Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52298
Title: Теоретико-методичні засади дослідження протиризикового управління зацікавленими сторонами проєктів
Other Titles: Theoretical and methodological fundamentals of research of anti-risk stakeholders of project management
Authors: Круль, Конрад Януш
Keywords: протиризикове управління стейкхолдерами; проєкти агропромислового комплексу; anti-risk management of stakeholders; projects of the agro-industrial complex
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Круль К. Я. Теоретико-методичні засади дослідження протиризикового управління зацікавленими сторонами проєктів / К. Я. Круль // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Strategic management, portfolio, program and project management : coll. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 1 (3). – С. 32-38.
Abstract: Проєкти агропромислового комплексу реалізуються в умовах високої невизначеності та ризиковості. Сільськогосподарська продукція забезпечує різноманітність та якість продуктів харчування населення країни. Для зменшення втрат об’ємів виробництва та якості продукції рослинництва та тваринництва, і, як наслідок, підвищення економічної ефективності виробництва, є необхідність проведення заходів для запобігання та зниження ризиків проєктів агропромислового комплексу. Зважаючи на те, що ризики пов’язані із зацікавленими сторонами можуть мати руйнівні наслідки для проєкту, протиризикове управління зацікавленими сторонами проєктів набуває критичного значення. У зв’язку з набуттям широкого розповсюдження формувань міжнародних команд по реалізації проєктів, автор пропонує враховувати при управлінні зацікавленими сторонами проєкту їх ментальність, яка може бути причиною непорозумінь та конфліктів. Також, автором наголошується на важливості виявлення та управління очікуваннями зацікавленими сторонами проєкту. У статі наведено засади управління зацікавленими сторонами проєкту та проаналізовано процеси управління зацікавленими сторонами проєкту у міжнародних стандартах управління проєктами, зокрема у P2M, ICB IPMA, PMBoK PMI та ISO 21500. Також автором наведено засади управління ризиками проєктів відповідно до міжнародних стандартів управління проєктами, зокрема P2M, ICB IPMA, PMBoK PMI та ISO 21500. Виявлено, що ідентифікація та аналіз зацікавлених сторін є підґрунтям для розуміння того, які ризики пов’язані з кожним стейкхолдером можуть виникнути в ході проєкту. Автором наголошено на тому, що без проведення детального аналізу зацікавлених сторін добре проаналізувати ризики пов’язані з ними неможливо. А розробка плану реагування на ризики, які пов’язані із стейкхолдерами, значною мірою залежить від характеристики кожного конкретного стейкхолдера та розуміння, які саме важелі впливу на ту чи іншу зацікавлену сторону можуть бути ефективними в тому чи іншому випадку. Для більш ефективного проведення протиризикового управління зацікавленими сторонами проєктів агропромислового комплексу, яке б враховувало специфічність ризиків таких проєктів, автор рекомендує розробити та використовувати інструменти, які б враховували особливості зацікавлених сторін, які задіяні саме в агропромислових проєктах.
Projects of the agro-industrial complex are implemented in conditions of high uncertainty and risk. Agricultural products provide variety and quality of food to the population. To reduce production losses and the quality of crop and livestock products, and as a consequence of reducing the economic efficiency of production, it is necessary to take measures to prevent and reduce the risks of agro-industrial projects. Given that the risks associated with stakeholders can have devastating consequences for the project, anti-risk stakeholders of projects management is critical. In connection with the widespread use of international teams for project implementation, the author proposes to take into account when managing stakeholders of projects their mentality, which can be a cause of misunderstandings and conflicts. The author also emphasizes the importance of identifying and managing the expectations of project stakeholders. The article presents the principles of stakeholders of projects management and analyzes the stakeholders of projects management processes in international project management standards, in particular P2M, ICB IPMA, PMBoK PMI and ISO 21500. The author also provides principles of project risk management in accordance with international project management standards, in particular P2M, ICB IPMA, PMBoK PMI and ISO 21500. It was found that the identification and analysis of stakeholders is the basis for understanding what risks associated with each stakeholder may arise during the project. The author emphasizes that it is impossible to analyze the risks associated with them without conducting a detailed analysis of stakeholders. And developing a stakeholder risk response plan depends largely on the characteristics of each particular stakeholder and understanding which leverage can be effective in a given stakeholder. For more effective anti-risk stakeholders of agro-industrial projects management, which would take into account the specific risks of such projects, the author recommends to develop and use tools that would take into account the characteristics of stakeholders involved in agro-industrial projects.
ORCID: orcid.org/0000-0003-1130-167X
DOI: doi.org/10.20998/2413-3000.2021.3.5
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52298
Appears in Collections:Вісник № 01. Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_1_SUUPPP_Krul_Teoretyko-metodychni.pdf418,15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.