Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53717
Title: Порівняльний аналіз організації хмарної інфраструктури
Other Titles: Comparative analysis of the organization of cloud infrastructure
Authors: Коваленко, Андрій Анатолійович
Ляшенко, Олексій Сергійович
Ярошевич, Роман Олександрович
Keywords: публічна хмара; гібридна хмара; приватна хмара; public cloud; hybrid cloud; private cloud
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Коваленко А. А. Порівняльний аналіз організації хмарної інфраструктури / А. А. Коваленко, О. С. Ляшенко, Р. О. Ярошевич // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2021. – Т. 5, № 2. – С. 108-113.
Abstract: Хмарні обчислення здійснили значні зміни в ІТ-індустрії і більшість організацій тепер використовують підхід «cloud-first» у своїх технологічних потребах. Хмарна платформа – це набір сервісів і повноважень, які надають розробники. Вони надають користувачам доступ до обчислювальних ресурсів і аналітичних інструментів, а також до сховища даних, серверів, програмного забезпечення, для звичайних користувачів і великих компаній. Хмарні обчислення – це нова модель надання та використання різних ІТ-ресурсів, в тому числі обчислювальних потужностей (серверів), простору для зберігання даних, пропускної здатності мережі і додатків. Ресурси в такій моделі об'єднані в пули і надаються на вимогу, а оплата здійснюється за фактичним використанням. Сама модель відрізняється високою адаптованістю і прекрасними можливостями мережного доступу. Хмарні обчислення мають багато переваг в порівнянні з традиційними рішеннями для побудови інфраструктури підприємств, пропозицією сервісів та послуг, тощо. Серед таких переваг можна виділити: гнучкість, масштабованість, оплата за фактичне використання, висока надійність та відмовостійкість. Хмарні обчислення можуть істотно поліпшити доступність ресурсів IT і дають багато переваг у порівнянні з іншими обчислювальними методами. Наприклад, вони можуть забезпечити доступ до послуг без взаємодії з постачальниками послуг. І всі ресурси на хмарі доступні будь-якому користувачеві, тобто користувачі можуть динамічно орендувати фізичні або віртуальні ресурси і не повинні знати їх походження або місце проживання. Крім того, всі ресурси на платформі хмарних обчислень можуть бути розгорнуті швидко та без зупинки.
Most technology experts consider cloud computing to be one of the most influential IT trends of the twenty-first century. Over the past two decades, cloud computing has made significant changes in the IT industry, and most organizations now use the cloud-first approach in their technology needs. The cloud platform is a set of services and credentials provided by developers. They provide users with access to computing resources and analytics tools, as well as data warehouses, servers, software, etc., for regular users and large companies. Cloud computing is a new model of providing and using a variety of IT resources, including computing power (servers), storage space, network bandwidth and applications. Resources in this model are pooled and provided on demand, and payment is made for actual use. The model itself is highly adaptable and has excellent network access capabilities. Cloud computing has many advantages over traditional enterprise infrastructure solutions, offering services and services, and more. Such advantages include: flexibility, scalability, payment for actual use, high reliability, and failover. Cloud computing can significantly improve the availability of IT resources and provide many advantages over other computing methods. For example, they can provide access to services without interacting with service providers. And all the resources on the cloud are available to any user, ie users can dynamically rent physical or virtual resources and do not need to know their origin or place of residence. In addition, all resources on the cloud computing platform can be deployed quickly and without stopping.
ORCID: orcid.org/0000-0002-2817-9036
orcid.org/0000-0002-0146-3934
orcid.org/0000-0002-7949-1513
DOI: doi.org/10.20998/2522-9052.2021.2.15
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53717
Appears in Collections:Кафедра "Обчислювальна техніка та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AIS_2021_5_2_Kovalenko_Porivnialnyi.pdf906,22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.