Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53536
Title: Проблеми заколонних перетоків в свердловинах з бічними стовбурами та горизонтальним вибоєм
Other Titles: Соlumn overflows in wells with side shafts and horizontal bottom problems
Authors: Фірсуніна, Людмила Василівна
Ахметова, Вікторія Михайлівна
Зезекало, Іван Гаврилович
Keywords: блокуючий тампонажний склад; ізолюючий розчин; blocking compound; insulating solution
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Фірсуніна Л. В. Проблеми заколонних перетоків в свердловинах з бічними стовбурами та горизонтальним вибоєм / Л. В. Фірсуніна, В. М. Ахметова, І. Г. Зезекало // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Хімія, хімічна технологія та екологія = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Chemistry, Chemical Technology and Ecology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 1 (5). – С. 11-17.
Abstract: У статті проаналізовано основні причини флюїдопроявів, які виникають в свердловинах з бічними стовбурами та горизонтальним вибоєм на стадії спорудження і при експлуатації свердловин. Встановлено, що флюїдопрояви обумовлені в основному конструктивними особливостями таких свердловин. Наявність заколонних і міжпластових перетоків, в разі невчасного виявлення і ліквідації, може призвести до викидів, аварій і масштабних екологічних катастроф. Причиною більшості ускладнень на етапах будівництва та експлуатації свердловин є гідравлічний зв‘язок розкритих бурінням флюїдонасичених пластів зі стовбуром, який супроводжує всі наступні періоди експлуатації свердловин. Для вирішення даного завдання необхідне проведення ремонтно–ізоляційних робіт з ліквідації заколонних перетоків на свердловинах з горизонтальними ділянками з використанням блокуючих рідин для тимчасової ізоляції перфорованої частини експлуатаційної колони. Запропоновані технологічні рішення з ліквідації міжколонних перетоків шляхом закачування блокуючих тампонуючих складів у інтервали перетікання рідин чи газів, встановленням відсікаючих мостів для захисту продуктивних пластів від тампонажного матеріалу; проведенням ізоляційних робіт через верхню частину зони перфорації. Авторами запропоновано актуальні напрямки розвитку існуючих технологій ізоляції, з врахуванням особливостей проведення робіт у горизонтальних свердловинах, в конструкції яких використовують незацементовані хвостовики–фільтри з використанням фізико–хімічних та механічних рішень. Підібрана технологія і матеріали повинні забезпечувати заповнення складом всього пористого середовища і каналів у свердловині та присвердловинній ділянці гірських порід, а також оптимальне структуроутворення складу в технологічно прийнятні терміни.
The article analyzes the main causes of fluid manifestations that occur in wells with side shafts and horizontal bottom at the stage of construction and operation of wells. It is established that the fluid manifestations are mainly due to the design features of such wells. The presence of overflow and interstratal overflows, in case of untimely detection and liquidation, can lead to emissions, accidents and large–scale environmental disasters. The cause of most complications at the stages of construction and operation of wells is the hydraulic connection of the drilled fluid–saturated formations with the wellbore, which accompanies all subsequent periods of well operation. To solve this problem, it is necessary to carry out repair and insulation works to eliminate overflow flows in wells with horizontal sections using blocking fluids for temporary insulation of the perforated part of the production string. Technological solutions for the elimination of intercolumn flows by pumping blocking tamponing compositions in the intervals of flow of liquids or gases, the installation of cut–off bridges to protect the productive layers from the cement material; carrying out insulation work through the upper part of the perforation zone. The authors propose the current directions of development of existing insulation technologies, taking into account the peculiarities of work in horizontal wells, in the construction of which use non–cemented shank–filters using physico–chemical and mechanical solutions. The selected technology and materials should ensure the filling of the entire porous medium and channels in the well and downhole section of rocks, as well as the optimal structure of the composition in a technologically acceptable time.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5985-1713
orcid.org/0000-0002-4653-8573
orcid.org/0000-0002-9962-6905
DOI: doi.org/10.20998/2079-0821.2021.01.02
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53536
Appears in Collections:Вісник № 01. Хімія, хімічна технологія та екологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_1_CCTE_Firsunina_Problemy.pdf619,16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.