Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53074
Title: Методологія та організація наукових досліджень
Authors: Білецький, Володимир Стефанович
Северин, Олексій Анатолійович
Keywords: конспект лекцій; класифікація експериментів; підготовка наукових кадрів; навчальний процес; вища освіта; види джерел інформації
Issue Date: 2014
Publisher: Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка
Citation: Методологія та організація наукових досліджень : конспект лекцій для студентів спец. 7.090217 "Обладнання нафтових і газових промислів" усіх форм навчання / уклад.: В. С. Білецький, О. А. Северин ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава : ПНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2014. – 113 с.
Abstract: Метою вивчення дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" є формування у студентів систематизованого комплексу знань про загальні принципи, форми та методи проведення наукових досліджень. Основними завданнями вивчення дисципліни є такі: ознайомлення із засадами організації наукових досліджень в Україні; оволодіння сучасною методологією наукових досліджень; ознайомлення з особливостями вибору напрямів наукових досліджень та визначення етапів НДР; вивчення засад інформаційного забезпечення НДР; ознайомлення з методами проведення теоретичних та експериментальних досліджень; ознайомлення з особливостями оформлення результатів наукової роботи; формування практичних навичок раціональної організації наукової роботи. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: знати: засади організації НДР в Україні; теоретичні та методологічні основи наукового дослідження; особливості вибору напряму наукового дослідження та формування етапів НДР; особливості пошуку, накопичення та обробки наукової інформації; методи проведення теоретичних та експериментальних досліджень; методичні та практичні основи обробки результатів наукових досліджень; основні вимоги до оформлення результатів проведення НДР; особливості впровадження результатів наукової роботи та розрахунку ефективності НДР; основні принципи організації роботи в наукових колективах; уміти: вибирати напрями наукових досліджень та формувати етапи НДР; виконувати інформаційний пошук; формувати задачі та вибирати методи теоретичних та експериментальних досліджень; виконувати розрахунки економічної ефективності теми та результатів наукових досліджень; оформляти результати НДР; організовувати роботу у наукових колективах; використовувати набуті знання в практичній економічній та управлінській діяльності. Теоретичною базою курсу, що вивчається, є знання з менеджменту та економічних дисциплін. Разом з цим вивчення питань організації наукових досліджень передбачає наявність у студентів знань з філософії. Основними розділами та питаннями, які є базовими для викладання дисципліни, є такі: основи теорії пізнання; нематеріальні активи підприємства; економічна ефективність; інноваційна діяльність та інноваційний розвиток підприємств; основні принципи управління колективом; інформаційні ресурси як складова економічного потенціалу підприємства; гіпертекстові технології і нові можливості бізнесу в мережі Інтернет; організація наукових досліджень.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2936-9680
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53074
Appears in Collections:Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2014_Biletskyi_Metodolohiia.pdf868,86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.