Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52347
Title: Конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість підприємств
Other Titles: Competitiveness and investment attractiveness of enterprises
Authors: Сілова, Яна Володимирівна
Keywords: інвестиції; конкурентні переваги; імідж; компанія; investment; competitive advantages; image; company
Issue Date: 2019
Publisher: ТОВ "Фінансова Рада України"
Citation: Сілова Я. В. Конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість підприємств / Я. В. Сілова // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" = International scientific journal "Internauka" : зб. наук. пр. / гол. ред. Д. І. Коваленко. – Київ : Фінансова Рада України, 2019. – № 13 (75). – С. 28-32.
Abstract: У статті розкривається питання оцінки конкурентоспроможності економіки територіально-організованих економічних систем, пошуку механізмів і способів її підвищення. Обґрунтовується, що інвестиції прив'язані не тільки до конкретних підприємств, але і до регіонів, галузей та країн. Тому інвестору при прийнятті рішення необхідно також мати інформацію про їх інвестиційну привабливість. На основі цього в статті представлені визначення наступнім економічним категоріям: конкурентоспроможність та конкурентоспроможність товару. Підкреслюється, що оцінка інвестиційної привабливості підприємства на основі фінансових показників здійснюється шляхом аналізу фінансового стану підприємства за допомогою системи фінансових коефіцієнтів. Також обґрунтовується, що з метою підвищення власної інвестиційної привабливості підприємство повинно постійно піклуватися про свої конкурентні переваги. У статті вказується, що через закритості бізнесу інші джерела інформації – дані рейтингів, аналітичних агентств, відкритих фінансових документів – не завжди дозволяють отримати достатні відомості про засновників, статутний капітал, річний оборот, структурі управління. Ділове співтовариство ще не готове до того, щоб робити бізнес прозорим, за цих обставин зростає значення іміджу компанії. Таким чином, з усього вище сказаного можна зробити висновок про те, що імідж і репутація компанії впливають на конкурентоспроможність, а також на інвестиційну привабливість підприємства і його цінних паперів. Робиться висновок, що кожен господарюючий суб'єкт повинен розглядатися як багатовимірний об’єкт, описуваний системою різних показників, серед яких особливо слід виділяти конкурентоспроможність, кожен з яких може проявити свій вплив на інвестиційну привабливість підприємства і його цінних паперів.
The article reveals the issue of assessing the competitiveness of the economy of geographically organized economic systems, the search for mechanisms and ways to increase it. It is proved that investments are tied not only to specific enterprises, but also to regions, industries and countries. Therefore, when making a decision, an investor must also have information on their investment attractiveness. Based on this, the article presents definitions of the following economic categories: competitiveness and competitiveness of goods. It is specified that the assessment of the investment attractiveness of the enterprise on the basis of financial indicators is carried out by analyzing the financial condition of the enterprise using a system of financial ratios. It is also substantiated that in order to increase its own investment attractiveness, an enterprise must constantly take care of its competitive advantages. The article indicates that due to the closeness of the business, other sources of information (data of ratings, analytical agencies, open financial documents) do not always allow obtaining sufficient information about the founders, authorized capital, annual turnover, and management structure. The business community is not yet ready to make the business transparent, which leads to an increase in the image of the company. Thus, from the foregoing, we can conclude that the image and reputation of the company affect competitiveness, as well as the investment attractiveness of the company and its securities. It is concluded that each business entity should be considered as a multidimensional object described by a system of various indicators, among which competitiveness should be highlighted, each of which can exert its influence on the investment attractiveness of the enterprise and its securities.
ORCID: orcid.org/0000-0002-7387-3246
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52347
Appears in Collections:Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Internauka_2019_13_Silova_Konkurentospromozhnist.pdf219,89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.