Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53900
Title: Особливості опромінення двосторонніх фотопанелей
Other Titles: Features of photo panels bilateral irradiation
Authors: Височин, Віктор Васильович
Нікульшин, Володимир Русланович
Денисова, Алла Євсіївна
Бударін, Віталій Олександрович
Keywords: двосторонні сонячні фотопанелі; опромінення панелей; Two-sided solar photopanels; irradiance panels
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Особливості опромінення двосторонніх фотопанелей / В. В. Височин [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Innovation researches in students’scientific work : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 1. – С. 3-8.
Abstract: Розроблено метод розрахунку опромінення двосторонніх сонячних фотопанелей. Зокрема, метод дозволяє зробити оцінку опромінення поверхні, що розташовані на тильній стороні панелі, при різній просторовій орієнтації. Система рівнянь, що описують опромінення, включає співвідношення для визначення сонячної радіації на території України для горизонтальної поверхні й коефіцієнти перерахування опромінення з горизонтальної на похилу поверхню з урахуванням особливостей їхньої просторової орієнтації при прямому опроміненні й опроміненні відбитим розсіяним світлом. Проведено аналітичні дослідження інтенсивності опромінення сонячних панелей для умов, які відрізняються азимутальною спрямованістю й кутом нахилу. Показані особливості опромінення передньої й тильної сторін сонячних панелей. Розглянуті можливості формування раціональних умов просторової орієнтації панелей за фактором двостороннього опромінення. У якості характерних розрахункових розглянуті напрямки панелі по осях "південь-північ" і "схід-захід". Кути нахилу, прийняті для аналізу (90 і 45°), дозволяють зробити оцінку опромінення панелі в найбільш використовуваному діапазоні реальних умов експлуатації. Зі зменшенням кута нахилу, починаючи від рівня 90°, сумарне опромінення панелі зростає. Однак вертикальне розташування (90°) може диктуватися умовами її застосування, наприклад, для огорожі або облицювання фасаду. Показано особливості опромінення передньої й задньої частин сонячних панелей і запропоновані раціональні умови просторової орієнтації панелей. Найбільший ефект від двостороннього опромінення сонячної панелі може бути отриманий при орієнтації "схід-захід". Разом з тим для всіх орієнтацій застосування двосторонньої фотопанелі є позитивним. Найбільший вплив на опромінення панелі кут нахилу має при орієнтації "південь-північ", при орієнтації "схід-захід" залежність від величини кута практично не істотна. Використання запропонованої методики й результатів аналізу, проведених на її основі, дозволяє вибрати раціональну архітектуру сонячної електростанції.
A method for calculating the irradiance of double-sided solar photo panels has been developed. In particular, the method makes it possible to assess the irradiation of the surfaces on the back side of the panel at different spatial orientations. The system of equations describing the irradiation includes ratios for determining solar radiation on the territory of Ukraine for a horizontal surface and the coefficients for recalculating irradiation from a horizontal to an inclined surface, taking into account the peculiarities of their spatial orientation under direct irradiation and irradiation with reflected scattered light. Analytical studies of the irradiation intensity of solar panels have been carried out for conditions that differ in azimuthal direction and angle of inclination. The features of the irradiation of the front and back sides of solar panels are shown. The possibilities of forming rational conditions for the spatial orientation of panels by the factor of two-sided irradiation are considered. The directions of the panel along the "south-north" and "east-west" axes are considered as characteristic calculated ones. The angles of inclination adopted for the analysis (90 and 45 degrees) allow assessing the irradiance of the panel in the most used range of real operating conditions. With a decrease in the angle of inclination, starting from the level of 90 °, the total irradiation of the panel increases. However, the vertical position (90°) can be dictated by the conditions of its application, for example, for a fence or facade cladding. The features of the irradiation of the front and rear parts of solar panels are shown and rational conditions for the spatial orientation of the panels are proposed. The greatest effect of the two-sided irradiation of the solar panel can be obtained with the "east-west" orientation. At the same time, for all orientations, the use of a double-sided photo panel is positive. The angle of inclination has the greatest influence on the irradiance of the panel when the orientation is "south-north", with the orientation "east-west" the dependence on the value of the angle is practically insignificant. The use of the proposed method and the results of the analysis carried out on its basis makes it possible to choose a rational architecture of a solar power plant.
ORCID: orcid.org/0000-0003-2279-203X
orcid.org/0000-0001-5946-8562
orcid.org/0000-0002-3906-3960
orcid.org/0000-0003-4841-2189
DOI: doi.org/10.20998/2220-4784.2021.01.01
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53900
Appears in Collections:Вісник № 01. Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_1_IDNRS_Vysochyn_Osoblyvosti.pdf947,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.