Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53811
Title: Interaction of the abrasive medium with the treated surface and the process of metal removal during vibration treatment in the presence of a chemically active solution
Other Titles: Взаємодія абразивного середовища з оброблюваною поверхнею та процес зняття металу при віброобробці в присутності хімічно-активного розчину
Authors: Fedorovich, V. A.
Grabchenko, A. I.
Mitsyk, A. V.
Keywords: types of medium action; surface layer; mechanical-physicochemical model; види впливу середовища; поверхневий шар; механо-фізико-хімічна модель
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Mitsyk A. V. Interaction of the abrasive medium with the treated surface and the process of metal removal during vibration treatment in the presence of a chemically active solution / A. V. Mitsyk, V. A. Fedorovich, A. I. Grabchenko // Резание и инструменты в технологических системах = Cutting & tools in technological systems : междунар. науч.-техн. сб. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2021. – Вып. 94. – С. 42-48.
Abstract: Interaction of working medium granules with the processed surface of the part is considered. It is noted that the processing methods are characterized by the dynamic interact ion of the abrasive medium with the processed surface. It is indicated that during vibration treatment there is an impact contact of the abrasive granule with the surface of the part, which leads to the formation of characteristic traces during the formation of the surface relief. The types of impact of abrasive grains of working medium granules on the surface of the processed part are identified. It is indicated that the effect of abrasive grains depends on the geometric parameters of the tops of the grains and the working contour of the granule as a whole. The alternation of the operation of abrasive grains in the connection with the nature of the motion of the granule over the surface of the part is shown. The interaction of surfaces of bodies during vibration treatment is considered. The distinctive features of the vibration treatment method from other analogs are indicated. The conditions for the formation of the surface layer of the part during vibration processing are given. The analysis of the mechani cal-physicochemical model of the micro-cutting process in the presence of a chemically active solution is carried out and a comparison of the intensity of technologies for vibration treatment of steel parts is given.
Розглянуто взаємодію гранул робочого середовища з оброблюваною поверхнею деталі. Відзначено, що методи обробки характеризуються динамічним взаємодіям абразивного середовища з оброблюваною поверхнею. Зазначено, що при віброобробці відбувається ударний контакт абразивної гранули з поверхнею деталі, що призводить до утворення характерних слідів при формуванні рельєфу поверхні. Виділено види впливу абразивних зерен гранул робочого середовища на поверхню оброблюваної деталі. Зазначено, що вплив абразивних зерен залежить від геометричних параметрів їх вершин і робочого контуру гранули в цілому. Показано, що глибина сліду від абразивної гранули змінюється в напрямку її руху і визначається швидкістю переміщення, силою і частотою проникнення за час контакту та іншими динамічними факторами. Дано три види впливу абразивного зерна на оброблювану поверхню. Встановлено, що кожне абразивне зерно в процесі обробки з плином часу виконує тільки тертя, потім пластичне відтиснення і далі різання. Показано, що чергування роботи абразивних зерен пов’язано з характером переміщення гранули по поверхні деталі. Розглянуто взаємодію поверхонь тіл при віброобробці. Вказані відмінні ознаки способу віброобробки від інших аналогів. Дано умови утворення поверхневого шару деталі при віброобробці. Проведено аналіз механо-фізико-хімічної моделі процесу мікрорізання в присутності хімічно-активного розчину і наведено порівняння інтенсивності технологій віброобробки сталевих деталей. Показано порівняння технологічних процесів віброобробки сталевих деталей до високих класів чистоти поверхні. Визначено, що хімічно-активний розчин дозволяє усунути багатостадійні перевантаження вмісту резервуару та отримати необхідну чистоту обробленої поверхні за одну операцію віброобробки. Відзначено, що хімічно-активний розчин має корозійні властивості й сприяє освітленню обробленої поверхні.
DOI: doi.org/10.20998/2078-7405.2021.94.05
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53811
Appears in Collections:Кафедра "Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RITS_2021_94_Mitsyk_Interaction.pdf254,92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.