Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53196
Title: Професор Б. Ф. Вашура (1889–1969) – засновник напряму низьковольтного електроапаратобудування України
Other Titles: Professor B. F. Vashura – the founder of low-voltage electrical engineering of Ukraine
Authors: Тверитникова, Олена Євгенівна
Гутник, Марина Валеріївна
Гречко, Олександр Михайлович
Keywords: історія НТУ "ХПІ"; Б. Ф. Вашура; електричні апарати; автоматичне керування; Харківський електротехнічний інститут; electrical devices; automatic control and regulation; B. F. Vashura; NTU "KhPI"; electrical engineering of Ukraine
Issue Date: 2021
Citation: Тверитникова О. Є. Професор Б. Ф. Вашура (1889–1969) – засновник напряму низьковольтного електроапаратобудування України [Електронний ресурс] / О. Є. Тверитникова, М. В. Гутник, О. М. Гречко // Історія науки і біографістика : електрон. наук. фахове вид. – 2021. – № 1. – С. 205-226. – URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2021-1/13.pdf, вільний (дата звернення 17.06.2021 р.).
Abstract: Розглянуто наукову та педагогічну діяльність засновника напрямку низьковольтного електроапаратобудування України. Стверджується, що на початку ХХ століття, вже були створені усі необхідні умови для розгортання електротехнічної освіти в Україні. Ще наприкінці ХІХ ст. у Харківському технологічному інституті П. П. Копняєвим були розпочаті досить потужні наукові дослідження у галузі електричних вимірювань, електричних машин, техніки високих напруг, теоретичної електротехніки та підготовка інженерів-електриків. Зазначається, що науковий доробок та життєпис професора Б. Ф. Вашури – першого завідувача кафедри "Електричних апаратів" окремо не досліджувалися. Авторами представлено інформацію про родину майбутнього науковця, його освіту та перші роки діяльності. Уточнено дані про службу Б. Ф. Вашури в армії та подальшу роботуна Харківському електромеханічному заводі. Подано відомостіро перші наукові розробки ученого на ХЕМЗі. Наголошується, що Б. Ф. Вашура став автором методів розрахунку опорів апаратів автоматичного і неавтоматичного керування генераторами та двигунами, що знайшли широке застосування у проектних організаціях та електроапаратобудівній промисловості СРСР. Розглянуто викладацьку діяльність Б. Ф. Вашури у ХТІ. Представлено інформацію щодо реорганізації ХТІ та виокремлення Харківського електротехнічного інституту (ХЕТІ). Ученим було розроблено низку оригінальних дисциплін, що викладалися лише у ХЕТІ. Кафедра під керівництвом вченогостала провідною з підготовки наукових та інженерних кадрів у галузі низьковольтної електричної апаратури та науково-технічних проблем апаратобудування СРСР. Б. Ф. Вашура ініціював створення електроапаратних лабораторій, керував курсовим та дипломним проектуванням, удосконалював навчальні плани спеціальності з урахування вимог тогочасної електропромисловості. Розглянуто діяльність кафедри в евакуації під час Другої світової війни, реевакуації та у перші повоєнні роки. Окрім того, наведено відомості про аспірантів та тематику їхніх досліджень. Досліджено діяльність науковців під керівництвом Б. Ф. Вашури у 1960-ті рр. Стверджується, що у цей період вперше у СРСР створено автоматичні швидкодіючі вимикачі для тягових підстанцій електрифікованих шляхів. Підкреслено діяльність вченогоі у студентському науковому товаристві, а також надана інформація про засноване вченим наукове видання "Апаратник". Представлена найбільш повна бібліографія праць професора Б. Ф. Вашурита встановлено прізвища аспірантів вченого.
The scientific and pedagogical activity of Professor Borys Fedorovych Vashura – the founder of the direction of low-voltage electrical engineering of Ukraine – was considered. It is claimed that at the beginning of the XX century, all the necessary conditions for the development of electrical education in Ukraine were created. Professor Pavlo Kopniaiev began quite powerful research in the field of electrical measurements, electrical machines, high-voltage engineering, theoretical electrical engineering and training of electrical engineers in the Kharkiv Institute of Technologyat the end of the XIX century. It was emphasized that the scientific work and biography of Professor B. F. Vashura – the first head of the “Electric devices” department had not been studied separately yet. The authors presented the information about the family of the future scientist, his education and the first years of activity. The facts about his work at the Kharkiv Electromechanical Plant were given. It was noted that B. F. Vashura was the author of methods for calculating the resistance of automatic and non-automatic control devices for generators and engines, which were widely used in design organizations and the electrical industry of the USSR. The information on B. Vashura ̓s teaching activity at the Kharkiv Electrotechnical Institute (KhETI) was considered. Scientist had developed a number of original disciplines that were taught only at this institute. The department under the guidance of the scientist became a leader in the training of scientific and engineering personnel in the field of low-voltage electrical equipment and scientific and technical problems of apparatus construction in the USSR. The activity of the department in evacuation during the World War II, re-evacuation and in the first post-war years was considered. In addition, information about graduate students and the topics of their research was provided. For the first time, the most complete list of B. F. Vashura’s postgraduate students has been formed. It was stated that during 1960s, for the first time in the USSR, automatic high-speed switches were created for traction substations of electrified roads. The activity of the scientist in the student scientific society was also illustrated, and also the information on the scientific edition “Apparatus” founded by the scientist was provided. The most complete bibliography of Professor B. F. Vashuras works was presented.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6288-7362
orcid.org/0000-0002-2723-2755
orcid.org/0000-0001-7872-8585
DOI: doi.org/10.31073/istnauka202101-13
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53196
Appears in Collections:Кафедра "Електричні апарати"
Кафедра "Інформаційно-вимірювальні технології і системи"
Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INB_2021_1_Tverytnykova_Profesor_Vashura.pdf856,63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.