Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53284
Title: Сучасні тренди економічного розвитку: досвід ЄС та практика України
Other Titles: Current trends of economic development: EU experience and practice of the Ukraine
Authors: Мельник, Л. Г.
Завдов'єва, Ю. М.
Афанасьєва, І. А.
Бабенко, В. О.
Балацький, Є. О.
Бойко, А. О.
Боронос, В. Г.
Бун, Е.
Бурлакова, І. М.
Вороненко, В. І.
Галкін, А. С.
Генс, Л.
Гриценко, А. А.
Гончаренко, О. С.
Дегтярьова, І. Б.
Дейнека, Л. В.
Дерев'янко, Ю. М.
Дериколенко, О. М.
Дериколенко, А. О.
Димченко, О. В.
Дутченко, О. М.
Євдокимов, А. В.
Євдокимов, Ю.
Завражний, К. Ю.
Іваненко, О. І.
Карінцева, О. І.
Карпіщенко, О. І.
Касьяненко, В. О.
Касьяненко, Т. В.
Кириленко, М. В.
Кириченко, К. І.
Коваленко, Є. В.
Ковальов, Б. Л.
Козьменко, С. М.
Кочубей, Р. В.
Кубатко, О. Вас.
Кубатко, О. Вік.
Лебединський, І. Л.
Лукаш, О. А.
Люльова, Л. Ю.
Мазін, Ю. О.
Матвійчук, А. В.
Маценко, О. М.
Маценко, О. І.
Мельник, В.
Мельник, Ю. М.
Момотюк, Л. Є.
Назаров, Н. К.
Назарова, Г. В.
Осауленко, О. Г.
Павленко, О. П.
Перерва, Петро Григорович
Півень, В. С.
Рєпіна, І. М.
Рубан, А. І.
Сабадаш, В. В.
Самаль, С. О.
Сміянов, В. А.
Сотник, І. М.
Тамбовцева, Т.
Торба, І. В.
Устинова, І. І.
Федина, С. М.
Харченко, М. О.
Чорток, Ю. В.
Шаульська, Л. В.
Шкарупа, О. В.
Keywords: соціально-економічні тренди; мегатренди; метатренди; промислові революції; проривні технології; disruptive technologies; підривні технології; сестейновий розвиток; "зелена" економіка; інформатизація економічних систем; "зелена" енергетика; альтернативна енергетика; адитивні технології; самовідтворювальні виробничі системи; інноваційний вектор технологій; матеріалознавство; композитні матеріали; наноматеріали; цифровізація; Industry 4.0; цифрова економіка; маркетингові стратегії; трудовий капітал; Інтернет речей; фазовий перехід
Issue Date: 2021
Publisher: Університетська книга
Citation: Сучасні тренди економічного розвитку: досвід ЄС та практика України : підручник = Current trends of economic development: EU experience and practice of the Ukraine : the textbook / ред. Л. Г. Мельник. – Суми : Університетська книга, 2021. – 432 с. – Представлено: с. 1-13 ; 254-257 ; 417-432.
Abstract: У підручнику розкривається зміст і сфери застосування понять "тренд" і "тенденція" стосовно розвитку соціально-економічних систем. Формулюється визначення зазначених понять. Визначаються класифікаційні ознаки і взаємні зв’язки різних видів трендів, у тому числі, метатренда, мегатренда, соціо-культурного тренда, тренда споживання і бізнес-тренда. Показані процеси еволюції трендів. Коли мегатренди починають впливати на життя суспільства також в цивілізаційному і природному вимірах, вони переростають в метатренди. Такий шлях, зокрема, пройшли мегатренди: індустріалізації, електрифікації, автомобілізації, комп’ютеризації, цифровізації та ін. Сьогодні таким шляхом ідуть мегатренди: альтернативної енергетики, адитивних технологій, Інтернету речей, штучного інтелекту, кіборгізації, хмарних технологій, індустріального агровиробництва та ін. Відзначається, що наразі людство переживає епохальний тренд фазового переходу до нової соціально-економічної формації, який реалізується в ході одночасно трьох промислових революцій: Третьою, Четвертої і П’ятої. Розкривається роль проривних технологій у формуванні соціально-економічних трендів. Показані особливості формування сучасних трендів у різних сферах діяльності: сестейнізації, інформатизації, цифровізації, кіборгізації економіки та її галузей, розвитку технологічної основи, нових матеріалів, Інтернету речей.
The textbook reveals the content and scope of the "trend" and "tendency" concepts in relation to the development of socio-economic systems. These concepts are defined in the textbook. It presents the classification and interrelationships of different types of trends, including metatrend, megatrend, socio-cultural trend, consumption trend, and business trend. The textbook shows trend evolution processes. When megatrends begin to affect the civilizational and natural dimension, they grow into metatrends. In particular, industrialization, electrification, automation, computerization, and digitalization megatrends have passed this way. Currently, this is the way for alternative energy, additive technologies, the Internet of Things, artificial intelligence, cyber systems, cloud technologies, industrial agriculture megatrends, etc. Humanity is currently experiencing a landmark trend of a phase transition to a new socio-economic formation, which is realized during three simultaneous industrial revolutions: the Third, Fourth, and Fifth. The textbook reveals the role of disruptive technologies in the formation of socio-economic trends. It shows peculiarities of the formation of modern trends in various spheres of activity: sustainization, informatization, digitalization, cyber development of the economy and its sectors, development of a technological basis, new materials, and the Internet of Things.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6256-9329
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53284
ISBN: 978-966-680-995-0
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_2021_Melnyk_Suchasni_trendy.pdf1,62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.