Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53430
Название: Удосконалення АСУТП енергоблоку електростанції для різних режимів функціонування
Другие названия: Improvement of ICS of power plant unit for different modes of operation
Авторы: Буданов, Павло Феофанович
Бровко, Костянтин Юрійович
Хом'як, Едуард Анатолійович
Федоров, Євген В'ячеславович
Ключевые слова: нештатний режим енергоблоку; критерії ефективності; методика розрахунку економічного ефекту; abnormal operation of a power unit; efficiency criteria; method for calculating the economic effect
Дата публикации: 2020
Издательство: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Библиографическое описание: Удосконалення АСУТП енергоблоку електростанції для різних режимів функціонування / П. Ф. Буданов [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Енергетика: надійність та енергоефективність = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Energy: Reliability and Energy Efficiency : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (1). – С. 32-37.
Краткий осмотр (реферат): Проведено аналіз критеріїв підвищення техніко-економічної ефективності при експлуатації електроенергетичного обладнання енергоблоків електростанцій. Вказано, що в існуючих методиках розрахунку техніко-економічного ефекту не враховуються чинники, які призводять до техніко-економічних витрат при зупинах енергоблоку і зниженні навантаження електроспоживачів. Значним фактором у підвищенні техніко-економічної ефективності при експлуатації автоматизованих систем управління технологічними процесами на енергоблоці електростанції є оперативний контроль з виявлення низького рівня ступеня достовірності інформації. Показано, що надійність функціонування технологічного обладнання енергоблоку істотно залежить від ефективності автоматизованого управління у позаштатних ситуаціях, коли відбувається несанкціоноване зупинення енергоблоку, через помилкове спрацьовування. Виявлено, що причиною помилкових спрацьовувань є інформація про параметри технологічного процесуенергоблоку, яка характеризується низьким ступенем достовірності. Показано, що непередбачене несанкціоноване зупинення енергоблоку і зниження навантаження для електроспоживачів призводить до значних економічних і матеріальних втрат, а, отже, і до зниження техніко-економічної ефективності при автоматизованому управлінні енергоблоком. Показано, що у застосовуваних техніко-економічних моделях не враховуються фінансові та матеріальні витрати, які відбуваються через несанкціоноване зупинення енергоблоку і зниження навантаження для електроспоживачів при помилкових спрацьовуваннях в режимі реального часу. Розроблена єдина інтегрована економіко-математична модель, яка дозволяє розрахувати економічний ефект з урахуванням зміни надійності технологічного обладнання енергоблоку за рахунок своєчасного оперативного виявлення помилкових спрацьовувань і інформації з низьким ступенем достовірності. Для розрахунку економічного ефекту на основі розробленої єдиної економіко-математичної моделі запропоновано модульний блок режиму нештатних ситуацій, зв’язаний з модулями помилкових спрацьовувань і аварійних ознак, який враховує статичні і оперативні техніко-економічні складові. Надано практичні рекомендації для застосування техніко-економічного модуля в програмно-технічному комплексі енергоблоку, що дозволяє проводити розрахунки техніко-економічного ефекту на основі статичних даних, що надходять з пам’яті даних іпоточних даних з енергоблоку.
The analysis of the criteria for improving the technical and economic efficiency in the operation of the electric power equipment of power units of power plants. It is indicated that the existing methods for calculating the technical and economic effect do not take into account the factors that lead to technical and economic costs when the powerunit is stopped and the load of electricity consumers is reduced. A significant factor in increasing the technical and economic efficiency in the operation of automated control systems for technological processes at the power unit of the power plant is operational control to identify information with alow level of reliability. It is shown that the reliability of thefunctioning of the technological equipment of the power unit significantly depends on the efficiency of automated control inemergency situations, when unauthorized shutdowns of the powerunit occur due to false alarms. It was found that the reason for false alarms is information about the parameters of the technological process of the power unit, which is characterized by a low degree of reliability. It is shown that unforeseen unauthorized shutdowns of the power unit and a decrease in the load for power consumers lead to significant economic and material losses, and, consequently, to a decrease in technical and economic efficiency with automated control of the power unit. It is shown that the applied technical and economic models do not take into account financial and material costs that occur due to an unauthorized shutdown of the power unit and a decrease in the load for electrical consumers in case of false alarms in real time. A unified integrated economic and mathematical model has been developed, which allows calculating the economic effect, taking into account the change in the reliability of the technological equipment of the power unit, due to the timely prompt detection of false alarms and information with a low degree of reliability. To calculate the economic effect on the basis of the developed unified economic and mathematical model, a modular block of the mode of emergency situations is proposed, associated with the modules of false positives and emergency signs, taking into account the static andoperational technical and economic components. Practical recommendations are given for using the technical and economic module in the software and hardware complex of the power unit, which allows calculating the technical and economiceffect based on statistical data coming from the data memory and current data from the power unit.
ORCID: orcid.org/0000-0002-1542-9390
orcid.org/0000-0002-9669-9316
orcid.org/0000-0002-2579-2986
DOI: doi.org/10.2 998/2224-0349.2020.01.05
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53430
Располагается в коллекциях:Вісник № 01. Енергетика: надійність та енергоефективність

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
visnyk_KhPI_2020_1_ENTE_Budanov_Udoskonalennia_ASUTP.pdf508,71 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.