Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52438
Title: Формування системи управління сталим розвитком промислової корпорації
Other Titles: Formation of a management system for an industrial corporation's sustainable development
Authors: Замула, Олена Василівна
Замула, Олексій Олександрович
Угрімова, Ірина Володимирівна
Keywords: центр відповідальності; потенціал; втрати; економіка; стейкхолдери; фінансові ризики; management system; industrial corporation; corporation's sustainable development; responsibility center; potential; losses
Issue Date: 2020
Publisher: Тернопільський національний економічний університет
Citation: Замула О. В. Формування системи управління сталим розвитком промислової корпорації / О. В. Замула, О. О. Замула, І. В. Угрімова // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / гол. ред. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – Т. 30, № 1. – С. 90-96.
Abstract: Розвиток сучасного суспільства визначається взаємодією різноманітних державних, комерційних і громадських організацій, що мають власні принципи, традиції та цінності, на яких ґрунтується поведінка окремих осіб. В такому разі для промислових корпорацій актуальною проблемою є пошук ціннісно-орієнтованої ідеї щодо розвитку системи управління на засадах дбайливого ставлення до середовища та з урахуванням інтересів всіх стейкхолдерів. Вона має буде сприйнята споживачами, колективом і власниками підприємства, без чого неможлива подальша її успішна реалізація. Для цього весь процес, від розробки ідеї до контролю одержаних результатів, повинен здійснюватись на основі науково обґрунтованих методичних і практичних рекомендацій щодо вибору відповідних управлінських заходів, які максимально сприятимуть сталому розвиткові підприємства. Мета даного дослідження полягає в розробці системи управління сталим розвитком промислової корпорації за мінімізації втрат, спричинених реалізацією фінансових, технологічних та екологічних ризиків. Методологія здійснення роботи ґрунтується на методі системного аналізу при описі системи управління сталим розвитком промислової корпорації, та управлінських методах при розробці управлінських заходів. Результати статті полягають у формулюванні визначення поняття "система управління сталим розвитком промислової корпорації" як системи, в якій керівники різних рівнів здійснюють щодо екологічного, економічного і соціального елементів керованої підсистеми промислових корпорацій цілеспрямований комплекс заходів щодо забезпечення позитивних змін соціально-економічних показників діяльності за мінімізації втрат, спричинених реалізацією ризиків, пов’язаних із дією фінансових, еколого-технологічних та людських чинників. Для досягнення встановлених цілей в управлінні сталим розвитком керівникам промислових корпорацій пропонується здійснювати вибір комплексу заходів по відношенню до екологічного, економічного та соціального елементів керованої підсистеми, який має включати: організаційні зміни для визначення центрів відповідальності прийняття рішень, виявлення ознак реалізації ризиків та недопущення появі відповідних втрат, а також оптимізацію розрозподілу результатів діяльності промислової корпорації серед стейкхолдерів.
Introduction. The development of a modern society is determined by the interaction of various state, commercial and public organizations, which have their own principles, traditions and values, on which the behavior of individuals is based. In such a case, an urgent problem for industrial corporations is finding a value-oriented idea to develop a system of careful management of the environment and taking into account the interests of all stakeholders. It must be accepted by consumers, staff and business owners, without which its successful implementation is impossible. For this purpose, the whole process, from the development of the idea to the control of the obtained results, should be carried out on the basis of scientifically substantiated methodical and practical recommendations for the choice of appropriate management measures that will maximally contribute to the sustainable development of the enterprise. Purpose. The purpose of this study is to develop a management system for an industrial corporation’s sustainable development while minimizing the losses caused by the realization of financial, technological and environmental risks. Methodology. The methodology of the work is based on the method of systematic analysis in describing а management system for an industrial corporation’s sustainable development, and management methods in the development of management measures. Results. The results of the article are to formulate the definition of "management system for an industrial corporation’s sustainable development " as a system in which executives of various levels exercise on the environmental, economic and social elements of the managed subsystem of industrial corporations a purposeful set of measures to ensure positive changes in socio-economic indicators of activity loss while minimizing caused by the realization of risks associated with the effects of financial, environmental, technological and human factors. In order to achieve sustainable development goals, industrial corporation executives are invited to choose a set of measures for the environmental, economic and social elements of the managed subsystem, which should include: organizational changes to identify the centers of decision-making responsibility, identify signs of risk realization and prevent the occurrence of appropriate risks and optimizing the distribution of results of industrial corporation activities among stakeholders.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3601-2180
orcid.org/0000-0003-4700-1011
orcid.org/0000-0003-4641-1051
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52438
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент та оподаткування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EA_2020_30_1_Zamula_Formuvannia.pdf670,69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.