Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53981
Title: Еволюція правових поглядів на феномен старіння від часів Стародавнього світу до сьогодення
Other Titles: The evolution of legal views on the phenomenon of ageing from ancient times to the present
Authors: Гаєвая, Олександра Валентинівна
Перевалова, Людмила Вікторівна
Гаряєва, Ганна Михайлівна
Keywords: публічна політика держави; соціальне страхування; літні люди; соціальна політика; суспільна активність; social activity; social insurance; elderly people; public policy; state social policy
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Гаєвая О. В. Еволюція правових поглядів на феномен старіння від часів Стародавнього світу до сьогодення / О. В. Гаєвая, Л. В. Перевалова, Г. М. Гаряєва // Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 2. – С. 75-79.
Abstract: Найважливішими аспектами соціальної та бюджетної політики держави у сфері матеріального забезпечення літніх є політика держави і структура громадянського суспільства. Ефективність політики залежить від зусиль держави, суспільної активності, зайнятості та соціального страхування населення, освіти та соціальної підтримки сім’ї. Мета політики – надання всім літнім людям можливості для повноцінного життя в суспільстві. Показано виникнення і вирішення проблем літнього віку в Стародавньому світі і в період Середньовіччя. Завдяки вивченню історії еволюції цього питання, береться до уваги необхідний теоретичний і практичний досвід, який обов’язково знайде застосування і втілення в нашому сучасному житті. У статті вісвітлюється розроблення методів оцінки зовнішнього і внутрішнього середовища, класифікація станів людського життя, описання ознак старіння і хвороб у літніх людей, розроблення рекомендацій з дотримання гігієни (за Гіппократом). Пояснюється (за Платоном) феномен старості з позиції неминучості циклічних змін, які відбуваються у космосі. Викладена точка зору Платона щодо потреб людей в об’єднанні зусиль для взаємної допомоги і загального захисту проти сил природи і зовнішніх сил. Зазначено виокремлення Аристотелем двох різновидів справедливості: зрівняльного і розподільного, збіг його думки з думкою філософа Парменіда щодо того, що старість виникає через брак тепла. У статті розкривається погляд Марка Тулія Цицерона на життєдіяльність літніх людей, його бачення позитивних моментів у житті людини в літньому віці, який можна назвати повноцінним і плідним періодом. На його думку, такі цінні якості людини, як мудрість і авторитет, розсудливість, внутрішня зосередженість, спокій, безстрашність у висловленні своєї думки і правди, з’являються тільки в поважному віці. У Середньовіччі питання життєдіяльності людей в літньому віці стають все більш актуальними, що пов’язано зі становленням нової європейської самосвідомості і соціальної культури, з базуванням на християнському світогляді. У статті констатовано, що в період Середньовіччя час людського життя відчувається як висока цінність і водночас підкреслюється його короткочасність і тлінність. Зазначаються пріоритетні для пенсіонерів питання: турбота про розмір їхніх пенсій, соціальне становище в повсякденному житті в нашій країні.
The most important aspects of the social and budgetary policy of the state in the field of the elderly social material maintenance are the state policy and the structure of civil society. The effectiveness of the policy depends on the efforts of the state, social activity, employment and population social insurance, education and family social support. The purpose of the policy is to give all elderly people the opportunity to live a full life in their society. It is shown the origin and solution of issues on the problems of old age in the ancient world and in the Middle Ages time. Thanks to the fact of the evolution history study on this subject, the necessary theoretical and practical experience is taken into account, which is definitely find its application and embodiment in our modern life. In the article the working out of methods for assessing of the external and internal environment, the classification of human life, the description of signs of aging and disease in the elderly, the development of recommendations for hygiene (according to Hippocrates) have been traced. It is explained (according to Plato), the phenomenon of old age from the standpoint of the inevitability of cyclical changes that occur in space. Plato's view of the need for people to join forces for mutual assistance and general protection against the forces of nature and external forces is highlighted. It is quite possible to trace the separation by Aristotle of two kinds of justice: equalizing and distributive, the coincidence of his opinion with the opinion of the philosopher Parmenides that old age occurs due to lack of heat. The article examines the Marcus Tullius Cicero`s view on the life of people in old age, his vision of positive moments in human life, which can be called a full and fruitful period. According to him, such valuable human qualities as wisdom and authority, prudence, inner concentration, calmness, fearlessness in expressing one's thoughts and truth, appear only at a respectable age. In the Middle Ages, the issues of human life in old age are becoming increasingly actual that is connected with the formation of a new European identity and social culture, based on the Christian worldview. It is stated in the article that in the Middle Ages the time of human life is felt as a high value, at the same time it is emphasized its short duration and frailty. The article identifies issues of priority among pensioners, concern for the state of their pensions, social situation of our country everyday life.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6710-9014
orcid.org/ 0000-0001-5182-2838
orcid.org/ 0000-0002-4061-1987
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53981
Appears in Collections:Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHP_2021_2_Haievaia_Evoliutsiia.pdf146,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.