Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53327
Title: Прогнозування доходу промислових підприємств від проведення капіталізації виробництва
Other Titles: Forecasting the income of industrial enterprises from the production capitalization
Authors: Райко, Діана Валеріївна
Подрез, Ольга Іванівна
Keywords: капіталізація фондів; капіталізація доходів; Парето-відсіювання; регресійна модель; fund capitalization; income capitalization; Pareto-screening; multifactor regression model
Issue Date: 2019
Publisher: Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
Citation: Райко Д. В. Прогнозування доходу промислових підприємств від проведення капіталізації виробництва / Д. В. Райко, О. І. Подрез // Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського = Transactions оf Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University. – Кременчук : КрНУ, 2019. – Вип. 6 (119). – С. 25-34.
Abstract: Сучасний стан фондів призводе до зниження доходів від реалізації продукції та погіршення екологічної си-туації в регіонах, де працюють промислові підприємства. Покращення фондів здійснюється шляхом капіталі-зації. Дослідження присвячено обґрунтуванню теоретичних основ та практичного забезпечення процесу про-гнозування доходу промислового підприємства від проведення капіталізації виробництва. Відбір головних фак-торів, що впливають на дохід підприємства проводився за допомогою Парето-відсіювання. Розроблено регре-сійну модель прогнозування доходів, яка враховує стан виробничих та природоохоронних фондів, обсяги випу-ску продукції, забруднення природного середовища. Вперше побудовано логічну модель капіталізації фондів та доходів на прикладі коксохімічного виробництва. Запропоновано процес капіталізації виробництва розглядати як інструмент управління розвитком підприємства. На відміну від існуючих моделей прогнозування доходів, враховує позитивний вплив від покращення стану фондів та зниження шкідливих викидів від виробничої діяль-ності. Модель має практичну значимість, оскільки дозволяє оперативно реагувати на зміни факторів та здійс-нювати прогноз доходів за видами продукції.
The concept of "capitalization", goals and objectives for its implementation, types in relation to the industrial enterprise are specified: capitalization of incomes, expenses, funds, etc. A logical model of the capitalization of funds and incomes is constructed using the example of coke production. It shows the impact on the profits of production and environmental funds. It is proposed to consider the process of capitalization of production as a tool for managing the development of economic entities. It consists of four circuits: production-technical, production-ecological, forecast-organizational and financial-investment. The control circuits have a procedure for the operation of the tool. The factors influencing the level of income of coke-chemical enterprises are determined. The reasonable choice of indicators by groups of factors by Pareto-screening method is made.
DOI: doi.org/10.30929/1995-0519.2019.6.25-34
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53327
Appears in Collections:Кафедра "Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини"
Кафедра "Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KNU_2019_6_Raiko_Prohnozuvannia.pdf806,88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.