Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52664
Title: Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання (реферату) з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль"
Authors: Жадан, Тетяна Андріївна
Keywords: методичні вказівки; державний фінансовий аудит; податковий контроль; митний контроль; інформаційно-аналітичне забезпечення; нормативно-правове забезпечення
Issue Date: 2021
Publisher: ТОВ "Рейтинг"
Citation: Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання (реферату) з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль" : для студентів спец. 071 "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання / уклад. Т. А. Жадан ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Рейтинг, 2021. – 24 с.
Abstract: Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання (реферату) розроблені відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни "Державний фінансовий контроль". Написання реферату є однією із форм індивідуальної роботи студентів, що передбачено навчальним планом вивчення дисципліни "Державний фінансовий контроль". Виконання реферату підбиває підсумок вивчення студентами як окремої теми, так і дисципліни "Державний фінансовий контроль" в цілому. Основна мета виконання реферативної роботи – закріпити, поглибити, розширити, систематизувати теоретичні знання, розвинути навички самостійного вирішення питань з навчальної дисципліни та роботи зі спеціальною літературою. Реферат служить також засобом діагностики набутих знань, умінь та навичок студентів. Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти викласти зміст питання в обсязі, необхідному для його розуміння. Науково-теоретичний рівень реферату досягається за рахунок ретельного аналізу питання, що досліджується, джерельної бази з урахуванням сучасних досліджень. Практична спрямованість реферату виявляється у зорієнтованості на практику розв'язання актуальних проблем сьогодення, що дозволить забезпечити прикладний характер роботи, більш повно використовувати особистий досвід студента. У результаті написання реферату студенти повинні вміти: визначати суть проблемної ситуації, з'ясовувати її актуальність та науково-практичне значення; здійснювати аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання певної проблеми і на які спирається автор; визначати мету і завдання дослідження; обґрунтовувати отримані результати; готувати висновки та подавати чітке бачення перспектив наступних досліджень з відповідної проблеми.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6544-7602
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52664
Appears in Collections:Кафедра "Бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prohramy_2021_Derzhavnyi_finansovyi_kontrol.pdf234,02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.