Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52339
Title: Формування часових параметрів життєвого циклу проєкту екологістичної системи
Other Titles: Formation of time parameters of the life cycle of an ecology system project
Authors: Ковтун, Тетяна Антонівна
Keywords: фази та етапи життєвого циклу; модель життєвого циклу; phases and stages of the life cycle; life cycle model
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Ковтун Т. А. Формування часових параметрів життєвого циклу проєкту екологістичної системи / Т. А. Ковтун // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Strategic management, portfolio, program and project management : coll. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2 (4). – С. 34-45.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню особливостей життєвого циклу проєкту екологістичної системи, функціонування якої базується на принципах циркулярної економіки як сучасної економічної моделі, що дозволяє досягти цілей сталого розвитку. Актуальність представленого дослідження підтверджується необхідністю врахування екодеструктивного впливу на навколишнє середовище при здійснення господарчої діяльності, оскільки створений за останні століття техногенний лінійний тип економіки призвів до екологічної кризи та виявився нездатним забезпечити збалансований цивілізаційний розвиток без шкоди для довкілля. Розглянуто питання структури життєвого циклу проєкту екологістичної системи, в якому враховується екологічна направленість даного виду проєктів. До складу життєвого циклу проєкту екологістичної системи пропонується включати п’ять фаз: передінвестиційну, інвестиційну, експлуатаційну, регенеративну та ревіталізаційну, що поділяються на етапи, на протязі яких створюється проміжний результат проєкту. З використанням інструментарію теорії категорій створено графічну модель життєвого циклу проєкту, в якій між фазами встановлюються послідовні та такі, що перекриваються, зв’язки. Проаналізовано зв’язки між етапами життєвого циклу, які представлено через об’єкти (домени та кодомени) та морфізми (послідовні та паралельні, вхідні та вихідні) категорії «життєвий цикл проєкту екологістичної системи». Визначено залежність між тривалістю етапів однієї тієї ж або різних фаз життєвого циклу проєкту. Визначено часові параметри фаз, етапів та часових інтервалів життєвого циклу проєкту. Представлено математичну модель життєвого циклу проєкту екологістичної системи для двох варіантів умов визначення тривалості життєвого циклу: строго та нестрого визначених. Запропоновано компенсаційний механізм для стабілізації тривалості життєвого циклу у випадку її строгого визначення, який передбачає коригуванні тривалості кодоменів у визначених морфізмах категорії.
The article is devoted to the study of the features of the life cycle of an ecological system project, the functioning of which is based on the principles of circular economy as a modern economic model that allows achieving the goals of sustainable development. The relevance of the presented research is confirmed by the need to take into account the eco-destructive impact on the environment in the implementation of economic activities, since the technogenic linear type of economy created over the past centuries has led to an environmental crisis and turned out to be unable to ensure balanced civilizational development without damage to the environment. The issues of the structure of the life cycle of an ecological system project are considered, which takes into account the ecological orientation of this type of projects. It is proposed to include five phases in the life cycle of an ecological system project: pre-investment, investment, operational, regenerative and revitalization, which are divided into stages during which the intermediate result of the project is created. Using the tools of category theory, a graphical model of the project life cycle was created, in which successive and overlapping links are established between phases. The links between the stages of the life cycle are analyzed, represented by objects (domains and codomains) and morphisms (sequential and parallel, incoming and outgoing) of the category «Life Cycle of an Ecological System Project». The relationship between the duration of stages of the same or different phases of the project life cycle has been determined. The time parameters of the phases, stages and time intervals of the project life cycle have been determined. A mathematical model of the life cycle of an ecological system project is presented for two options for determining the duration of the life cycle: strictly and loosely defined. A compensation mechanism has been proposed to stabilize the life cycle duration in the case of its strict definition, which provides for the adjustment of the duration of codomains in certain morphisms of the category.
ORCID: orcid.org/0000-0002-5410-4783
DOI: doi.org/10.20998/2413-3000.2021.4.5
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52339
Appears in Collections:Вісник № 02. Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_2_SUUPPP_Kovtun_Formuvannia.pdf777,08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.