Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52847
Title: Attracting overseas investment in enterprises economic activity
Other Titles: Залучення іноземних інвестицій в економічну діяльність підприємства
Authors: Azarenkova, G. M.
Golovko, O. G.
Oriekhova, K. V.
Hnyp, N. O.
Klepikova, S. V.
Keywords: overseas investments; competitors; products assortment; product exports; operating costs; labour force; fixed assets; business activity; конкуренти; економіка; асортимент продукції; експорт продукції; операційні витрати; робоча сила; ділова активність
Issue Date: 2020
Publisher: Університет банківської справи
Citation: Attracting overseas investment in enterprises economic activity / G. M. Azarenkova [et al.] // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. = Financial and credit activity: problems of theory and practice : coll. of sci. papers / гол. ред. А. Я. Кузнєцова. – Львів : УБС, 2020. – № 4 (35). – С. 129-136.
Abstract: One of the most significant problems of modern Ukraine is the stability of economic development. Attraction of overseas investments has significant impact on the state and dynamics of Ukrainian economy, ensures scientific and technological progress, economic growth, creation of additional and preservation of existing jobs, promotes intensification of business activity. The attractiveness of overseas investments in the economic activity of the enterprise was assessed in this punlication. The features of this process from existing is the evaluation of 6 components: competitors, product range and export, operating expenses, the state of fixed assets and the workforce. As the result on evaluation, problems and ways to increase the efficiency on attracting foreign investment in the company economic activity, its strengths and weaknesses have been identified, and measures have been proposed to improve the process on making informed management decisions related to ensuring investment attractiveness in modern farming conditions. In order to increase overseas investment and expand scope of their using in enterprise economic activity, it is advisable to develop organizational and economic mechanism. It should be combined different functional blocks: institutional and legal, monetary, tax and territorialorganizational. It should be bring together the components of the organizational and economic mechanism and provide the vector approach on formation favourable conditions for attracting overseas investment in enterprises economic activity. Overseas investment is financial resource, that will be helping to increase enterprises efficiency, the development of relevant territories and cities, to improve the social protection of citizens. Attracting overseas investment into enterprise economic activity taking into account competitors, assortment and export of products, operating expenses, the state of fixed assets and labour will be creating opportunities to improve the investment environment in state and increase the flow of overseas direct investment in short future.
Однією з найбільш вагомих проблем сучасної України залишається стабільність економічного розвитку. Залучення іноземних інвестицій здійснює значний вплив на стан і динаміку економіки України, забезпечує науково-технічний прогрес, економічне зростання, створення додаткових і збереження вже наявних робочих місць, сприяє активізації підприємницької діяльності. Виконано оцінювання залучення іноземних інвестицій в економічну діяльність підприємства. Відміною рисою цього процесу від існуючих є врахування шести компонентів: конкурентів, асортименту та експорту продукції, операційних витрат, стану основних засобів і робочої сили. У результаті оцінювання визначено проблеми і шляхи підвищення ефективності залучення іноземних інвестицій в економічну діяльність підприємства, її сильні і слабі сторони, запропоновано заходи щодо поліпшення процесу ухвалення обґрунтованих управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням інвестиційної привабливості. Для збільшення обсягів зростання і поширення застосування іноземних інвестицій в економічну діяльність підприємства доцільним є розроблення організаційно-економічного механізму. Він має бути побудованим на основі поєднання різних функціональних блоків: інституціонально-правового, грошово-кредитного, бюджетно-податкового і територіально-організаційного. Це дозволить об’єднати компоненти організаційно-економічного механізму для забезпечення векторного підходу до формування сприятливих умов залучення іноземних інвестицій в економічну діяльність підприємства. Залучення іноземних інвестицій в економічну діяльність підприємства з урахуванням конкурентів, асортименту та експорту продукції, операційних витрат, стану основних засобів та робочої сили дозволить створити можливості для поліпшення інвестиційного середовища в державі і збільшити потік прямих іноземних інвестицій у найближчій перспективі.
ORCID: orcid.org/0000-0003-0101-2989
orcid.org/0000-0001-6502-4562
orcid.org/0000-0003-0214-2750
orcid.org/0000-0002-0856-9619
orcid.org/0000-0002-3218-943X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52847
Appears in Collections:Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FKDPTP_2020_4_Azarenkova_Attracting.pdf318,9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.