Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53950
Title: Навчання усного мовлення іноземних студентів на початковому етапі вивчення української мови як іноземної з опорою на навчальні тексти
Other Titles: Training of oral speech of foreign students on initial stage of teaching ukrainian as a foreign language based on educational texts
Authors: Шелестіна, Марина Євгенівна
Keywords: лексико-граматичні моделі; навчальний процес; дієслова; methodology; oral speech; grammatical models; educational texts
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Шелестіна М. Є. Навчання усного мовлення іноземних студентів на початковому етапі вивчення української мови як іноземної з опорою на навчальні тексти / М. Є. Шелестіна // Закарпатські філологічні студії. – 2021. – Вип. 16. – С. 39-44.
Abstract: У статті розглядається спосіб розвитку усного монологічного мовлення іноземних студентів за допомогою поетапного відпрацьовування, яке розширюється, лексико-граматичних моделей шляхом їх частого проговорення в заздалегідь зібраних навчальних текстах (4 тексти). У відповідності до заданої лексичної теми потрібно відпрацьовувати зі студентами певні граматичні моделі з поступовим подальшим лексичним розширенням. Таким чином, можливе швидке виведення іноземних студентів у вільне мовлення за темою. У першому тексті використовуються основні лексико-граматичні моделі: місцевий відмінок місця та знахідний відмінок об’єкта іменника та прикметника в однині, також обставини часу. Дієслова (тільки недоконаного виду) використовуються в першій особі теперішнього часу. Граматично це дуже легкий текст для розуміння та опанування. Об’єм маленький, є основні дієслова, які використовуються з місцевим відмінком місця та знахідним відмінком об’єкта. Також у цьому тексті присутня модель: розмовляти якою мовою? (орудний відмінок). У другому тексті використовуються основні лексико-граматичні моделі: місцевий відмінок місця та знахідний відмінок об’єкта іменника та прикметника в однині, також обставини часу. Дієслова використовуються не тільки в першій особі теперішнього часу недоконаного виду, але і в третій особі. Об’єм зростає за рахунок великої кількості іменників та прикметників, які використовуються в тих самих відмінках. На цьому етапі йде відпрацьовування навичок використання в мовленні цих лексико-граматичних моделей. Також у цьому тексті присутня модель: розмовляти якою мовою? (орудний відмінок). У третьому тексті додається використання дієслова третьої особи минулого часу як недоконаного виду, так і доконаного виду (дається на цьому етапі на лексичному рівні), а також нові іменники та прикметники, які використовуються в тих же відмінках однини та множини. На цьому етапі також іде відпрацьовування навичок говоріння за темою. У цьому тексті присутня модель: розмовляти та писати якою мовою? (орудний відмінок). В останньому тексті подані всі необхідні лексико-граматичні моделі: місцевий відмінок місця та знахідний відмінок об’єкта – іменник + прикметник в однині або множині; теперішній або минулий час дієслів в особах (недоконаний вид); обставини часу (прислівники вранці, вдень, ввечері; місцевий відмінок часу, знахідний відмінок часу; прислівники зараз, потім, спочатку); розмовляти якою мовою? (орудний відмінок). Об’єм значно збільшено, при цьому відібраний граматичний матеріал майже не розширюється, розширення об’єму йде тільки за рахунок збільшення кількості лексичного матеріалу. Кількість слів та висловлювань достатня для складання меншої за об’ємом розповіді про себе за даною темою. Робота з текстом 4 закріплює навички говоріння за темою. Стаття носить практичний характер, може бути використана в підготовці навчальних посібників з говоріння в межах вивчення української мови як іноземної на початковому етапі навчання.
This article considers the way of development oral monologue speech of foreign students with the help of a step-by step practice, which extends, lexical and grammatical models by their frequent repetition in pre-selected educational texts (4 texts). In accordance with a given lexical topic, these grammatical models should be practiced out with students with a gradual subsequent lexical extension. So, it is possible to quickly help foreign students to talk on a given topic fluently. In the first text the main lexical and grammatical models are used: the Prepositional Case of the place and the Accusative Case of an object of noun and adjective in singular and adverbial phrases of time. We use verbs (only imperfective) in the first person of the Present Tense. Grammatically this text is very easy for understanding. The volume of this text is small, there are the main verbs, which are used with the Prepositional Case of the place the Accusative Case of an object. Also we can find the model: розмовляти якою мовою? (the Instrumental case). In the second text the main lexical and grammatical models are used: the Prepositional Case of the place and the Accusative Case of an object of noun and adjective in singular and adverbial phrases of time. We use verbs (only imperfective) not only in the first person of the Present Tense, but in the third person also. The volume extends by a big quantity of nouns and adjectives, which are used in the same cases. On this stage the practical knowledge of using these lexical and grammatical models in speech is practiced out. Also we can find the model: розмовляти якою мовою? (the Instrumental case). In the third text we add imperfective and perfective (are given on the lexical level) verbs in the third person of the Past Tense and new nouns and adjectives also, which are used in the same cases of singular and plural. On this stage the practical knowledge of speaking on a given topic is practiced out also. We can find the model: розмовляти та писати якою мовою? (the Instrumental case). In the last text all the main constructions are given: the Prepositional Case of the place and the Accusative Case of an object – noun + adjective in singular and plural; the Present and the Past Tense of imperfective verbs in persons; adverbial phrases of time (adverbs вранці, вдень, ввечері, the Prepositional Case of the time, the Accusative Case of the time, adverbs зараз, потім, спочатку); розмовляти якою мовою? (the Instrumental case). The volume extends, but the grammar material almost doesn’t extend, the volume extends only by lexical material. The quantity of words and word combinations is enough for making a story about yourself on a given lexical topic. In the text 4 the practical knowledge of speaking on the topic is practiced out.This article is of a practical nature and can be used in the preparation of teaching manuals in the framework of teaching Ukrainian as a foreign language at the initial stage.
ORCID: orcid.org/0000-0003-4087-6536
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53950
Appears in Collections:Кафедра гуманітарних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZFS_2021_16_Shelestina_Navchannia.pdf421,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.