Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53433
Title: Вдосконалення техніко-економічних моделей повітряних ліній електропередачі на базі критеріального методу
Other Titles: Improvement of technical and economic models of overhead lines transmission based on criterional method
Authors: Черкашина, Вероніка Вікторівна
Баклицький, Владислав Миколайович
Keywords: напруга; неповнота вихідної інформації; voltage; incomplete source information
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Черкашина В. В. Вдосконалення техніко-економічних моделей повітряних ліній електропередачі на базі критеріального методу / В. В. Черкашина, В. М. Баклицький // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Енергетика: надійність та енергоефективність = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Energy: Reliability and Energy Efficiency : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (1). – С. 89-94.
Abstract: Запропоновано вдосконалені техніко-економічні моделі повітряних ліній 35–750 кВ відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії». Актуальність та складність проблеми зумовлені тим, що перехід до ринкових відносин передбачає наявність приватної власності, де площа під мережевим об'єктом, включаючи трасу повітряних ліній, є товаром і повинна враховуватися при формуванні вартості цього об'єкта. У зв’язку з цим виникає необхідність переглянути дисконтовані витрати при проектуванні ліній, щоб привести їх у відповідність із ринковими відносинами. Розвиток a нова техніко-економічна модель повітряних ліній 35–750 кВ була проведена з урахуванням розміру та вартості землі під трасою лінії, що дозволяє провести техніко-економічне обґрунтування оптимального варіанту проектування електричної мережі. Питома частина земельної площі коштує 1 км розраховано повітряні лінії різних класів напруги. Компоненти вдосконаленої техніко-економічної моделі повітряних ліній 35–750 кВ визначаються, а саме питома частина витрат на складові в загальній вартості 1 км повітряних ліній різних класів напруги. Графічний представлено представлення узагальнених моделей інвестицій у ВЛ 35–750 кВ. Представлені дослідження враховують, що під час побудови техніко-економічних моделей практично неможливо передбачити всі її внутрішні часто стохастичні зв'язки, елементи яких не можна висловити однозначно, що призводить до неповної джерельної інформації. Виходячи з цього факту, в статті для аналізу розроблено техніко-економічні моделі ліній - критеріальний метод, який дозволяє приймати рішення в умовних одиницях як у повному обсязі, так і в неповному і застосовується невизначена початкова інформація. Реалізуючи кожне рівняння розробленої техніко-економічної моделі повітряних ліній 35–750 кВ по отримано критеріальний метод співвідношення компонентів в оптимальній конструкції ліній у відповідному класі напруги, що дозволяє визначити стратегія розвитку електричних мереж та формування обмежень у неповній вихідній інформації.
Improved technical and economic models of 35–750 kV overhead lines in accordance with the Law of Ukraine "On the Electricity Market" are proposed. The urgency and complexity of the problem is due to the fact that the transition to market relations presupposes the presence of private property, where the area under the grid facility, including the route of overhead lines, is a commodity and should be taken into account in shaping the value of this facility. In this regard, there is a need to review the discounted costs in the design of lines to bring them into line with market relations. The development of a new technical and economic model of 35–750 kV overhead lines was carried out taking into account the size and cost of land under the route of the line, which allows for a feasibility study of the optimal design option for the electrical network. The specific part of the land area in the cost of 1 km of overhead lines of different voltage classes is calculated. The components of the improved technical and economic model of 35–750 kV overhead lines are determined, namely the specific part of the component costsin the total cost of 1 km overhead lines of different voltage classes. A graphical representation of generalized models of investments in 35–750 kV overhead lines is presented. The presented studies take into account that during the construction of technical and economic models it is almost impossible to predict all its internal often stochastic connections,the elements of which cannot be expressed unambiguously, which leads to incomplete source information. Based on this fact, in the article for the analysis of the developed technical and economic models of lines the criterion method which allows to make decisions in conditional units both at full and at incomplete and indefinite initial information is applied. Implementing each equation of the developed technical and economic model of 35–750 kV overhead lines by the criterion method the ratio of components in the optimal design of lines in the corresponding voltage class is obtained, which allows to determine the development strategy of electrical networks and to form restrictions in incomplete source information.
DOI: doi.org/10.2 998/2224-0349.2020.01.13
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53433
Appears in Collections:Вісник № 01. Енергетика: надійність та енергоефективність
Кафедра "Передача електроенергії"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_1_ENTE_Cherkashyna_Vdoskonalennia.pdf532,21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.