Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52331
Title: Сучасні ризики освітніх проєктів та розвиток менеджменту закладів вищої освіти на основі моделі балансу управлінських функцій
Other Titles: Modern risks of educational projects and development of management of higher education institutions on the basis of the balance model of management functions
Authors: Кадикова, Ірина Миколаївна
Овсюченко, Юрій Вікторович
Пересада, Олена Василівна
Keywords: головний стейкхолдер; пандемія; стратегія реформування освіти; main stakeholder; pandemic; education reform strategy
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Кадикова І. М. Сучасні ризики освітніх проєктів та розвиток менеджменту закладів вищої освіти на основі моделі балансу управлінських функцій / І. М. Кадикова, Ю. В. Овсюченко, О. В. Пересада // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Strategic management, portfolio, program and project management : coll. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2 (4). – С. 18-23.
Abstract: Робота присвячена дослідженню змін у сучасних викликах та загрозах щодо розвитку вищої освіти в Україні та побудові моделі балансу управлінських функцій на основі використання методології І. Адізеса. Проаналізовано сучасні умови пандемії та її вплив на реформування підходів щодо трансформації менеджменту закладів вищої освіти з позицій проектного підходу. Встановлено, що сучасний стан роботи у системі освіти супроводжується недостатньою готовністю викладачів, труднощами в технічному оснащенні, низькою ефективністю виробничої та навчальної практик, збільшеною індивідуальною роботою викладачів зі студентами і низькою культурою організації дистанційних занять. Зазначено, що система вищої освіти і окремі університети максимально оперативно відреагували на форс-мажорну ситуацію і змінили умови роботи, впровадили заходи і практики, які націлені на зниження поширення коронавірусної інфекції та підтримку якості роботи співробітників і навчання студентів. Відокремлено напрями щодо захисту від існуючої загрози пандемії та розвитку системи вищої освіти, а саме: заходи міжнародної кооперації, заходи з боку держави і заходи, що вживаються усередині самих закладів вищої освіти. Розглянуто використання коду Адізеса щодо побудови збалансованого эффективного менеджменту закладу вищої освіти, що допоможе організації функціонувати ефективно зараз й у довгостроковій перспективі. Для досягнення результативності менеджери повинні бути проактивними. По справжньому ефективними можуть бути тільки інтегровані органічні системи, в яких є взаємозамінність складових частин загальної структури, а внутрішня взаємозалежність між ними здійснюється на фізичному рівні.
The work is devoted to the study of changes in modern challenges and threats to the development of higher education in Ukraine and the construction of a model of balance of managerial functions based on the use of the methodology of I. Adizes. The current conditions of the pandemic and its impact on reforming approaches to the transformation of higher education management are analyzed from the standpoint of the project approach. It is established that the current state of work in the education system is accompanied by insufficient readiness of teachers, di fficulties in technical equipment, low efficiency of production and training practices, increased individual work of teachers with students and low culture of distance learning. It is noted that the higher education system and some universities responded as quickly as possible to the force majeure situation and changed working conditions, introduced measures and practices aimed at reducing the spread of coronavirus infection and maintaining the quality of staff and student education. Areas for protection against the existing threat of a pandemic and further development of the higher education system are singled out, namely: measures of international cooperation, measures by the state and measures taken within the institutions of highe reducation themselves. The use of the Adizes code to build a balanced and effective management of a higher education institution that will help the organization to function effectively now and in the long run is considered. Managers must be proactive to be effective. Only integrated organic systems can be truly effective, in which there is interchangeability of the components of the overall structure, and the internal interdependence between them is carried out at the physical level.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3189-7231
orcid.org/0000-0002-0522-1799
orcid.org/0000-0003-0388-975X
DOI: doi.org/10.20998/2413-3000.2021.4.3
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52331
Appears in Collections:Вісник № 02. Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_2_SUUPPP_Kadykova_Suchasni.pdf402,12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.