Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53413
Title: Проектування архітектури автоматизованої бібліографічної системи
Other Titles: Design of the architecture ofan automated bibliographic system
Authors: Цибульник, Сергій Олексійович
Бідник, Данило Сергійович
Keywords: програмне забезпечення; програмна архітектура; бібліографічна база даних; Software; software architecture; bibliographic database
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Цибульник С. О. Проектування архітектури автоматизованої бібліографічної системи / С. О. Цибульник, Д. С. Бідник // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : col. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2 (8). – С. 83-89.
Abstract: Розвиток інформаційних та комп’ютерних технологій призвів до необхідності еволюції концепції універсального бібліографічного контролю. Поява Інтернету та веб-технологій дозволила даній концепції вийти на новий рівень за рахунок створення ряду спільних міжнародних стандартів. Окрім цього, для забезпечення контролю та обміну бібліографічною інформацією були створені загальнодоступні бібліографічні та наукометричні бази даних. Сьогодні програмне забезпечення для управління бібліографічними записами користується попитом у різних країнах Європи та Америки. Розробка подібної автоматизованої бібліографічної системи та адаптація її функціоналу до стандартів та вимог у межах України є актуальною з ряду причин. Серед основних причин можна зазначити необхідність кожного науково-педагогічного співробітника закладів вищої освіти підтверджувати свої наукові досягнення при прийнятті на роботу, поданні наукової роботи на різноманітні конкурси, для отримання наукового звання або вченого ступеня, тощо. Бурхливий розвиток інформаційних та комп’ютерних технологій дозволяє сьогодні відмовитися від ведення переліку наукових праць в ручному режимі та перейти до використання спеціалізованого програмного забезпечення на смартфонах. Саме тому спроектовано архітектуру автоматизованої бібліографічної системи, яка розроблена у вигляді мобільного додатку на базі операційної системи Android. Показано, що більше третини населення планети має мобільний телефон і найбільш популярною мобільною операційною системою є Android. Мовою програмування, на якій буде написано програмне забезпечення, обрано Java, оскільки переважна більшість операційної системи Android написана на цій мові. Для обраної операційної системи визначено ряд технологій, які дозволять спростити процес розробки мобільного додатку. На базі багаторівневої моделі архітекури та шаблону MVVM спроектовано тришарову архітектуру автоматизованої бібліографічної системи. Дана архітектура дозволяє забезпечити основні нефункціональні характеристики якості розроблюваного програмного забезпечення, а також ефективно реалізувати правила бізнес-логіки в межах об’єктно-орієнтованої парадигми програмування.
The development of information and computer technologies has led to the need to evolve the concept of universal bibliographic control. The creation of the Internet and web technologies has allowed this concept to reach a new level by creating a number of common international standards. In addition, to ensure control and exchange of bibliographic information public bibliographic and scientometric databases were created. Today, software for managing bibliographic records is in demand in various countries in Europe and America. The most popular software in these countries is EndNote, RefWorks, BibTeX and Zotero. The development of such automated bibliographic system and the adaptation of its functionality to standards and requirements within Ukraine is relevant for a number of reasons. The main reasons are the need for every scientist and lecturer of higher education institutions to confirm their scientific achievements when hiring, submitting scientific work to various competitions, to obtain a scientific degree and so on. Today the rapid development of information and computer technology allows us to abandon the list of scientific papers in manualmode and move to the use of specialized software on smartphones. That is why the architecture of an automated bibliographic system, which is developed as a mobile application based on the Android operating system, was designed. Java is chosen as the programming language in which the software will be written, as the vast majority of the Android operating system is written in this language. A number of technologies were chosen for the selected operating system. They will simplify the process of developing a mobile application. The three-layer architecture of the automated bibliographic system is designed on the basis of the multilevel model of architecture and the MVVM template. This architecture allows to provide the main non-functional characteristics of the quality of the developed software, as well as to effectively implement the rules of business logic within the object-oriented programming paradigm.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4462-0936
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2021.02.12
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53413
Appears in Collections:Вісник № 02. Нові рішення в сучасних технологіях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_2_NRST_Tsybulnyk_Proektuvannia.pdf1,15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.