Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53436
Title: Засоби забезпечення процесу генерації та споживання електричної енергії в електроенергетичних системах з розподіленою генерацією з урахуванням фактору невизначеності погодних та кліматичних умов
Other Titles: Management facilities by generation and consumption of electricenergy in electroenergy systems with the up-diffused generation taking into account factor of vagueness of weather and climatic terms
Authors: Чернюк, Артем Михайлович
Кирисов, Ігор Геннадійович
Качанов, Євген Ігорович
Keywords: енергетичний баланс; алгоритм; відхилення напруги; power balance; algorithm; rejection of tension
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Чернюк А. М. Засоби забезпечення процесу генерації та споживання електричної енергії в електроенергетичних системах з розподіленою генерацією з урахуванням фактору невизначеності погодних та кліматичних умов / А. М. Чернюк, І. Г. Кирисов, Є. І. Качанов // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Енергетика: надійність та енергоефективність = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Energy: Reliability and Energy Efficiency : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (1). – С. 95-99.
Abstract: Проведено аналіз процесу виробництва, передачі, розподілу та споживання електричної енергії в електроенергетичних системах з розсіяним поколінням. Розглянуто особливості характерних режимів роботи об'єктів розсіяного покоління та їх вплив про надійність електропостачання та показники якості електроенергії для споживачів. Звичайно, що процес генерації електричної енергії є джерелами диффузного виробництва та процесу споживання електричної енергії значною мірою залежать від погодних та кліматичних умов і характеризується значним рівнем невизначеності, що негативно впливає на складання балансу виробленої та спожитої електричної енергії. Певно, що можливо нерівновага в процесі енергопостачання споживачів істотно погіршує показники якості електричної енергії в мережі. Це вказує на актуальність цієї науково-технічної проблеми та можливі методи та резерви надійності енергопостачання та показників якості електроенергії є певними в мережах із розсіяною генерацією. Проаналізовано вплив погодних умов на процес виробництва електричної енергії та кліматичні терміни сонячні та вітрові електростанції на процес виробництва електричної енергії малої та гідроелектростанції та електростанції, що робота як на базі біотехнологій, так і органічних тривала в первинному паливі. Особливості виробництва електроенергії зазначеними видами електростанції та можливі індекси прогнозу, які впливатимуть на процес управління цими об'єктами розсіяної генерації, є певними. Нагромадження засобів та управління визначаються виробництвом та споживанням електричної енергії в електроенергетичних мережах з розсіяним покоління. Загальна концепція вибору та розвитку засобів управління, що пропонуються процесом електропостачання в системах з розсіяне покоління, яке враховує фактори значної розмитості вхідних параметрів і базується на теорії побудови надійні системи з ненадійних елементів.
The analysis of process of generation, transmission, distribution and consumption of electric energy is conducted in the electroenergy systems with the up-diffused generation. The features of the characteristic modes of operations of objects of the up-diffused generation and their influence are considered on reliability of power supply and quality of electric energy indexes for consumers. Certainly, that the process of generationof electric energy the sources of the up-diffused generation and process of consumption of electric energy largely depend on weather and climatic terms and is characterized the substantial level of vagueness that negatively influences on drafting of balance of mine-out and consumed electric energy. It is certain that possible not-balance in the process of power supply of consumers substantially worsens the indexes of quality of electric energy in a network. It is indicated on actuality of this scientific and technical problem and possiblemethods and backer-ups of reliability of power supply and quality of electric energy indexes are certain in networks with theup-diffused generation. Influence of weather terms is analysed on the process of generation of electric energy and climatic terms sunny and wind power-stations on the process of generation of electric energy small and the hydroelectric powerand power-stations that work as on the basis of biogastechnologies and organic proceeded in primary fuel. The features of generation of electric power the indicated types of power station and possible prognosis indexes that will influenceon the process of management these objects of the up-diffused generation are certain. Facilities and management backlogsare certain by a generation and consumption of electric energy in electroenergy networks with the up-diffused generation. General conception ofchoice and development of management facilities offers by the process of power supply in thesystems with the up-diffused generation that takes into account the factors of considerable vagueness of entry parameters and based on the theory of construction of the reliable systems from unreliable elements.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2046-8754
orcid.org/0000-0003-2228-9936
orcid.org/0000-0002-7725-6149
DOI: doi.org/10.2 998/2224-0349.2020.01.14
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53436
Appears in Collections:Вісник № 01. Енергетика: надійність та енергоефективність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_1_ENTE_Cherniuk_Zasoby.pdf430,65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.