Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52759
Title: Психологічні чинники копінг-поведінки майбутніх інженерів
Other Titles: Psychological factors of future engineers’ coping-behavior
Authors: Підбуцька, Ніна Вікторівна
Keywords: саморегуляція; стресостійкість; професіоналізм; суб'єктивний контроль; копінги; self-regulation; stress resistance; professionalism; subjective control; coping
Issue Date: 2019
Publisher: Класичний приватний університет
Citation: Підбуцька Н. В. Психологічні чинники копінг-поведінки майбутніх інженерів / Н. В. Підбуцька // Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. / гол. ред. В. В. Зарицька. – Запоріжжя : КПУ, 2019. – № 3, т. 1. – С. 100-104.
Abstract: Метою статті стало виявлення особливостей копінг-поведінки, їх типів, що домінують, стресостійкості, способів подолання труднощів у різних сферах діяльності студентів технічних спеціальностей. Також визначення психологічних чинників, що зумовлюють особливості копінг-поведінки. До чинників віднесено: суб'єктивний контроль, мотиви афіліації, типи психологічного захисту. У дослідженні взяли участь 47 респондентів. З них чоловіків – 32, жінок – 15. Середній вік за вибіркою – 19,7 років. Респонденти-другокурсники – 15 осіб, третьокурсники – 17, четвертокурсники – 15 осіб. Усі вони є студентами, що навчаються за спеціальностями: "Електротранспорт", "Технічна електрохімія", "Виробничі біотехнології". Установлено, що найчастіше серед базисних стратегій поведінки у стресових ситуаціях студенти використовують копінг-стратегію "Вирішення проблем". Високий рівень використання копінг-стратегії "Уникання проблем" має 15%, що свідчить про їхню пасивну поведінку у стресових ситуаціях. У стресових ситуаціях використовують позитивну переоцінку, планування та самоконтроль, показники яких свідчать про високу напруженість відповідних копінгів. 22,5% студентів мають низький рівень копінг-стратегії "Прийняття відповідальності", що свідчить про недостатнє усвідомлення власної участі у виникненні складних ситуацій та відповідальності за вихід із них. Виявлено, що продуктивні типи копінг-поведінки (вирішення проблем, прийняття відповідальності) продукують слабовиражена регресія та загальна інтернальність. Такий тип захисту, як позитивна переоцінка, що найчастіше проявляється в майбутніх інженерів, є результатом високої інтернальності в області міжособистісних відносин, а деструктивний – втеча-уникнення – наслідком недостатньо оптимального прояву Его-захистів заміни та регресії. Причиною того, що для респондентів практично нехарактерна копінг-стратегія, що пов’язана із прийняттям відповідальності, є високий загальний рівень інтернальності. З'ясовано особливості процесів психологічного подолання складних ситуацій у студентів технічних спеціальностей, як-от: виражена стратегія "Вирішення проблеми", але за наявності високонапружених копінгів – позитивної переоцінки, планування та самоконтролю. Такі особливості пов'язані з яскраво вираженим інтернальним типом контролю майбутніх інженерів і проявом у них таких захисних механізмів психіки, які розкривають їх як осіб із високою нормативністю поведінки.
The aim of the article is to identify the features of coping behavior, its dominant types, stress resistance, ways to overcome the difficulties in different areas of students’ technical specialties. It also deals with the definition of psychological factors that determine the features of coping behavior. The factors included: subjective control, affiliation motives, types of psychological protection. The study was attended by 47 respondents. There were 32 men and 15 women out of them. The average age of the sample is 19.7 years. Numbers of respondents-seconded students are 15 people, third year students are 17 people, fourth-year students are 15 people. All of them are students studying in such specialties like electrical transport, technical electrochemistry, industrial biotechnology. It is established that students use more often the "Problem Solving" coping strategy among the basic strategies of behavior in stressful situations. The high level of using a coping strategy is 15%, which is evidenced by their passive behavior in stressful situations. Positive revaluation, planning and self-control are used in stressful situations, which indicators show the high tension of the corresponding copings. There are 22.5% of the students who have a low level of "acceptance of responsibility" coping strategy, which testifies to a lack of awareness of students own participation in the emergence of complex situations and the responsibility for its solution. A mention should be made that productive types of coping behavior (problem solving, acceptance of responsibility) produce weakly expressed regression and general internality. Such a type of protection as a positive revaluation that most often appears in future engineers is a consequence of high internality in the field of interpersonal relations, and a destructive – escape-avoidance – is a consequence of the inadequately optimal manifestation of substitution and regression defenses. The reason for the respondents’ coping strategy, which is practically uncommon, is the high overall level of interpersonal responsibility. The psychological overcoming processes peculiarities of difficult situations in the students of technical specialties are determined: the expressed strategy is the solution of the problem, but in the presence of highly tense copings, a positive revaluation, planning and self-control. Such features are related to the pronounced internal type of control of future engineers and the manifestation of such protective psychics mechanisms, which reveal them as persons with high standards of behavior.
DOI: doi.org/10.32840/2663-6026.2019.3-1.18
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52759
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TPSP_2019_3_1_Pidbutska_Psykholohichni_chynnyky.pdf385,77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.