Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52401
Title: Психолого-педагогічні аспекти діагностики та шляхів формування відповідальності особистості майбутніх фахівців
Other Titles: Psychological and pedagogical aspects of diagnostic and ways of formation of future specialists` personal responsibility
Authors: Богдан, Жанна Борисівна
Підбуцька, Ніна Вікторівна
Середа, Наталія Вікторівна
Солодовник, Тетяна Олександрівна
Keywords: надвіповідальність-відповідальність-невідповідальність; діагностика; психолого-педагогічна програма; extravagance-awareness-lack of understanding-pedagogy; diagnostics; education
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Психолого-педагогічні аспекти діагностики та шляхів формування відповідальності особистості майбутніх фахівців / Ж. Б. Богдан [та ін.] // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2021. – № 1. – С. 53-71.
Abstract: У статті проведено теоретико-методологічний аналіз дефініції "відповідальність”, розглянуто різні види структури складного феномену відповідальності особистості; проаналізовано чотирикомпонентну структуру відповідальності особистості, що включає в себе когнітивний, мотиваційний, поведінково-вольовий, морально-духовний компоненти. На основі поданої структури, що дозволяє дослідити рівні сформованості відповідальності особистості від надвідповідальності до невідповідальності за всіма компонентами, було проведено діагностику рівня відповідальності особистості здобувачів другого освітнього рівня “магістр” за трьома спеціальностями 053 “Психологія”, 011 “Освітні, педагогічні науки”, 281 “Публічне управління та адміністрування”. З’ясовано, що здобувачі жодної зі спеціальностей не мають достатньо розвиненої відповідальності за всіма компонентами, що зумовлює необхідність розробки та впровадження відповідної розвиваючої та корекційної програми в освітній процес. На основі отриманих результатів було запропоновано психолого-педагогічну програму, що складається з трьох блоків - інформаційного, операційно-діяльнісного та рефлексивного - для комплексного підвищення рівня відповідальності особистості студентів-магістрантів.
А theoretical and methodological analysis of the definition of “visibility” was carried out in the statti; the analysis of the specific structure of the specificity of the specificity, which includes cognitive, motivational, behavioral-volitional, moral and spiritual components. On the basis of the given structure, which allows to investigate the levels of formation of personal responsibility from over-responsibility to irresponsibility for all components, the diagnosis of the level of personal responsibility of the applicants of the second educational level was carried out. “Master” in three specialties 053 “Psychology”, 011 “Educational, pedagogical sciences”, 281 “Public administration and administration”. It has been stated that there is no sufficient developmental evidence for all the components, but that there is a need to make a sound box and the necessary development process for the development of such solutions. On the basis of irrelevant results, a psycho-pedagogical program is pro-proponated, which consists of three blocks - informational, operational-operational and reflexive - for a comprehensive development of the level of development of students of specialties.
ORCID: orcid.org/0000-0003-1560-9516
orcid.org/0000-0001-5319-1996
orcid.org/0000-0001-8472-0117
DOI: doi.org/10.20998/2078-7782.2021.1.05
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52401
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2021_1_Bohdan_Psykholoho-pedahohichni.pdf625,91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.