Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52472
Title: Забезпечення динамічної якості технологічної обробної системи при точінні
Other Titles: Ensuring of technological machining system dynamic quality during turning
Authors: Данильченко, Марія Андріївна
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.02.08 – технологія машинобудування
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.12
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Петраков Юрій Володимирович
Committee members: Пермяков Олександр Анатолійович
Пижов Іван Миколайович
Зубкова Ніна Вікторівна
Keywords: дисертація; технологічна обробна система; регенеративні коливання; динамічна модель з функцією запізнювання; моделювання точіння; управління швидкістю обертання шпинделя; technological machining system; regenerative oscillations; dynamic model with lag function; turning modeling; spindle speed control
УДК: 621.91.01
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Данильченко М. А. Забезпечення динамічної якості технологічної обробної системи при точінні [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.02.08 / Марія Андріївна Данильченко ; наук. керівник Петраков Ю. В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 133 с. – Бібліогр.: с. 113-128. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – Технологія машинобудування. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2021. В дисертаційній роботі вирішена важлива науково-практична задача підвищення якості токарного оброблення шляхом удосконалення технології прогнозування і гасіння регенеративних коливань. Ця технологія базується на використанні результатів моделювання динамічної взаємодії ТОС з процесом різання з урахуванням обробки за слідом. На відміну від попередніх досліджень методів і засобів гасіння регенеративних коливань, для опису взаємодії пружної ТОС з процесом різання запропоновано застосувати модель відносних коливань інструмента в 3D просторі. В моделі враховано вплив природних зворотних зв'язків між пружною ТОС і процесом різання на зміну глибини, подачі і швидкості різання. Вперше вплив оброблення за слідом введено в модель за двома напрямками - глибиною різання і подачею, що дозволило отримати характеристики просторового руху інструмента відносно заготовки як функцію зміни припуску, безпосередньо пов’язану із керованими параметрами режимів різання. Для вибору форми представлення пружної ТОС, було проведене теоретичне і експериментальне дослідження впливу контактної взаємодії заготовки з інструментом при точінні на формування динамічних характеристик пружної ТОС із використанням динамічної моделі токарного верстата як складної механічної коливальної системи шпиндель-заготовка-супорт з урахуванням контактної взаємодії заготовки з інструментом і описом складових елементів розподіленими моделями. Результати дослідження довели адекватність представлення пружної ТОС в моделі динамічної взаємодії з процесом різання у вигляді одномасової системи із пружними і дисипативними характеристиками, визначеними експериментально. Порівняння результатів моделювання і експериментальних досліджень стосовно змінності значень частот власних коливань пружної ТОС при поздовжній подачі різця, відповідності спектральних характеристик профілограм оброблених поверхонь і вільних коливань елементів ТОС, а також суттєве зменшення шорсткості обробленої поверхні при застосуванні опції SSV на верстаті ST-30 фірми HAAS (USA) з теоретично визначеними параметрами амплітуди і періоду зміни частоти обертання шпинделя, свідчать про адекватність розроблених математичних моделей і ефективність їх застосування для визначення параметрів опції SSV на токарних верстатах з ЧПК.
The dissertation on receiving of the candidate of technical sciences scientific degree on a specialty 05.02.08 - Mechanical engineering. - National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2021. The dissertation solves an important scientific and practical problem of increasing quality of turning by improving prediction and suppression technology of regenerative oscillations. This technology is based on the use of dynamic modeling results of interaction of the TMS with the cutting process, considering machining "by chatter marks". Unlike previous studies of methods and tools for regenerative oscillations suppression, to describe the interaction of elastic TMS and cutting process, it is proposed to apply the model of tool relative oscillations in 3D space. The model takes into account the influence of natural feedback between the elastic TMS and the cutting process on the depth, feed and cutting speed change. For the first time, the effect of machining «by chatter marks» was taken into account in the model in two directions - cutting depth and feed, which allowed obtaining the characteristics of the tool spatial movement relative to the workpiece as a function of stock change, directly related with controlled cutting data. To choose the form of elastic TMS representation, a theoretical and experimental study of workpiece and tool contact interaction during turning on the elastic TMS dynamic characteristics formation. Dynamic model of a lathe is considered as a complex mechanical oscillating system spindle unit-workpiece-carriage taking into account workpiece and tool contact interaction and components definition by distributed models. The results of the study proved the adequacy of the dynamic model of elastic TMS interaction with the cutting process, considered as single-mass system with elastic and dissipative characteristics determined experimentally. Comparison of simulation results and experimental studies on the variability of natural oscillation frequencies of elastic TMS during longitudinal feed of the cutter, correspondence of profile diagrams spectral characteristics of machined surfaces and free oscillations of TMS elements, as well as reduction of surface roughness when using SSV option on HAAS ST-30 (USA) with theoretically determined amplitudes and period spindle speed change period, confirms the adequacy of the developed mathematical models and the effectiveness of their application for SSV parameters determination on CNC lathes.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52472
Appears in Collections:05.02.08 "Технологія машинобудування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tytul_dysertatsiia_2021_Danylchenko_Zabezpechennia.pdfТитульний лист, анотації, зміст381,49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
dysertatsiia_2021_Danylchenko_Zabezpechennia.pdfДисертація3,27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
literatura_dysertatsiia_2021_Danylchenko_Zabezpechennia.pdfСписок використаних джерел258,75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Stupnytskyi_V_V.pdfВідгук2,99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Khavin_H_L.pdfВідгук2,89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.