Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53394
Title: Розвиток, конструювання та використання безпілотних літальних апаратів для ліній електропередач
Other Titles: Development, design and application of unmanned aerial vehicles for power lines
Authors: Гончаров, Євген Вікторович
Крюкова, Наталія Валеріївна
Вєтвицька, Соф'я Олександрівна
Марков, Владислав Сергійович
Поляков, Ігор Володимирович
Keywords: коротке замикання; обмежувач струму; потужність; енергоефективність; short circuit; current limiter; power; energy efficiency
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Розвиток, конструювання та використання безпілотних літальних апаратів для ліній електропередач / Є. В. Гончаров [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : col. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2 (8). – С. 15-20.
Abstract: У статті проведено огляд методів із вдосконалення технологій моніторингу та обстеження стану електромереж. Проаналізовано стан розвитку з конструювання та методів використання безпілотних літальних апаратів, які призначені до обслуговування ліній електропередачі. Розглянуто низку питань зі створення концепції безпілотних літальних апаратів з високою підйомною здатністю, що дозволяє їх застосувати для різних засобів призначення з обслуговування ліній електромереж, а це в свою чергу зменшує капітальні витрати. Безпілотні літальні апарати набувають все більшого використання комунальними підприємствами, що знижує ризики та вартість обслуговування у порівнянні з іншими системами моніторингу ліній електропередачі. Визначено, що в галузі електроенергетики найбільш перспективним з методів контролю ліній електропередачі є застосування безпілотних літальних апаратів сумісно з використанням сучасного вимірювального обладнання і цифрових технологій. Зроблено висновки, що вагомою перевагою використання безпілотних літальних апаратів є їх транспортна прохідність, яка зменшує витрати та підвищує ефективність їх використання, як засіб з визначення перспективних місць для розташування вітроелектростанцій. Відзначено, що з переходом світової електроенергетичної галузі на використання безпілотних літальних апаратів буде забезпечено ресурсозбереження і зменшені витрати. Більш того, визначено, що використання безпілотних літальних апаратів з високою підйомною здатністю дозволяє мінімізувати витрати на використання додаткової підйомної техніки та технічного персоналу. Зокрема, безпілотні літальні апарати з високою підйомною здатністю, що використовують вогнемети, можуть ефективно усувати такі перешкоди, як засмічення на лініях електропередачі. Відмічається, що за рахунок використання безпілотних літальних апаратів підвищиться безпека праці співробітників з обслуговування електроенергетичних об’єктів та ліній електромережі. Отримані результати з аналізу технічного стану використання безпілотних літальних апаратів вказують на перспективність впровадження систем віддаленого контролю та моніторингу експлуатаційного стану ліній електропередачі.
The article reviews the methods for improving the technology of monitoring and inspection of the state of power grids. The state of development in the design and methods of using unmanned aerial vehicles, which are intended for servicing power lines, is analyzed. A number of issues related to the concept of unmanned aerial vehicles with high lifting capacity are considered, which allows them to be used for various means of maintenance of power lines, which in turn reduces capital costs. Unmanned aerial vehicles are increasingly being used by utilities, which reducesthe risks and costs of maintenance compared to other transmission line monitoring systems. It was determined that in the field ofelectric power industry the mostpromising of the methods for monitoring power lines is the application of unmanned aerial vehicles together with the use of modern measuring equipment and digital technologies. It is concluded that a significant advantage of the use of unmanned aerial vehicles is their possibility, which reduces costs and increases the efficiency of their use as a meansof determining promising locations for wind farms. It is noted that with the transition of the global electricity industry to the use of unmanned aerial vehicles will save resources and reduce costs. Moreover, it is determined that the use of unmanned aerial vehicles with high lifting capacity allows minimizing the cost of using additional lifting equipment and technical personnel. In particular, high-lift unmanned aerial vehicles using flamethrowers caneffectively remove obstacles such as clogging on power lines. It is noted that the use of unmanned aerial vehicles will increase the safety of employees in the maintenance of power facilities and power lines. The obtained results from the analysis of the technical condition of the use of unmanned aerial vehicles indicate the prospects for the introduction of remote control systems and monitoring of the operational condition of power lines.
ORCID: orcid.org/0000-0003-1924-8906
orcid.org/0000-0003-4600-1159
orcid.org/0000-0003-0703-0918
orcid.org/0000-0001-9329-1705
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2021.02.03
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53394
Appears in Collections:Вісник № 02. Нові рішення в сучасних технологіях
Кафедра "Загальна електротехніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_2_NRST_Honcharov_Rozvytok.pdf1,41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.