи розрахунку, які враховують сферу використання оцінки. В законодавстві Україні закріплено такі методичні підходи: дохідний (прибутковий), витратний (майновий), порівняльний (ринковий). Ці три підходи до оцінки вартості майна та майнових прав також застосовує Американська громада оцінщиків (ASA), вони також використовуються і в європейській практиці. В нашій країні уособлено досвід розвинених країн і визначено ці підходи як основні. Хоча кількість та види методів різняться, це добре видно при порівнянні українського та європейського досвіду. Практичною діяльністю доказано, що різні методи оцінки бізнесу будуть кращими в різних сценаріях. Тобто для розрахунку вартості бізнесу необхідно використовувати підходи та методи оцінювання вартості та вибирати найбільш прийнятні із них для конкретного підприємства. Безліч різних факторів впливає на процес оцінки вартості підприємства. Вони можуть мати вагомий вплив на кінцевий варіант оцінки.
The modern business world actively uses valuation as one of the main tools that helps owners to understand the price and the value of their enterprise. Cost assessment is becoming a mandatory tool for the effective conduct of a business entity; fully and collectively describes the activities of the enterprise. Business valuation is considered as determining the value of an enterprise as a property complex that is able to bring profit to its owner. There is a huge variety of purposes and reasons for evaluating a business, in many respects they are the same for both the owner and the investor. Understanding the different methods of business valuation is very important. Scientific work on business valuation offers us a large number of methods, but their practical application differs in different countries. A number of methods are available to calculate the value of a business. According to the current legislation and international valuation standards, to determine the value of an enterprise, special approaches and ca lculation methods are used, taking into account the scope of valuation. The following methodological approaches are enshrined in the legislation of Ukraine: profitable, costly, comparative. These three approaches to assessing the value of property and property rights are applied by the American Society of Appraisers (ASA), they are also used in European practice. In our country, the experience of developed countries is taken into account and these approaches are also identified as the main ones. Although the number and types of methods differ, this is clearly seen when comparing the Ukrainian and European experience. Practice has proven that different methods of business valuation will be the best in different scenarios. To calculate the value of a business, it is necessary to use different approaches and methods of valuation and choose the most appropriate of them for a particular enterprise. Many different factors affect the process of assessing the value of an enterprise. They can have a significant impact on the final estimate.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4641-1051
orcid.org/0000-0002-3601-2180
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2020.6.45
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52262
Appears in Collections:Вісник № 06. Економічні науки
Кафедра "Менеджмент та оподаткування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_6_EN_Uhrimova_Praktychni.pdf473,47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.