Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53986
Title: Контактна взаємодія торсіонного вала із шліцевою втулкою при пружно-пластичних деформаціях
Other Titles: Contact interaction of a torsion shaft with a splined bush in elastically plastic deformations
Authors: Грабовський, Андрій Володимирович
Ткачук, Микола Миколайович
Заворотній, Антон Валерійович
Куценко, Сергій Володимирович
Саверська, Марія Сергіївна
Клочков, Ілля Євгенович
Ткачук, Микола Анатолійович
Зінченко, Олена Іванівна
Деревянкін, Роман Павлович
Keywords: напружено-деформований стан; система підресорювання; stress-strain state; suspension system
Issue Date: 2021
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Контактна взаємодія торсіонного вала із шліцевою втулкою при пружно-пластичних деформаціях / А. В. Грабовський [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Машинознавство та САПР = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Engineering and CAD : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 1. – С. 34-46.
Abstract: Торсіонні вали є основним пружним елементом систем підресорювання значної кількості транспортних засобів. Для моделювання їх реакції на дію крутного моменту аналізується напружено-деформований стан із урахуванням контактної взаємодії із шліцевою втулкою. Установлені особливості розподілу контактного тиску між цими тілами. Визначено характер концентрації напружень у шліцевих впадинах головки вала. Розроблені моделі та методи досліджень, які дають можливість розробляти рекомендації стосовно проектних рішень при проєктуванні систем підресорювання транспортних засобів. Визначені чинники, які визначають міцність торсіонного вала за значень діаметрів головки торсіонного вала, що близькі до діаметрів стебла торсіонного вала. У випадку, що розглядається, це, у першу чергу, – міцність головки торсіонного вала. Зокрема, установлено, що при операціях виготовлення виникають значні пластичні деформації та контактні навантаження у головках торсіонних валів. Цей чинник є визначальним при обґрунтуванні проєктних параметрів торсіонних валів.
Torsion shafts are the main elastic element of the suspension systems of a large number of vehicles. To simulate their reactionto the action of torque, the stress-strain state is analyzed taking into account the contact interaction with the spline sleeve. The features of the distribution of contact pressure between these bodies are established. The nature of stress concentration in the splined hollows ofthe shaft head is determined. Models and research methods have been developed that make itpossible to develop recommendations for design decisions in the design of vehicle suspension systems. The factors are determined that ensure the strength of the torsion shaft at the values of its head diameters close to the diametersof the torsion shaft stem. In the case under consideration, this factor is firstly strength ofthe torsion shaft head. In particular, it was found that during manufacturing operations there are significant plastic deformations and contact loads in the heads of torsion shafts. This factor is decisive in substantiating the design parameters of torsion shafts.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6116-0572
orcid.org/0000-0002-4753-4267
orcid.org/0000-0002-9271-9586
orcid.org/0000-0003-4923-2833
orcid.org/0000-0002-4174-8213
orcid.org/0000-0003-2961-5861
DOI: doi.org/10.20998/2079-0775.2021.1.04
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53986
Appears in Collections:Вісник № 01. Машинознавство та САПР
Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"
Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
visnyk_KhPI_2021_1_MISAPR_Hrabovskyi_Kontaktna.pdf925,07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.