Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53091
Title: Моделі і методи аналізу динамічних процесів в системі автоматичного керування турбовального газотурбінного двигуна вертольота
Other Titles: Models and methods of analysis of dynamic processes in the automatic control system of a turboshaft gas turbine engine of a helicopter
Authors: Литвяк, Олександр Миколайович
Science degree: доктор технічних наук
Thesis level: докторська дисертація
Code and name of the discipline: 05.13.03 – системи та процеси керування
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.14
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Качанов Петро Олексійович
Committee members: Качанов Петро Олексійович
Кондрашов Сергій Іванович
Кучук Георгій Анатолійович
Keywords: дисертація; турбовальний ГТД; вільна турбіна; несучий гвинт; гідрогальмо; статична характеристика; статизм; гістерезис; автоколивання; turboshaft GTE; free turbine; main rotor; hydraulic brake; static characteristic; constant-error behavior; hysteresis; self-oscillations
УДК: 681.5.03
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Литвяк О. М. Моделі і методи аналізу динамічних процесів в системі автоматичного керування турбовального газотурбінного двигуна вертольота [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.03 / Олександр Миколайович Литвяк ; наук. консультант Качанов П. О. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 427 с. – Бібліогр.: с. 308-334. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.03 – Системи та процеси керування – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Міністерство освіти і науки України, Харків, 2021. Дисертаційна робота присвячено вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми прогнозування та усунення розвитку автоколивань в системі автоматичного регулювання (САР) обертів вільної турбіни турбовального газотурбінного двигуна (ГТД) вертольоту на основі розробки відповідних математичних моделей і методів. В результаті аналізу стану проблеми встановлено, що на даний момент проблема розвитку автоколивань в САР обертів вільної турбіни турбовальних ГТД вертольотів з гідромеханічною системою регулювання вирішено не повністю, що обумовило необхідність удосконалення класичного математичного інструментарію. У дисертаційної роботі розроблено комплекс взаємопов'язаних моделей динаміки САР обертів вільної турбіни турбовального ГТД вертольота і нелінійної поелементної моделі статичних характеристик гідромеханічного регулятора. На підставі поглиблених експериментальних досліджень процесів і характеристик елементів гідромеханічного регулятора отримані нові данні, які дозволили усунути протиріччя у математичному представленні функцій елементів САР та удосконалити їх математичні моделі. Подальший розвиток отримали методи дослідження автоколивань у складних механічних системах та визначено критерій для прогнозування автоколивань в САР обертів вільної турбіни турбовального ГТД при його наземних випробуваннях на гідрогальмівної установці та льотних випробуваннях у складі дводвигуневої силової установці вертольоту. Розроблені моделі і отримані результати досліджень складають основу методу прогнозування схильності САР обертів вільної турбіни турбовального ГТД до розвитку автоколивань. Для забезпечення коректних наземних випробувань турбовальних ГТД вертольотів в роботи вперше сформульовані вимоги до динамічних характеристик гідрогальмівної установки та обґрунтовано закон регулювання її завантаженням, що забезпечує повну емуляцію характеристик несучих гвинтів вертольотів. Достовірність нових наукових положень і висновків дисертаційної роботи підтверджуються результатами експериментальних даних, отриманих при дослідженнях фізичних об'єктів. Практична значущість отриманих результатів полягає в тому, що розроблені методи і моделі дозволяють прогнозувати схильність насосів-регуляторів типу НР-3 (ДП ХМЗ "ФЕД", Україна) до розвитку автоколивань без виконання моторних випробувань, скоротити час відновлення та усунути проблему автоколивань для двигунів типу ТВ3-117 (АТ "Мотор Січ", Україна).
Thesis for the degree of Doctor of Technical Sciences in specialty 05.13.03 – Control Systems and Processes. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. The thesis is devoted to the solution of the actual scientific and applied problem of predicting and eliminating the development of self-oscillations in the automatic control system of the revolutions of a free turbine of a turboshaft gas turbine engine of a helicopter based on the development of appropriate mathematical models and methods. As a result of the analysis of the state of the problem, it was found that at the moment the problem of the development of self-oscillations in the automatic control system of the free turbine revolutions of turboshaft GTEs of helicopters with a hydromechanical control system has not been completely solved, which necessitated the improvement of the classical mathematical tools. In the dissertation work, a complex of interrelated models of the dynamics of the automatic control system of revolutions of a free turbine of a turboshaft GTE of a helicopter and a nonlinear element-by-element model of the static characteristics of a hydromechanical regulator was developed. On the basis of in-depth experimental studies of the processes and characteristics of the elements of the hydromechanical regulator, new data were obtained, which made it possible to eliminate contradictions in the mathematical representation of the functions of the ACS elements and improve their mathematical models. Methods for studying self-oscillations in complex mechanical systems were further developed and a criterion for predicting self-oscillations in the automatic control system of the revolutions of a free turbine of a turboshaft GTE during its ground tests on a hydraulic brake system and flight tests as part of a twin-engine power plant of a helicopter was determined. The developed models and the obtained research results form the basis of the method for predicting the tendency of the automatic control system of revolutions of the free turbine of a turboshaft GTE to the development of self-oscillations. To carry out correct ground tests of turboshaft gas turbine engines of helicopters, the requirements for the dynamic characteristics of the hydraulic brake system were formulated for the first time and the law for regulating its load was substantiated, which provides complete emulation of the characteristics of helicopter rotor. The reliability of the new scientific provisions and conclusions of the thesis is confirmed by the results of experimental data obtained in the study of physical objects. The practical significance of the obtained results lies in the fact that the developed methods and models make it possible to predict the tendency of pump-regulators of the HP-3 type (SE KhMP "FED", Ukraine) to the development of self-oscillations without carrying out motor tests, reduce the repair time and eliminate the problem of self-oscillations for motors of the type TV3-117 (Motor Sich JSC, Ukraine).
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53091
Appears in Collections:05.13.03 "Системи та процеси керування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tytul_dysertatsiia_2021_Lytviak_Modeli_metody.pdfТитульний лист, анотації, зміст751,71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
literatura_dysertatsiia_2021_Lytviak_Modeli_metody.pdfСписок використаних джерел454,43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Kulik_A_S.pdfВідгук1,08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Ziatdinov_Yu_K.pdfВідгук1,68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Dmytriiev_V_A.pdfВідгук1,94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.