Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53595
Title: Algorithmic support for multicriteria assessment of retail information systems
Other Titles: Алгоритмічне забезпечення для багатокритеріальної оцінки інформаційних систем для роздрібної торгівлі
Authors: Bieliaiev, Oleksandr Ihorovych
Liutenko, Iryna Victorivna
Stratiienko, Nataliia Kostiantunivna
Keywords: consumer goods; performance assessment; expert assessments; товари масового попиту; оцінка ефективності; експертні оцінки
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Bieliaiev O. I. Algorithmic support for multicriteria assessment of retail information systems / O. I. Bieliaiev, I. V. Liutenko, N. K. Stratiienko // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Системний аналіз, управління та інформаційні технології = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : System analysis, control and information technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 1 (3). – С. 3-9.
Abstract: This article is devoted to the issues of assessing the effectiveness of information systems for enterprises engaged in retail trade in consumer goods. This article describes the tasks that the retail FMCG trade, as well as the functions of the retail trade, solve. The features of the subject area were considered, which will form the basis for the formation of scales for assessing the effectiveness of information systems. The priorities, tasks, and features of the business model of enterprises engaged in retail trade in consumer goods, depending on the market segment they occupy. Various types of corporate information systems that can be used in retail trade are considered. The analysis of the subject area made it possible not on ly to determine important metrics for assessing the effectiveness of information systems but also to determine the priority of the requirements for the availability of certain functionality in the information system from each business segment, large, medium and small. Also, the existing standards in the subject areas of software development and enterprise organization were considered. This article proposes a methodology for evaluating information systems for enterprises engaged in consumer goods retail trade that belong to different market segments. The proposed methodology is based on the approach of multi-criteria expert assessment. An example of linguistic variables for one of the questions of the questionnaire for experts is given. The order of operation of the expert system is also presented in the form of an activity diagram. The developed expert information system can be monetized by providing referral links to the products of companies supplying information systems for retail. In the future, it is planned to add the ability for qualified experts to select combination of metrics for assessment, as well as change the assessment scale to increase accuracy.
Дана стаття присвячена питанням оцінки ефективності інформаційних систем для підприємств, що займаються роздрібною торгівлею товарами масового попиту. В даній статті наведені завдання, які вирішує роздрібна торгівля товарами масового попиту, а також функції роздрібної торгівлі. Були розглянуті особливості предметної області, які ляжуть в основу формування шкал оцінювання ефективності інформаційних систем. Також виділені пріоритети, завдання та особливості бізнес-моделі підприємств, що займаються роздрібною торгівлею товарами масового попиту в залежності від займаного ними сегмента ринку. Розглянуто різні типи корпоративних інформаційних систем, які можуть використовуватися в роздрібній торгівлі. Аналіз предметної області дозволив не тільки визначити важливі метрики для оцінки ефективності інформаційних систем, а й визначити пріоритет вимог щодо наявності певного функціоналу у інформаційної системи від кожного сегмента бізнесу - великого, середнього і малого. Також були розглянуті існуючі стандарти в предметних областях розробки програмного забезпечення та організації підприємства. У даній статті запропонована методика оцінки інформаційних систем для підприємств, що займаються роздрібною торгівлею товарами масового попиту, які належать до різних сегментів ринку. В основу пропонованої методики покладено підхід багатокритеріального експертного оцінювання. Наведено приклад лінгвістичних змінних по одному з питань анкети для експертів. Порядок роботи експертної системи також представлений у вигляді діаграми діяльності. Розроблена експертна інформаційна система може бути монетизована шляхом надання реферальних посилань на продукти компаній-постачальників інформаційних систем для роздрібної торгівлі. Надалі планується додавання можливості для кваліфікованих експертів здійснювати підбір комбінації метрик для оцінювання, а також змінювати шкалу оцінки для збільшення точності.
ORCID: orcid.org/0000-0003-0212-8895
orcid.org/0000-0003-4357-1826
DOI: doi.org/10.20998/2079-0023.2021.01.01
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53595
Appears in Collections:Вісник № 01. Системний аналіз, управління та інформаційні технології
Кафедра "Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. проф. Дабагяна А. В."

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_1_SAUI_Bieliaiev_Algorithmic.pdf880,4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.