Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52439
Title: Управління інноваціями та інноваційними процесами
Other Titles: Management of innovations and innovation processes
Authors: Угрімова, Ірина Володимирівна
Антонова, Анастасія Михайлівна
Keywords: інноваційний менеджмент; конкурентоспроможність; економіка; діяльність підприємств; прогнозування; фінансові ресурси; innovation management; innovation processes; innovation project management
Issue Date: 2020
Publisher: ТОВ "Фінансова Рада України"
Citation: Угрімова І. В. Управління інноваціями та інноваційними процесами / І. В. Угрімова, А. М. Антонова // Інтернаука = Internauka : зб. наук. пр. / гол. ред. Д. І. Коваленко. – Київ : Фінансова Рада України, 2020. – № 16 (96). – С. 25-31.
Abstract: В сучасних умовах успішні інновації стають ключовою детермінантою виживання, успішного функціонування і форсованого розвитку для багатьох організацій різних видів економічної діяльності. Це призвело до збільшення кількості підходів та розробки моделей інноваційних процесів. В статті розглянуто основні моделі інноваційних процесів та управління ними; пропонується авторське бачення функцій інноваційного менеджменту; розглядаються поняття "інноваційний менеджмент", "управління" та "управління інноваційними процесами"; вивчається природа і суть поняття інноваційного процесу та його роль в розвитку економіки мікро, мезо- та макро- рівнів. Розглянуто вплив інноваційного процесу на валовий внутрішній продукт країни, а також на стан ринків збуту вітчизняних товарів та послуг. Розглядається важливість інноваційної діяльності підприємств та її вплив на конкурентоспроможність компаній і розвиток економіки та ринку в цілому. Дано ключові теоретичні основи управління, актуалізована необхідність управління інноваціями та інноваційними процесами. Розглянуто особливості державного регулювання інноваційних процесів та завдання держави в області залучення інновацій, визначено зв’язок інноваційної діяльності з розвитком держави та її господарської діяльності. Описано фази існування та виконання інноваційного проекту: ініціювання, планування, виконання, завершення. Представлено різні аспекти управління інноваційними проектами, в тому числі управління маркетингом,бізнес-планування, інформаційне забезпечення, фінансування інновацій, управління командою проекту, спеціалізоване навчання менеджерів, створення інноваційного підприємництва, правове регулювання інноваційної діяльності. Наведено приклади і досвід світових компаній, що використовували інноваційні проекти в своєму розвитку та показано результати, які вони отримали завдяки цьому. Розглянуто управління інноваціями на макро- і мікро- рівнях та особливості управління інноваційними процесами, які порівняно з традиційними.
In modern conditions, successful innovations become a key determinant of survival, successful functioning and accelerated development for many organizations of various types of economic activity. This has led to an increase in the number of approaches and the development of models of innovation processes. The article discusses the main models of innovative processes and their management; the author’s interpretation of the functions of innovation management is proposed; the concepts of "innovation management", "management" and "management of innovation processes" are considered; the nature and essence of the concept of the innovation process and its role in the development of the economy of the micro-, meso- and macro-levels are studied. The influence of the innovation process on the country’s gross domestic product, as well as on the state of the markets for domestic goods and services, is considered. The importance of innovations and activities of enterprises and their impact on the competitiveness of the company and the development of the economy and the market as a whole are considered. The key theoretical foundations of management are given, the need for management of innovations and innovation processes is updated. The features of state regulation of innovative processes and the tasks of states in the field of attracting innovations are considered, the relationship between innovative activity and the development of the state and its economic activity is determined. The phases of existence and implementation of an innovative project are described: initiation, planning, implementation, completion. Various aspects of innovation project management are presented, including marketing management, business planning, information support, innovation financing, project team management, specialized training of managers, the creation of innovative entrepreneurship, legal regulation of innovation. Examples and experience of global companies that have used innovative projects in their development are given and the results that they will receive thanks to this are shown. The management of innovations at the macro and micro levels and the features of the management of innovation processes in comparison with traditional ones are considered.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4641-1051
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52439
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент та оподаткування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Internauka_2020_16_Uhrimova_Upravlinnia.pdf301,4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.