Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52446
Title: Методика підготовки спортсменів в сучасному спортивному фітнесі із застосуванням ізометричної гімнастики і кардіо-навантажень на початковому етапі
Other Titles: Method of training athletes in modern sports fitness with the use of isometric gymnastics and cardio-loads at the initial stage of training
Authors: Козіна, Ж. Л.
Николаєва, В.
Попов, О.
Олейник, М.
Глядя, Сергій Олександрович
Васильєв, Ю. К.
Keywords: сила; гімнастика; ізометричні вправи; фітнес; відновлення; психофізіологічний стан; force; gymnastics; isometric exercises; fitness restoration; psychophysiological state
Issue Date: 2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди
Citation: Методика підготовки спортсменів в сучасному спортивному фітнесі із застосуванням ізометричної гімнастики і кардіо-навантажень на початковому етапі / Ж. Л. Козіна [та ін.] // Здоров'я, спорт, реабілітація = Health, sport, rehabilitation. – 2018. – Т. 4, № 3. – С. 60-70.
Abstract: Мета роботи – виявити вплив застосування статичних вправ і ізометричної гімнастики у поєднанні з кардіо-навантаженнями в тренувальному процесі в спортивному фітнесі на показники силових можливостей, процесів відновлення. Матеріал і методи. В дослідженні взяли участь 40 чоловіків віком 20-25 років, маса тіла яких знаходилась в межах 65-75 кг, та 62 жінки віком 20-25 років, маса тіла яких знаходилась в діапазоні 55-90 кг. Чоловіки були поділені на контрольну та експериментальну групи по 20 осіб в кожній. Групи тренувалися за однаковими програмами, але в експериментальній групі менше часу приділялось застосуванню засобів силової витривалості на користь засобам, що розвивають серцево-судинну систему та зв’язковий апарат. В групі жінок у зв’язку з великим розкидом показників маси тіла і різного стажу було проведено тестування за пробою Лєтунова. Результати. Розроблено методику, що містить комплекси статичних вправ і ізометричної гімнастики у поєднанні з кардіо-навантаженнями та дихальними вправами. Розроблена методика позитивно впливає на розвиток силових здібностей, на показники відновлення працездатності і на розумову працездатність. У жінок було виявлено достовірний вплив маси тіла у поєднанні із стажем занять фітнесом на показники ЧСС при відновленні після виконання проби Лєтунова на першій та на п’ятій хвилинах відновлення, а також на показники ЧСС в стані спокою. Оптимальна маса тіла сприяє поліпшенню тренувального ефекту у жінок при заняттях фітнесом. Висновки. В тренувальному процесі в сучасному фітнесі на початковому етапі підготовки варто застосовувати методику комплексного впливу на розвиток силових здібностей, зв’язкового апарату, серцево-судинної та нервової систем. Індивідульний підхід до тренувань жінок на початковому етапі підготовки повинен передбачати різний вплив стажу занять фітнесом на процеси відновлення у жінок з різною масою тіла.
The purpose of the work is to detect the effect of the use of static exercises and isometric gymnastics in combination with cardiovascular stress in the training process in fitness fitness on the indicators of power capabilities, recovery processes. Material and methods. The study was attended by 40 men aged 20-25 years, whose body weight was in the range of 65-75 kg, and 62 women aged 20-25 years, whose body weight was in the range of 55-90 kg. Men were divided into control and experimental groups of 20 people each. The groups trained in the same programs, but in the experimental group less time was spent on the use of means of endurance in favor of the means developing the cardiovascular system and the connective device. In the group of women, due to the large dispersion of body mass indexes and various experience, testing was carried out after the breakdown of Letunov. Results. The technique, which contains complexes of static exercises and isometric gymnastics, in combination with cardiovascular and respiratory exercises, is developed. The developed technique positively influences on the development of power abilities, on indicators of restoration of work capacity and on mental working capacity. Women have been shown to have a significant impact of body mass in combination with training experience with fitness for heart rate when recovering after the test of Letunov on the first and fifth minutes of recovery, as well as on heart rate indicators in a state of rest. The optimal body weight contributes to improving the training effect of women in fitness classes. Conclusions. In the training process in modern fitness at the initial stage of training it is necessary to apply a method of integrated influence on the development of power abilities, ligament apparatus, cardiovascular and nervous systems. An individual approach to women's training at the initial stage of training should include a different effect of the fitness experience on the recovery processes in women of different body mass.
ORCID: 0000-0001-5588-4825
0000-0002-8546-4159
DOI: doi.org/10.5281/zenodo.1468156
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52446
Appears in Collections:Кафедра "Фізичне виховання"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZSR_2018_3_Kozina_Metodyka_pidhotovky.pdf823,72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.