Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53436
Название: Засоби забезпечення процесу генерації та споживання електричної енергії в електроенергетичних системах з розподіленою генерацією з урахуванням фактору невизначеності погодних та кліматичних умов
Другие названия: Management facilities by generation and consumption of electricenergy in electroenergy systems with the up-diffused generation taking into account factor of vagueness of weather and climatic terms
Авторы: Чернюк, Артем Михайлович
Кирисов, Ігор Геннадійович
Качанов, Євген Ігорович
Ключевые слова: енергетичний баланс; алгоритм; відхилення напруги; power balance; algorithm; rejection of tension
Дата публикации: 2020
Издательство: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Библиографическое описание: Чернюк А. М. Засоби забезпечення процесу генерації та споживання електричної енергії в електроенергетичних системах з розподіленою генерацією з урахуванням фактору невизначеності погодних та кліматичних умов / А. М. Чернюк, І. Г. Кирисов, Є. І. Качанов // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Енергетика: надійність та енергоефективність = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Energy: Reliability and Energy Efficiency : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (1). – С. 95-99.
Краткий осмотр (реферат): Проведено аналіз процесу виробництва, передачі, розподілу та споживання електричної енергії в електроенергетичних системах з розсіяним поколінням. Розглянуто особливості характерних режимів роботи об'єктів розсіяного покоління та їх вплив про надійність електропостачання та показники якості електроенергії для споживачів. Звичайно, що процес генерації електричної енергії є джерелами диффузного виробництва та процесу споживання електричної енергії значною мірою залежать від погодних та кліматичних умов і характеризується значним рівнем невизначеності, що негативно впливає на складання балансу виробленої та спожитої електричної енергії. Певно, що можливо нерівновага в процесі енергопостачання споживачів істотно погіршує показники якості електричної енергії в мережі. Це вказує на актуальність цієї науково-технічної проблеми та можливі методи та резерви надійності енергопостачання та показників якості електроенергії є певними в мережах із розсіяною генерацією. Проаналізовано вплив погодних умов на процес виробництва електричної енергії та кліматичні терміни сонячні та вітрові електростанції на процес виробництва електричної енергії малої та гідроелектростанції та електростанції, що робота як на базі біотехнологій, так і органічних тривала в первинному паливі. Особливості виробництва електроенергії зазначеними видами електростанції та можливі індекси прогнозу, які впливатимуть на процес управління цими об'єктами розсіяної генерації, є певними. Нагромадження засобів та управління визначаються виробництвом та споживанням електричної енергії в електроенергетичних мережах з розсіяним покоління. Загальна концепція вибору та розвитку засобів управління, що пропонуються процесом електропостачання в системах з розсіяне покоління, яке враховує фактори значної розмитості вхідних параметрів і базується на теорії побудови надійні системи з ненадійних елементів.
The analysis of process of generation, transmission, distribution and consumption of electric energy is conducted in the electroenergy systems with the up-diffused generation. The features of the characteristic modes of operations of objects of the up-diffused generation and their influence are considered on reliability of power supply and quality of electric energy indexes for consumers. Certainly, that the process of generationof electric energy the sources of the up-diffused generation and process of consumption of electric energy largely depend on weather and climatic terms and is characterized the substantial level of vagueness that negatively influences on drafting of balance of mine-out and consumed electric energy. It is certain that possible not-balance in the process of power supply of consumers substantially worsens the indexes of quality of electric energy in a network. It is indicated on actuality of this scientific and technical problem and possiblemethods and backer-ups of reliability of power supply and quality of electric energy indexes are certain in networks with theup-diffused generation. Influence of weather terms is analysed on the process of generation of electric energy and climatic terms sunny and wind power-stations on the process of generation of electric energy small and the hydroelectric powerand power-stations that work as on the basis of biogastechnologies and organic proceeded in primary fuel. The features of generation of electric power the indicated types of power station and possible prognosis indexes that will influenceon the process of management these objects of the up-diffused generation are certain. Facilities and management backlogsare certain by a generation and consumption of electric energy in electroenergy networks with the up-diffused generation. General conception ofchoice and development of management facilities offers by the process of power supply in thesystems with the up-diffused generation that takes into account the factors of considerable vagueness of entry parameters and based on the theory of construction of the reliable systems from unreliable elements.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2046-8754
orcid.org/0000-0003-2228-9936
orcid.org/0000-0002-7725-6149
DOI: doi.org/10.2 998/2224-0349.2020.01.14
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53436
Располагается в коллекциях:Вісник № 01. Енергетика: надійність та енергоефективність

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
visnyk_KhPI_2020_1_ENTE_Cherniuk_Zasoby.pdf430,65 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.