Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53980
Title: Аналіз реакції легкоброньованих машин на дію поліімпульсних сил
Other Titles: Analysis the reaction of lightarmor machines on the action of polypulses forces
Authors: Грабовський, Андрій Володимирович
Ткачук, Микола Миколайович
Набоков, Анатолій Володимирович
Литвиненко, Олександр Віталійович
Ткачук, Ганна Володимирівна
Рікунов, Олег Миколайович
Куценко, Сергій Володимирович
Панченко, Володимир Васильович
Кислиця, Денис Валерійович
Keywords: динамічна система; чисельне моделювання; метод скінченних елементів; власна частота коливань; dynamic system; numerical modeling; method of finite elements; natural vibration frequency
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Аналіз реакції легкоброньованих машин на дію поліімпульсних сил / А. В. Грабовський [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Машинознавство та САПР = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Engineering and CAD : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 1. – С. 47-52.
Abstract: У сучасних умовах в арміях різних країн широко застосовуються легкоброньовані машини із потужними модулями озброєння. Ці модулі оснащаються малокаліберними автоматичними гарматами, які мають темп стрільби кілька сотень пострілів на хвилину і високий рівень сил віддачі. Більш того, існують тенденції як до зростання темпу стрільби, так – і калібру озброєння(а, відповідно, і сил віддачі). Враховуючи, що модулі озброєння опираються на остов машини, який має більш високі характеристики податливості, ніж бойові машини важкої категорії за масою, актуальною стає проблема визначення реакції системи«модуль озброєння – бронекорпус – підвіска» на дію зусиль віддачі із метою забезпечення, з одного боку, міцності бронекорпусів, а, з іншого, – зниження навантажень на систему наведення і стабілізації озброєння при здійсненні стрільби. Для дослідження реакції елементів легкоброньованих машин на дію реактивних сил віддачі при здійсненні пострілів чергою із бойових модулів побудовані чисельні моделі із невеликою кількістю ступенів вільності. Із використанням цих моделей досліджена реакція динамічної системи на дію низки імпульсів. Ці імпульси викликані дією сил віддачі при здійсненні пострілів із бойових модулів. Установлені характерні особливості часових розподілів переміщень певних точок системи, що досліджується.
In modern conditions, lightarmored vehicles with powerful weapon modules are widely used in the armies of different countries. These modules are equipped with small-caliber automatic cannons, which have a rate of fire of several hundred rounds per minute and a high level of recoil forces. Moreover, there are tendencies towards an increase in the rate of fire and the caliber of weapons (and, accordingly, recoil forces). Considering that weapon modules rely on the lightarmored vehicles skeleton, which has higher responsiveness characteristics than heavy combat vehicles in terms of weight, the problem of determining the reaction of the «weapon module - armored hull - suspension» system to the action of recoil forces in order to ensure on the one hand, the strength of armored hulls, and on the other hand, reducing the load on the guidance and stabilization system of weapons during firing.To study the response of elements of lightly armored vehicles to the action of recoil forces when firing a burst of combat modules, numerous models have been built with a small number of degrees of freedom. Using these models, the reaction of a dynamic systemto the action of a number of impulses was investigated.These impulses caused by the action of recoil forces when firing shots from combat modules.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6116-0572
orcid.org/0000-0002-4753-4267
orcid.org/0000-0003-0435-1847
DOI: doi.org/10.20998/2079-0775.2021.1.05
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53980
Appears in Collections:Вісник № 01. Машинознавство та САПР
Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"
Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_1_MISAPR_Hrabovskyi_Analiz.pdf684,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.