Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53701
Title: Модель та метод прийняття управлінських рішень на основі аналізу геопросторової інформації
Other Titles: Model and method of making management decisions based on the analysis of geospatial information
Authors: Бутко, Ігор Миколайович
Keywords: інформаційна ситуація; ситуація прийняття рішень; критерій прийняття рішень; information situation; situation of making decisions; criterion for making decisions
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Бутко І. М. Модель та метод прийняття управлінських рішень на основі аналізу геопросторової інформації / І. М. Бутко // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2021. – Т. 5, № 2. – С. 42-48.
Abstract: У статті запропоновано модель та метод прийняття управлінських рішень на основі аналізу геопросторової інформації. Метою статті є удосконалення моделі та методу прийняття управлінських рішень на основі аналізу геопросторової інформації. Результати: запропоновано алгоритм процесу прийняття управлінського рішення, який складається з ситуаційної та концептуальної частини; запропоновано алгоритм дій керівника організації на основі розробленої моделі прийняття управлінського рішення; розглянута ситуація, коли якість рішення залежить від зовнішніх факторів, на які орган прийняття рішення не впливає; наведена загальна схема методу прийняття управлінських рішень на основі аналізу геопросторової інформації. Використовуваними методами є: методи системного аналізу, теорії прийняття рішень, обробки інформації, оптимальних рішень, теорії ймовірності. Висновки. Удосконалено модель прийняття управлінських рішень, яка, на відміну від відомих, є динамічною і базується на відборі рішень, що є оптимальними за комбінованим критерієм, при цьому використовується прогнозні значення імовірностей станів середовища, що забезпечує обґрунтованість управлінських рішень. Отримав подальший розвиток метод прийняття управлінських рішень на основі аналізу геопросторової інформації, який базується на моделях прогнозування даних та прийняття управлінських рішень і використовує метод семантичної сегментації видових зображень для оцінки апріорних імовірностей станів середовища, що забезпечує можливість прийняття рішення в умовах ризику та невизначенності. Напрямком подальших досліджень є розробка інформаційної технології прийняття управлінських рішень на основі аналізу геопросторової інформації.
The article proposes a model and method of making managerial decisions based on the analysis of geospatial information. The goal of the article is to improve the model and method of making managerial decisions based on the analysis of geospatial information. The results: the algorithm of process of acceptance of the administrative decision which consists of a situational and conceptual part is offered; the algorithm of actions of the head of the organization on the basis of the deve loped model of acceptance of the administrative decision is offered; the situation when the quality of the decision depends on external factors on which the decision-making body does not influence is considered; the general scheme of a method of acceptance of administrative decisions on the basis of the analysis of the geospatial information is resulted. The methods used are: methods of systems analysis, decision theory, information processing, optimal solutions, probability theory. Conclusions. The model of managerial decision-making has been improved, which, unlike the known ones, is dynamic and is based on the selection of decisions that are optimal by the combined criterion, using predictive values of probabilities of environmental conditions, which ensures the validity of management decisions. The method of managerial decision-making based on geospatial information analysis, which is based on data forecasting and management decision-making models and uses the method of semantic segmentation of species images to assess the apriori probabilities of environmental conditions, further enables decision-making in conditions of risk and uncertainty. The direction of further research is the development of information technology for management decisions based on the analysis of geospatial information.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2859-0351
DOI: doi.org/10.20998/2522-9052.2021.2.07
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53701
Appears in Collections:Кафедра "Обчислювальна техніка та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AIS_2021_5_2_Butko_Model.pdf758,69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.