Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53461
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДишлевський, Андрій Володимировичuk
dc.contributor.authorКуліш, Леонід Олександровичuk
dc.contributor.authorТрунова Ірина Михайлівнаuk
dc.date.accessioned2021-07-09T09:08:26Z-
dc.date.available2021-07-09T09:08:26Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationТрунова І. М. Вдосконалення методики обґрунтування реконструкції об'єктів розподільних мереж / І. М. Трунова, А. В. Дишлевський, Л. О. Куліш // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Енергетика: надійність та енергоефективність = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Energy: Reliability and Energy Efficiency : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (1). – С. 84-88.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53461-
dc.description.abstractПропонується вдосконалення методики обґрунтування реконструкції об’єктів розподільних мереж шляхом використання ризик-орієнтованого підходу. Обґрунтовано, що сучасні технології керування ризиками базуються на інженерних розрахунках із застосуванням компетенцій у фінансових знаннях і знаннях стандартів менеджменту якості. Аналіз показав, що в обґрунтуванні реконструкції об’єктів розподільних мереж не визначаються пріоритетні об’єкти, в розрахунках не використовується прогнозована кількість відмов об’єктів. Метою роботи є вдосконалення методики обґрунтування реконструкції розподільних мереж з розробкою блок-схеми алгоритму розрахунків для визначення пріоритетності об’єктів реконструкції. Для вирішення поставленихмети та задачі використовувалися методи аналізу нормативних та звітних документів операторів систем розподілу та математичного моделювання тривалості відновлювальних робіт після відмови об’єктів розподільних мереж. Приведені результати аналізу наслідків відмов повітряних ліній електропередачі щодо тривалості ремонтів. Доведено, що в умовах неповноти фінансування інвестиційних програм визначення пріоритетних об’єктів реконструкції є впливовим фактором на ефективність інвестицій. Розроблена блок-схема алгоритму розрахунків для використання в комп’ютерних програмах визначення пріоритетності реконструкції об’єктів розподільних мереж після визначення об’єктів з критичними наслідками відмови (загрози життю та здоров’ю людей, екологічних ризиків). Пропонується використання кількісної оцінки технічного стану об’єктів розподільних мереж, нормативів щодо трудомісткості робіт та кількості обслуговуючого персоналу в алгоритмі визначення пріоритетності реконструкції повітряних ліній електропередачі та трансформаторних підстанцій. Зроблено висновок, що в умовах неповноти фінансування інвестиційних програм запропоновані методика та блок-схема алгоритму визначення пріоритетних об’єктів реконструкції розподільних мереж може бути корисною для забезпечення виконання найбільш ефективних робіт зпідвищення якості електропостачання.uk
dc.description.abstractIt is proposed to improve the methodology of substantiation of the distribution networks reconstruction by using a risk-oriented approach. It is substantiated that modern risk management technologies are based on engineering calculations with the use of competencies in financial knowledge and knowledge of quality management standards. The analysis showed that in the substantiation of the reconstruction of the objectsof the distribution networks the priority objects are not determined, the estimatednumber of failures of the objects is not used in the calculations. The work aims is to improve the methodology of substantiation of the reconstructionof distribution networks with the development of a block diagram of the calculation algorithm to determine the priority of reconstruction objects. Methods of analysis of normative and reporting documents of distribution system operators and mathematical modelling of the duration of restoration work after the failure of distribution network facilities were used to solve the aims and tasks of work. The results of the analysis of the consequences of failures of overhead power lines concerning the duration of repairs are given. It is proved that in the conditions of incomplete financing of investment programs, the definition of priority objects of reconstruction is an influential factor for the efficiency of investments. A block diagram of the calculation algorithm has been developed for use in computer programs to determine the priority ofreconstruction of distribution network objects after determining objects with critical consequences of failure. It is proposedto use a quantitative assessment of the technical condition of distribution network facilities, standards for labour intensity, and the number of service personnel in the algorithm for determining the priority of reconstruction of overhead power lines and transformer substations. It is concluded that in the conditions of incomplete financing of investment programs, the proposed methodology and block diagram of the algorithmfor determining the priority objects of reconstruction of distribution networks can be useful to ensure the most effective work to improve the quality of electricity supply.en
dc.language.isouk-
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectпрогноз відмовuk
dc.subjectтривалість відновленняuk
dc.subjectблок-схемаuk
dc.subjectалгоритмru
dc.subjectfailures predictionen
dc.subjectrecovery durationen
dc.subjectblock diagramen
dc.subjectalgorithmen
dc.titleВдосконалення методики обґрунтування реконструкції об'єктів розподільних мережuk
dc.title.alternativeImprovement of the methodology of substantiation of distribution networks reconstructionen
dc.typeArticleen
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2224-0349.2020.01.12-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0001-7510-4291-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-4077-1446-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-7084-380X-
Appears in Collections:Вісник № 01. Енергетика: надійність та енергоефективність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2020_1_ENTE_Trunova_Vdoskonalennia.pdf351,33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.